Przejdź do treści głównej

Nowy program UE: Kreatywna Europa

autor(ka): oprac. Federacja Centrum Szpitalna
2011-11-27, 21:12
archiwalne
Tysiące osób pracujących w branży kinowej, telewizyjnej, kulturalnej, muzycznej, przedstawień artystycznych, dziedzictwa kulturowego i w innych powiązanych dziedzinach miałyby szansę skorzystać ze zwiększonego wsparcia UE w ramach nowego programu „Kreatywna Europa”, który został dziś zaprezentowany przez Komisję Europejską.

Program ten, z proponowanym budżetem na lata 2014-2020 w wysokości 1,8 mld euro, przyniósłby tak bardzo potrzebne ożywienie dla sektora kultury i sektora kreatywnego, które są głównym źródłem miejsc pracy i wzrostu gospodarczego w Europie. Nowy program zakłada przeznaczenie ponad 900 mln euro na wsparcie kinematografii i sektora audiowizualnego (dziedzina objęta obecnie programem „MEDIA”) oraz prawie 500 mln euro na rzecz kultury.

Komisja proponuje również przeznaczyć ponad 210 mln euro na nowy instrument poręczeń finansowych. Umożliwiłoby to małym podmiotom dostęp do nawet 1 mld euro w ramach pożyczek bankowych oraz około 60 mln euro w formie wsparcia współpracy w dziedzinie tej polityki i innowacyjnych podejść do zdobywania publiczności i tworzenia nowych modeli biznesowych.

- Inwestycje te pomogą dziesiątkom tysięcy osób zawodowo aktywnych w sektorze kultury i sektorze audiowizualnym jak najlepiej wykorzystać jednolity rynek i dotrzeć do nowej publiczności w Europie i poza nią. Bez tego wsparcia zdobycie nowych rynków byłoby dla nich trudne lub wręcz niemożliwe. Program „Kreatywna Europa” wspiera także różnorodność kulturową i językową, jak również przyczynia się do realizacji celów strategii „Europa 2020” w zakresie zatrudnienia i trwałego wzrostu gospodarczego - powiedziała Androulla Vassiliou, komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

Dzięki proponowanemu przez Komisję programowi „Kreatywna Europa”:
• trzysta tysięcy artystów i osób zawodowo zajmujących się kulturą oraz ich dzieła mają szansę otrzymać środki finansowe w celu zdobywania nowej publiczności poza granicami ich państw;
• ponad tysiąc europejskich filmów może otrzymać wsparcie w zakresie dystrybucji, co umożliwi zaprezentowanie ich publiczności w całej Europie i na świecie;
• co najmniej 2,5 tys. europejskich kin ma szansę na finansowanie, które pozwoli im zagwarantować, aby min. 50% wyświetlanych w nich filmów było filmami europejskimi;
• ponad 5,5 tys. książek i innych dzieł literackich będzie otrzymywać wsparcie na rzecz tłumaczenia, umożliwiając czytelnikom ich odbiór w języku ojczystym;
• tysiące organizacji kulturalnych i osoby zawodowo zajmujące się kulturą mogą skorzystać ze szkoleń w celu zdobycia nowych umiejętności i zwiększenia swoich zdolności do działania na poziomie międzynarodowym;
• projekty finansowane w ramach programu dotrą do co najmniej 100 mln osób.


Kontekst
Program „Kreatywna Europa” wykorzysta doświadczenie i sukces programów „Kultura” i „MEDIA”, które wspierały sektor kultury i sektor audiowizualny przez ponad 20 lat.

Proponowany budżet w wysokości 1,8 mld euro przeznaczony na program „Kreatywna Europa” oznacza wzrost obecnego poziomu wydatków o 37%. W latach 2007-2013 program „MEDIA” otrzymał 755 mln euro oraz dodatkową kwotę 15 mln euro na program „MEDIA Mundus”, który wspiera współpracę międzynarodową w sektorze audiowizualnym. W obecnych ramach finansowych na program „Kultura” przeznaczono 400 mln euro.

Europejski sektor kultury i sektor kreatywny stanowią około 4,5% europejskiego PKB i około 3,8% siły roboczej w UE (8,5 mln osób).

Wsparcie UE pozwoli im w pełni wykorzystać możliwości powstałe na skutek globalizacji i digitalizacji. Pomoże ono także przezwyciężyć wyzwania, takie jak rozdrobnienie rynku i trudności w dostępie do finansowania, jak również przyczyni się do lepszego kształtowania polityki poprzez ułatwianie wymiany wiedzy i doświadczeń.


Dalsze działania
Wniosek dotyczący programu „Kreatywna Europa” jest obecnie przedmiotem dyskusji w Radzie (27 państw członkowskich) i Parlamencie Europejskim, które przyjmą ostateczną decyzję w sprawie ram budżetowych na lata 2014-2020.


Więcej informacji (w językach angielskim, niemieckim i francuskim)
MEMO/11/819
www.ec.europa.eu/culture/creative-europe
www.ec.europa.eu/culture
www.ec.europa.eu/culture/media

Informacja pochodzi ze stron internetowych instytucji europejskich.

Źródło: Serwis prasowy Komisji Europejskiej
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!
Wyraź opinię 0 0

Skomentuj

KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy

Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy

  • kultura
  • media