Komitet RPO Lubelskie
Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2014-2020 to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą, powoływany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji jako Członkowie, ponadto w jego pracach biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję doradczą. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także, w charakterze obserwatorów, reprezentanci innych instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WL. Szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania Komitetu określa jego Regulamin, którego zapisy wynikają z obowiązujących wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Powołanie Komitetu

Kompetencje oraz zadania KM RPO

Posiedzenia Komitetu

Skład Komitetu

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WL:

Obsługą prac Komitetu Monitorującego zajmuje się sekretariat, działający w ramach Departamentu Zarządzania RPO.
Kontakt: Magdalena Gryta, tel. 81 44 16 753, e-mail: .

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!