Programy UE
Unia Europejska to wspólnota krajów znajdujących się na różnych poziomach rozwoju i mierzących się z różnymi wyzwaniami. Wiele z tych wyzwań jest wspólnych dla wszystkich państw Unii. Dzięki funduszom unijnym wzmacniana jest konkurencyjność gospodarek państw członkowskich, podejmowana jest walka z bezrobociem, a także realizowane są działania, które pomagają w rozwoju uboższych regionów.

UE udziela wsparcia finansowego na realizację wielu różnych projektów i programów w dziedzinach takich, jak:

Poziomy zarządzania funduszami UE
28 komisarzy UE dzieli ostateczną odpowiedzialnośd polityczną za zagwarantowanie właściwego wydawania funduszy unijnych. Jednak z uwagi na to, że zarządzanie większością tych środków odbywa się na poziomie krajowym, odpowiedzialnośd za kontrole doraźne i coroczne spoczywa na rządach krajowych.
Zarządzanie ponad 76% budżetu UE odbywa się na zasadzie partnerstwa z władzami krajowymi i regionalnymi (tzw. zarządzanie dzielone) głównie za pośrednictwem pięciu największych funduszy – funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. Każdy z nich przyczynia się do realizacji strategii „Europa 2020”.

•Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) – rozwój regionalny i rozwój obszarów miejskich
•Europejski Fundusz Społeczny (EFS) – integracja społeczna i dobre sprawowanie władzy
•Fundusz Spójności – konwergencja gospodarcza w regionach mniej rozwiniętych
•Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
•Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR)
Pozostałymi funduszami zarządza bezpośrednio UE.

Formy wsparcia finansowego
Wsparcie unijne może przybierad różne formy:
Dotacje na konkretne projekty związane z obszarami działalności UE, udzielane zazwyczaj w następstwie ogłoszenia publicznego nazywanego „zaproszeniem do składania wniosków”. Częśd środków pochodzi z budżetu UE, a częśd z innych źródeł.
Zamówienia publiczne instytucji europejskich na zakup towarów, usług lub robót potrzebnych do funkcjonowania instytucji – na przykład badania, szkolenia, organizacja konferencji, sprzęt informatyczny. Zamówienia są udzielane w drodze zaproszeo do składania ofert (przetargi publiczne).

 

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!