Przejdź do treści głównej

Program URBACT III

URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Budżet programu

74,302 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

Obszar wsparcia

 • 28 państw członkowskich UE,
 • Norwegia i Szwajcaria – partnerzy z Norwegii i Szwajcarii nie mogą korzystać z alokacji Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), mogą natomiast uczestniczyć w realizacji programu na własny koszt,
 • państwa objęte Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) – partnerzy z państw IPA mogą uczestniczyć w operacjach, w ramach których wykorzystywane jest finansowanie z IPA, nie otrzymują natomiast współfinansowania ze środków EFRR,
 • inne kraje – partnerzy z innych krajów, położonych w dowolnym miejscu na świecie, mogą uczestniczyć w realizacji programu z finansowaniem własnym.

URBACT to Europejski Program Współpracy Terytorialnej dla Zrównoważonego Rozwoju Obszarów Miejskich. Podkreśla kluczową rolę, jaką miasta odgrywają w obliczu coraz bardziej złożonych przemian społecznych. URBACT pomaga miastom wypracować praktyczne, innowacyjne i zrównoważone metody, łączące wymiary ekonomiczny, społeczny i środowiskowy. Umożliwia im dzielenie się dobrymi praktykami i zdobytymi doświadczeniami ze wszystkimi profesjonalistami zaangażowanymi w politykę miejską w Europie.

Program URBACT III 2014–2020 stanowi rozwinięcie programu URBACT I (2002–2006) i URBACT II (2007–2013). We wcześniejszych perspektywach Program URBACT zrzeszał 181 miast, 29 państw i 5 000 aktywnych uczestników. Polskie miasta aktywnie uczestniczyły w tej inicjatywie – w sumie w różnych sieciach URBACT uczestniczyły 23 miasta z Polski. 

Zakres wsparcia

URBACT III będzie się skupiać na pięciu celach tematycznych polityki spójności 2014-2020:

1: Wzmocnieniu badań, rozwoju technologicznego i innowacji;
4: Wspieraniu przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną we wszystkich sektorach;   
6: Zachowaniu i ochronie środowiska naturalnego oraz wspieraniu efektywnego gospodarowania zasobami;
8: Promowaniu trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz mobilności pracowników;
9: Promowaniu włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją. 

Program URBACT III ma na celu budowanie potencjału władz miejskich, które zmagają się z wyzwaniami, przed jakimi stoją europejskie miasta, poprzez podejmowanie działań nakierowanych na osiągnięcie konkretnych rezultatów. URBACT jest programem służącym przede wszystkim budowaniu potencjału poprzez wymianę doświadczeń między miastami, które potrzebują:       

 • zwiększenia swojego potencjału w zakresie tworzenia i wdrażania zintegrowanych strategii miejskich i działań;       
 • zintegrowanych strategii i działań dla zrównoważonego rozwoju;       
 • wsparcia we wdrażaniu zintegrowanych strategii miejskich i działań;      
 • zapewnienia dostępu do wiedzy praktykom i decydentom na poziomie miejskim, krajowym, regionalnym i UE oraz możliwości dzielenia się wiedzą, aby wspierać zrównoważony rozwój obszarów miejskich.      

Sieciowanie miast 

Uczestnictwo w Programie polega na sieciowaniu miast (tj. tworzenia konsorcjów projektowych) o  różnych zakresach tematycznych ważnych dla rozwoju miast, np.: rewitalizacja miejska, wspieranie przejścia na gospodarkę nisko-emisyjną, promocja integracji społecznej i walki z ubóstwem, promowanie zatrudnienia i mobilności pracowników, wzmocnienie badań, rozwoju technologicznego i innowacji, itp.W sieciach URBACT miasta dzielą się doświadczeniami i dobrymi praktykami, uczą się od siebie i wyciągają wspólne wnioski dla ulepszenia swoich polityk miejskich. Każde miasto uczestniczące w sieci, stosując metodę URBACT, musi utworzyć Lokalną Grupę Wsparcia URBACT, aby zaangażować lokalnych interesariuszy. Lokalne Grupy Wsparcia tworzone są na początku działania sieci, a jej celem jest wypracowanie Lokalnego Planu Działania, które w może i powinno stać się ważnym dokumentem strategicznym lub operacyjnym każdego partnera projektu. Sieci w programie URBACT III tworzone będą na podobnej zasadzie jak w poprzednich edycjach: będą składać się z kilkunastu partnerów i trwać 2,5 roku, rozłożone czasowo na dwie fazy:

Faza 1
Przez 6 miesięcy od przyjęcia zgłoszenia, 4 do 6 partnerów (wyłącznie miejskie władze samorządowe różnych szczebli) opracowuje wspólnie założenia projektu i plan działania dla fazy 2ej.  Następnie zespół ten składa wniosek do oceny. Jeśli wniosek zostanie przyjęty przez Komitet Monitorujący URBACT, sieć może przejść do kolejnej fazy. 

Faza 2
Od 8 do 12 partnerów miejskich z całej Europy, wśród których mogą być również partnerzy nie będący samorządami miejskimi, ale np. instytucjami działającymi na polu rozwoju miejskiego, ustanawia sieć tematyczną.  W programie URBACT III będą trzy rodzaje sieci:       

 1. Sieci Planowania Działań (pierwsze nabór będzie ogłoszony już w marcu 2015)     
 2. Sieci Transferu (pierwsze nabory jw.)      
 3. Sieci Wdrażania (pierwszy nabór we wrześniu 2015)      

Beneficjenci wsparcia

Program URBACT skierowany jest do wszystkich kluczowych podmiotów zrównoważonego rozwoju miejskiego na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym oraz lokalnym: polityków, decydentów, praktyków miejskich, wybieranych przedstawicieli i interesariuszy innych organów publicznych, sektora prywatnego i społeczeństwa obywatelskiego.       

Budżet programu

Program finansowany jest z EFRR, a jego budżet na lata 2014-2020 wynosi 74,302 mln euro. Większość środków została przekazana przez Komisję Europejską, uczestniczące w inicjatywie państwa członkowskie/ partnerskie corocznie wpłacają składki. Budżet każdego partnera sieci URBACT wynosić będzie powyżej 60 tys euro na okres trwania projektu.

Partnerzy sieci będą współfinansowani:     

 • maksymalnie 85% środków EFRR dla partnerów znajdujących siew regionach słabiej rozwiniętych i w okresie przejściowym (w tym Polska);     
 • maksymalnie 70% środków EFRR dla partnerów znajdujących się w regionach bardziej rozwiniętych.


Program URBACT III zatwierdzony przez Komisję Europejską

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści