Przejdź do treści głównej

Program Region Morza Bałtyckiego

W programie w latach 2014-2020 wspierane będą projekty dotyczące współpracy w dziedzinach: innowacyjności, efektywnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz zrównoważonego transportu. Program ten stanowi również wsparcie dla realizacji Strategii UE dla Regionu Morza Bałtyckiego.

Budżet programu

264 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia

 • Państwa UE: Polska, Dania, Szwecja, Finlandia, Litwa, Łotwa, Estonia, wybrane regiony północno-wschodnich Niemiec,
 • Państwa spoza UE: Norwegia, Białoruś Rosja (wybrane regiony).

Morze Bałtyckie to bogactwo środowiskowe i ekonomiczne, które wymaga przestrzegania zasad wspólnego, zrównoważonego jego użytkowania. Współpraca międzynarodowa pozwala wypracować rozwiązania, które wpływają na cały region, nie mając charakteru  wyłącznie krajowego czy lokalnego. W projektach można prowadzić działania o charakterze badawczo-rozwojowym, planistycznym, a także realizować inwestycje. Ich rezultatem powinien być zwiększony potencjał instytucjonalny partnerów i odbiorców tych działań, czyli większa wiedza i kompetencje, sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne, bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych itp. Należy też zapewnić praktyczne wdrożenie wypracowanych w projektach rozwiązań.

Najwięcej pieniędzy przeznaczono na priorytet 1 (Potencjał dla innowacji) oraz 2 (Efektywne gospodarowanie zasobami naturalnymi).

Wymagania dotyczące partnerstwa

W każdym z projektów wymagany jest udział instytucji z co najmniej trzech państw (średnia liczba partnerów w okresie 2007-2013 wynosiła 16). Ponadto, w czwartym priorytecie IBSR zapewnione zostaną fundusze na finansowanie działań instytucji koordynujących realizację strategii bałtyckiej (SUERMB). W projektach mogą uczestniczyć władze i instytucje publiczne, dostawcy i odbiorcy usług, ośrodki transferu technologii, agencje regionalne, stowarzyszenia osób prawnych, Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej, instytucje doradcze, wyższe uczelnie, organizacje badawcze, organizacje pozarządowe i przedsiębiorstwa.

W projekcie można uczestniczyć jako partner finansujący z prawem do refundacji wydatków kwalifikowalnych (do 85% dla polskich instytucji) lub jako partner stowarzyszony – bez prawa do refundacji i bez obowiązków. Udział w projekcie w roli partnera stowarzyszonego umożliwia np. ministerstwu, które nie ma możliwości zaangażować się finansowo lub kadrowo w projekt, wsparcie dla inicjatywy i bezpośrednie adaptowanie rozwiązań wypracowanych w projekcie transnarodowym. Wskazane jest zaangażowanie w projekt różnych szczebli decyzyjnych i wykonawczych adekwatnych do podejmowanych w ramach inicjatyw działań.
Szczegółowe zasady dotyczące partnerstwa zawiera Podręcznik programu i ogłoszenie o naborze projektów.

Zakres wsparcia programu

Program wspiera transnarodową współpracę i integrację przez finansowanie projektów dotyczących kluczowych wyzwań i szans dla regionu. Transnarodowe projekty stanowią odpowiedź na potrzeby i problemy, z którymi poszczególne kraje nie są w stanie uporać się samodzielnie (np. z zakresu transportu, efektywnego korzystania ze źródeł energii i zasobów środowiska, zapewnienia czystości wód międzynarodowych). Projekty o charakterze wyłącznie badawczym, nie wskazujące sposobu wykorzystania rezultatów w praktyce nie mogą liczyć na dofinansowanie. Zorientowanie na rezultaty wymaga współdziałania partnerów z potencjalnymi grupami odbiorców wiedzy i rezultatów już na etapie przygotowania projektu. Wypracowane wspólnie rozwiązania można przetestować za pomocą działań o charakterze inwestycyjnym (pilotażowych, demonstracyjnych). Program nie finansuje inwestycji o dużej skali, ale oferuje rozwiązania, które mogą być wdrażane przy wykorzystaniu innych instrumentów finansowych (krajowych, regionalnych, UE). 

Projekty powinny zmierzać do zwiększenia potencjału instytucjonalnego grup docelowych, rozumianego jako:

1) obszerniejsza zinstytucjonalizowana wiedza i większe kompetencje;
2) sprawniejsze struktury zarządzania i struktury organizacyjne;
3) bardziej efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich i technicznych;
4) większa umiejętność przyciągania nowych zasobów finansowych;
5) większa umiejętność pracy w środowisku transnarodowym.

Programem zarządza Bank Inwestycyjny Szlezwik-Holsztyn (Niemcy), Wspólny Sekretariat mieści się w Rostocku i Rydze.

W Polsce informacji na temat programu udziela Krajowy Punkt Kontaktowy ulokowany w Departamencie Współpracy Terytorialnej w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania można znaleźć na stronie Interreg (strona w języku angielskim).

Beneficjenci programu

 • władze/instytucje publiczne na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odpowiedzialne za planowanie i ewaluację infrastruktur badawczych i innowacyjnych, zaangażowane w kształtowanie systemów innowacyjnych, odpowiedzialne za gospodarkę wodną zasobami naturalnymi, planowanie i dostawę energii, promocję przemysłu i gospodarki w ramach sektorów niebieskiej gospodarki, planowanie, gospodarowanie i ochronę zasobów morskich, transport (w tym miejski), planowanie i zarządzanie obszarami morskimi, ochronę środowiska, środki zapobiegania i reagowania na morzu i lądzie w poważnych sytuacjach awaryjnych jak również stowarzyszenia takich służb,
 • przedsiębiorstwa, w szczególności operatorzy/dostawcy transportu, rozwiązań w zakresie logistyki oraz infrastruktury, żeglugi, podmioty z określonych sektorów, korzystające z zasobów morskich i przybrzeżnych (np. energetyka, rolnictwo, rybołówstwo, turystyka morska, itd.),
 • służby ratownicze,
 • przedsiębiorstwa działające w sektorze niebieskiego wzrostu,
 • władze/instytucje publiczne na szczeblu lokalnym i regionalnym odpowiedzialne za zagospodarowanie przestrzeni miejskiej, będące właścicielami nieruchomości i deweloperami,
 • krajowe i regionalne organizacje energetyczne,
 • agencje ds. gospodarki odpadami,
 • podmioty zajmujące się doradztwem w zakresie leśnictwa i rolnictwa,
 • przedsiębiorstwa energetyczne,
 • organizacje międzyrządowe i międzynarodowe (np. HELCOM, VASAB),
 • agencje na rzecz ochrony środowiska i stowarzyszenia ekologiczne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • instytucje z określonych sektorów mających wpływ na jakość wód (np. rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, itd.),
 • organizacje pozarządowe związane z ekologią, ochroną wód, rolnictwem, sektorem farmaceutycznym itd.,
 • organizacje będące operatorami istniejącej infrastruktury badawczej i innowacyjnej oraz potencjalni operatorzy planowanej infrastruktury,
 • organy zarządzające programami finansowania inwestycji w infrastrukturę badawczą i innowacyjną,
 • użytkownicy infrastruktury badawczej i innowacyjnej reprezentujący sektor naukowy i biznesowy ze szczególnym naciskiem na MŚP, w tym przedsiębiorstwa z sektora usług,
 • instytucje akademickie, naukowe i badawcze,
 • sieci i klastry wspierające innowacje,
 • ośrodki transferu technologii,
 • stowarzyszenia biznesowe i rzemieślnicy i inni pośrednicy,
 • regionalne agencje/instytucje ds. rozwoju i planowania,
 • organizacje pozarządowe.

 

Strona Programu Region Morza Bałtyckiego

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (wersja aktualna)

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego - polskie tłumaczenie

Podręcznik Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego

Podręcznik Programu Interreg Region Morza Bałtyckiego - polskie tłumaczenie

Program Interreg Region Morza Bałtyckiego (wersja obowiązująca do 08.12.2015 r.)

strona internetowa Kontrolera Pierwszego Stopnia

Umowa o dofinansowanie polskie tłumaczenie

Umowa partnerska - polskie tłumaczenie

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści