Przejdź do treści głównej

Program Polska – Białoruś – Ukraina

W okresie 2014-2020 współpraca transgraniczna między Polską, Białorusią i Ukrainą kontynuowana będzie w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS) poprzez Program Współpracy Transgranicznej Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020. Głównym celem Programu jest wspieranie transgranicznych procesów rozwojowych na pograniczu Polski, Białorusi i Ukrainy zgodnie z celami EIS określonymi w Rozporządzeniu EIS.

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 (Program) funkcjonuje w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS). Kontynuuje on i rozszerza współpracę na obszarze pogranicza trzech zaangażowanych państw, która dotychczas rozwijana była w ramach Programu Sąsiedztwa Polska - Białoruś - Ukraina INTERREG IIIA/Tacis CBC 2004-2006 i PWT EISP Polska - Białoruś - Ukraina 2007-2013.

Budżet programu

183 mln euro z Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Komisja Europejska przyznała ponad 183 mln euro na dalszy rozwój współpracy transgranicznej. 17 grudnia 2015 r. przyjęła nowy Program Polska-Białoruś-Ukraina 2014-2020. Będzie on realizowany w ramach Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa (EIS), który obejmuje także kraje nienależące do Unii Europejskiej.

Cztery cele tematyczne

 • Promocja kultury lokalnej i zachowanie dziedzictwa historycznego,
 • Poprawa dostępności regionów, rozwój trwałego i odpornego na klimat transportu oraz sieci i systemów komunikacyjnych,
 • Wspólne wyzwania w obszarze bezpieczeństwa i ochrony,
 • Promocja zarządzania granicami oraz zarządzanie bezpieczeństwem, mobilnością i migracjami.

Beneficjenci będą mogli uzyskać dofinansowanie do 90 proc. wartości realizowanych inwestycji.

Obszar wsparcia programu

 • w Polsce:
  • podregiony główne: krośnieński i przemyski (w województwie podkarpackim), białostocki, łomżyński i suwalski (w województwie podlaskim), bialski i chełmsko-zamojski (w województwie lubelskim), ostrołęcko-siedlecki (w województwie mazowieckim);
  • podregiony przyległe: rzeszowski i tarnobrzeski (w województwie podkarpackim); puławski i lubelski (w województwie lubelskim); 
 • na Białorusi:
  • obwody główne: grodzieński i brzeski; 
  • obwody przyległe: miński (łącznie z miastem Mińsk) oraz homelski; 
 • na Ukrainie:
  • obwody główne: lwowski, wołyński, zakarpacki;
  • obwody przyległe: rówieński, tarnopolski, iwanofrankowski.

Zobacz mapkę >>

Nowym wymogiem KE jest ograniczenie wydatków na infrastrukturę w pojedynczych projektach do maksymalnie 2,5 mln euro. Każdy program może jednak przeznaczyć do 30% swojego unijnego wkładu na specjalne projekty o większym komponencie infrastrukturalnym - takie działania nazywają się duże projekty infrastrukturalne (Large Infrastructure Project - LIP). WKP zdecydował, że w nowym Programie LIP-y wybierane będą wyłącznie poprzez procedurę pozakonkursową. Lista propozycji dużych projektów infrastrukturalnych została uzgodniona między władzami centralnymi i regionalnymi trzech państw i aktualnie znajduje się w zatwierdzeniu KE.

23–24 czerwca 2016 r. w Białymstoku odbyło się spotkanie wspólnej grupy roboczej. Ustalono wstępny harmonogram naborów oraz przyjęto wzór wniosku aplikacyjnego – dokumenty niezbędne do uruchomienia pierwszego naboru wniosków programu 2014-2020. Dyskutowano również o zasadach naboru: procedurze składania projektów, kryteriach ich oceny oraz zakresie działań, które będą finansowane z programu. Rozmawiano także o podmiotach, które będą mogły skorzystać ze wsparcia oraz wybrano logo programu.

Wspólny Komitet Monitorujący, do którego należą przedstawiciele Polski, Białorusi i Ukrainy, to główna instytucja podejmująca decyzje w programie. Po zaaprobowaniu przez niego rezultatów pracy grupy, informacja o naborach zostanie zamieszczona na stronie internetowej programu: www.pl-by-ua.eu/pl.

Informacje nt. Wspólnego Komitetu Monitorującego - otwórz stronę

Informacje nt. przeprowadzonych konsultacji publicznych projektu PWT EIS Polska - Białoruś - Ukraina 2014-2020 - otwórz stronę


Dokumenty programowe

Lista dokumentów programowych i rozporządzeń w zakresie EIS:

Tłumaczenia oryginalnych dokumentów na język polski:

 • Tłumaczenie Wspólnego programu Operacyjnego na język polski - otwórz plik PDF
 • Tłumaczenie Załącznika nr 1 do Wspólnego Programu Operacyjnego - lista Dużych Projektów Infrastrukturalnych - otwórz plik PDF
 • Tłumaczenie Załącznika nr 2 do Wspólnego Programu Operacyjnego - "Podsumowanie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko" - otwórz plik PDF
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści