Przejdź do treści głównej

Program Współpracy Transgranicznej Polska – Rosja

Głównym celem Programu Polska - Rosja 2014-2020 jest wspieranie transgranicznej współpracy w sferze społecznej, środowiskowej, gospodarczej i instytucjonalnej.

Program Współpracy Transgranicznej (PWT) Polska-Rosja 2014-2020 został opracowany wspólnie przez stronę polską i rosyjską. Program będzie współfinansowany przez Unię Europejską i Federację Rosyjską. Wkład finansowy UE będzie zapewniony przez Europejski Instrument Sąsiedztwa oraz Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach finansowej perspektywy Unii Europejskiej 2014-2020.

Planowany budżet to 61,9 mln euro (41,3 mln euro ze środków Unii Europejskiej i 20,6 mln euro ze środków budżetu Federacji Rosyjskiej).

Wnioskodawcy będą mogli uzyskać dofinansowanie m.in. na działania w obszarze promocji kultury lokalnej i zachowania dziedzictwa historycznego, ochronę środowiska oraz poprawę komunikacji i zwiększenie bezpieczeństwa na terenie przygranicznym.

Program Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020 obejmuje cztery regiony (trzy regiony w Polsce i jeden region w Federacji Rosyjskiej):

  • region pomorski, Polska;
  • region warmińsko-mazurski, Polska;
  • region podlaski, Polska;
  • obwód kaliningradzki, Federacja Rosyjska.

Długość granicy lądowej pomiędzy Polską (regiony: pomorski, warmińsko-mazurski i podlaski) a Federacją Rosyjską (obwód kaliningradzki) wynosi 210 km. Pomiędzy Polską a Federacją Rosyjską jest również granica morska. Na granicy polsko-rosyjskiej funkcjonują 4 drogowe przejścia graniczne oraz 3 kolejowe przejścia graniczne.

Zasadniczo, Program został opracowany w taki sposób, aby realizacja działań w wyżej wspomnianych aspektach przyniosła skutki nie tylko w zakresie tych aspektów, ale również stworzyła podstawy do budowy i rozwoju transgranicznej współpracy oraz dobrych sąsiedzkich stosunków w transgranicznym regionie. Na dłuższą metę, należy się spodziewać, że takie działania będą sprzyjać integracji kwalifikowalnego obszaru. Aby tak się stało, konieczne jest ograniczenie barier utrudniających rozwój oraz wykorzystanie istniejących potencjałów oraz możliwości rozwoju.

Można stwierdzić, że działania podejmowane w ramach Programu powinny przede wszystkim skupić się na sposobach wzmocnienia i wykorzystania mocnych stron regionu oraz stworzenia warunków, w których możliwe będzie wykorzystanie szans rozwoju. Należy jednak pamiętać, że to transgraniczny, a nie czysto rozwojowy program i z tego względu działania wspierające rozwój powinny zawsze wyraźnie obejmować aspekt budowania i wzmacniania współpracy pomiędzy instytucjami i osobami po obu stronach granicy.

Zgodnie z Dokumentem Programowym dla wsparcia UE na rzecz Współpracy Transgranicznej EIS (2014-2020), Strategia Programu uwzględnia i przyczynia się do osiągnięcia trzech nadrzędnych celów strategicznych zdefiniowanych we wspomnianym dokumencie, tj.:

  • wspieranie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach po obu stronach wspólnej granicy;
  • rozwiązywanie wspólnych wyzwań dotyczących środowiska, zdrowia publicznego, bezpieczeństwa i ochrony;
  • wspieranie lepszych warunków i zasad zapewniających mobilność osób, towarów i kapitału.


Projekt Programu Polska-Rosja
- obowiązuje od: 29.04.2016

Projekt Programu Polska-Rosja (jęz. rosyjski)

Projekt Programu Polska-Rosja (jęz.angielski)

Wyraź opinię 0 0