Przejdź do treści głównej

Program Litwa – Polska

Głównym celem Programu jest wspieranie inteligentnego, zrównoważonego wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu w obszarze granicznym poprzez współpracę transgraniczną. Program ma przyczyniać się do wzrostu regionalnego i poprawy jakości życia w ramach wzmocnionej współpracy transgranicznej między społeczeństwem a instytucjami na obszarze objętym wsparciem.

Budżet programu

53 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia

  • Polska: podregion ełcki, suwalski i białostocki,
  • Litwa: okręg olicki, mariampolski, kownieński, tauroski i wileński (z wyjątkiem miasta Wilno).

W nowej edycji programu dofinansowanie uzyskają projekty w ramach różnorodnych dziedzin.

Środki są dostępne w ramach czterech priorytetów, z których dofinansowanie będą mogły otrzymać projekty dotyczące ochrony i promocji środowiska naturalnego oraz dziedzictwa kulturowego, a także wsparcia przedsiębiorczości, promocji zatrudnienia i mobilności pracowników. Szanse na uzyskanie wsparcia dostaną także przedsięwzięcia dotyczące zwiększenia dostępności infrastruktury zdrowotnej, integracji społecznej oraz współpracy instytucji w dziedzinie edukacji i bezpieczeństwa. Część środków zostanie przeznaczona na wzmocnienie potencjału instytucjonalnego oraz poprawę funkcjonowania administracji publicznej.

Zasoby Programu będą skoncentrowane na czterech priorytetach i odpowiadających im celach szczegółowych:

Priorytet 1 Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami (17 mln euro)
1.1. Zwiększenie zrównoważonego wykorzystania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego w turystyce na obszarze transgranicznym
Przykładowe działania: wdrażanie wspólnych działań kulturalnych, artystycznych, i edukacyjnych dla turystów; wspólne działania nastawione na promowanie regionu jako jednego celu podróży turystów. 

Priorytet 2 Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników (ponad 12 mln euro)
2.1. Promowanie tworzenia, rozwoju i współpracy przedsiębiorstw poprzez usprawnienie usług wsparcia biznesu
2.2. Zmniejszenie bezrobocia przez skoordynowane inicjatywy transgraniczne na rzecz zatrudnienia
Przykładowe działania: wspólne opracowywanie i wdrażanie projektów w zakresie przedsiębiorczości młodzieży; transfer dobrych praktyk, wspólne szkolenia i wymiana personelu między beneficjentami; tworzenie sieci współpracy, rozwijanie klastrów. 

Priorytet 3 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelką dyskryminacją (ponad 8 mln euro)
3.1. Zwalczanie wykluczenia społecznego i ubóstwa poprzez poprawienie dostępu do świadczeń socjalnych i zdrowotnych dla mieszkańców strefy przygranicznej
Przykładowe działania: wspólne rozwijanie świadczeń socjalnych i zdrowotnych, tworzenie sieci dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym; zaangażowanie osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym we współpracę transgraniczną kulturalną, społeczną, edukacyjną. 

Priorytet 4 Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej (ponad 12 mln euro)
4.1. Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu
Przykładowe działania: transfer dobrych praktyk i wspólne działania (np. wspólne szkolenia i wymiana personelu beneficjentów) między lokalnymi i regionalnymi instytucjami, a dostawcami usług publicznych.

Beneficjenci programu

  • instytucje lokalne, regionalne i krajowe,
  • organy publiczne i podmioty prawa publicznego,
  • organizacje pozarządowe,
  • organizacje wsparcia biznesu (np. inkubatory biznesu, parki naukowe i technologiczne, ośrodki doradztwa biznesowego, izby gospodarcze) - dofinansowanie przeznaczone dla organizacji publicznych i pozarządowych,
  • dostawcy usług publicznych.

Zarządzanie Programem jest zgodne z przepisami dotyczącymi zarządzania Programami Współpracy ujętymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013. Struktura zarządzania Programu składa się z następujących instytucji:

Wspólny Komitet Monitorujący (WKM)

Instytucja Zarządzająca (IZ)

Instytucja Audytowa (IA)

Instytucja Krajowa (IK)

Wspólny Sekretariat (WS)

Regionalne Punkty Kontaktowe (RPK)  
 

Strona programu Litwa-Polska

Program Litwa-Polska

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści