Przejdź do treści głównej

Program Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Podstawową strategiczną ideą Programu Współpracy jest dalszy rozwój współpracy transgranicznej pomiędzy instytucjami i administracją we wszystkich obszarach życia społecznego oraz spotkania pomiędzy mieszkańcami obszaru wsparcia.

Budżet programu

134 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo zachodniopomorskie (podregiony: koszaliński, szczecinecko-pyrzycki, szczeciński, Miasto Szczecin),
 • Niemcy:  Brandenburgia (powiaty Barnim, Uckermark i Märkisch-Oderland), Meklemburgia Pomorze-Przednie (powiaty Vorpommern-Rügen, Vorpommern-Greifswald oraz Mecklenburgische Seenplatte). 

Obszar wsparcia programu jest atrakcyjny pod względem kulturowym i przyrodniczym, co stanowi szansę dla rozwoju transgranicznej turystyki. Z tego powodu ważnym zadaniem programu jest zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego, na co przeznaczono 42 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Na taką samą pulę środków mogą liczyć projekty umożliwiające tworzenie stałej współpracy pomiędzy instytucjami na obszarze wsparcia. Wsparcie otrzymają inicjatywy mające na celu niwelowanie różnic społecznych i gospodarczych, wynikających z bariery językowej i odmiennych systemów prawnych i struktur administracyjnych. Ważnym wyzwaniem stojącym przed programem jest także poprawa transgranicznej dostępności i mobilności poprzez inwestowanie w infrastrukturę transportową (26 mln euro). Dofinansowanie otrzymają również działania z zakresu edukacji oraz szkoleń służących zdobywania umiejętności zawodowych i językowych (13 mln euro).

W ramach programu będzie funkcjonował również Fundusz Małych Projektów, którego celem jest m.in. wspieranie bogatego programu imprez kulturalnych i aktywności trwale oddziałujących na rozwój pogranicza. Fundusz będzie wdrażany przez Euroregion Pomerania.

Osie priorytetowe

Zachowanie i rozwijanie dziedzictwa naturalnego i kulturowego

Wspólne dziedzictwo kulturowe i naturalne jest ważną podstawą trwałego i zrównoważonego rozwoju obszaru wsparcia. Różnorodne krajobrazy przyrodnicze i bogactwo dziedzictwa kulturowego oraz ich transgraniczny rozwój to nie tylko szansa dla turystyki, lecz również sposób osiągania dobrego stanu środowiska naturalnego, które stanowi o wysokiej jakości życia. Poza tym wspólne dziedzictwo naturalne spełnia funkcje związane z budową tożsamości mieszkańców regionu.

Poprawa transgranicznej dostępności i mobilności

Inwestycje w transgraniczną infrastrukturę transportową i transgraniczną mobilność stanowią ważny warunek integracji regionu i wymiany między mieszkańcami obu jego części.

Uczenie się przez całe życie, transgraniczna edukacja i kształcenie

Niezbędnymi dla integracji obszaru wsparcia są kompetencje interkulturowe i językowe. Dlatego wybrane zostały priorytety ukierunkowane na transgraniczną edukację i uczenie się przez całe życie jako priorytety skierowane bezpośrednio do mieszkańców regionu pogranicza.

Transgraniczna integracja poprzez spotkania i współpracę sieciową

Zasadniczym założeniem Programu jest pogłębienie i rozszerzenie zakresu transgranicznych struktur kooperacji, sieci współpracy, imprez i spotkań. Poprzez wybrane priorytety Program Współpracy jest próbą odpowiedzi na wyzwania wynikające z różnic społecznych i gospodarczych, bariery językowej i odmiennych struktur administracyjnych, kompetencji poszczególnych podmiotów i systemów prawnych.

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Wsparcie skierowane jest także m.in. do jednostek administracji ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych (placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży pożarnej, parków ochrony przyrody), a także organizacji pozarządowych.

Beneficjenci programu

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe,
 • inne podmioty prawa publicznego, np. izby, organy administracji rządowej,
 • instytucje edukacyjne, szkoły wyższe, pozostałe podmioty naukowe i edukacyjne,
 • podmioty prowadzące instytucje kształcenia zawodowego,
 • towarzystwa i organizacje aktywizacji gospodarki, centra technologiczne, dalsze instytucje naukowo-badawcze,
 • instytucje sportu i kultury,
 • instytucje opieki zdrowotnej i społecznej,
 • organizacje i zrzeszenia turystyczne,
 • administracje i zarządy obszarów ochrony przyrody, takie jak parki narodowe, parki przyrody, parki krajobrazowe i rezerwaty biosfery,
 • Lasy Państwowe i Państwowe Gospodarstwa Leśne, wraz z ich jednostkami organizacyjnymi,
 • Euroregion POMERANIA,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. stowarzyszenia, zrzeszenia, fundacje,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i przyrody oraz stowarzyszenia i zrzeszenia pożytku publicznego, reprezentujące interesy przedsiębiorstw gospodarki rolnej, leśnej i rybackiej, organizacje społeczne.

 

Strona programu Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska

Program Meklemburgia-Pomorze Przednie/ Brandenburgia/ Polska (obowiązuje od: 02.07.2015)

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści