Przejdź do treści głównej

Program Brandenburgia – Polska

Budżet programu

100 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo lubuskie (podregiony: gorzowski i zielonogórski),
 • Niemcy: Brandenburgia (powiaty Märkisch-Oderland, Oder-Spree, Spree-Neiβe oraz miasta wydzielone – Frankfurt (Oder) i Cottbus).

Głównym celem programu jest pogłębienie integracji jego mieszkańców oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności pogranicza. Największa część środków, tj. 33 mln euro (z EFRR), zostanie przeznaczona na projekty współpracy instytucji publicznych i organizacji pozarządowych w różnych dziedzinach życia publicznego, tj. w zakresie kultury, gospodarki, spraw społecznych czy służby zdrowia. W ramach tego priorytetu realizowany będzie również Fundusz Małych Projektów, ułatwiający integrację ludności pogranicza i wspierający lokalne stowarzyszenia. Zarządzać nim będą Euroregiony: Pro Europa Viadrina i Sprewa-Nysa-Bóbr.

Wspierane będą również projekty służące zachowaniu i promowaniu dziedzictwa naturalnego i kulturowego (32 mln euro z EFRR). Program dofinansuje także wspólne inwestycje w infrastrukturę drogową (połączenia do granicy) oraz działania zmierzające do poprawy komunikacji publicznej w regionie (19 mln euro). Środki pozyskają także miękkie projekty edukacyjne, dotyczące m.in. nauki języka, stażów i praktyk w kraju sąsiada czy tworzenia wspólnej oferty kształcenia, w tym ustawicznego (10 mln euro).

Beneficjentami programu mogą być jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki i stowarzyszenia. Program skierowany jest także do jednostek administracji województwa/landu, a także placówek ustanowionych przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych (placówek medycznych, edukacyjnych, kulturalnych, policji i straży pożarnej, parków ochrony przyrody). O dofinansowanie będą mogły się też ubiegać stowarzyszenia, fundacje i organizacje pozarządowe.

Informacją i wsparciem dla beneficjentów służył będzie Wspólny Sekretariat, zlokalizowany we Frankfurcie nad Odrą. Natomiast po stronie polskiej utworzony zostanie Regionalny Punkt Kontaktowy.

Beneficjenci programu

 • jednostki samorządu terytorialnego/komunalnego (województwo, powiaty, gminy, miasta), ich zrzeszenia, związki i instytucje im podległe,
 • organy administracji rządowej/landowej i instytucje im podległe,
 • zarządzający i administrujący wielkoprzestrzennymi obszarami chronionymi takimi jak parki narodowe, przyrodnicze i krajobrazowe oraz rezerwaty biosfery,
 • państwowe gospodarstwa leśne i ich jednostki organizacyjne,
 • stowarzyszenia i organizacje ochrony środowiska,
 • podmioty publiczne powołane przez władze publiczne do realizacji zadań w zakresie infrastruktury drogowej i ich związki celowe, zrzeszenia transportowe/przewoźników,
 • podmioty prowadzące placówki edukacyjne, kształcenia zawodowego i dokształcania oraz partnerzy społeczni i ich organizacje, pozaszkolne placówki edukacji ekologiczne,
 • instytucje aktywizacji gospodarczej/placówki wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjność, np. izby,
 • placówki naukowe,
 • instytucje kultury,
 • instytucje sportowe,
 • organizacje i zrzeszenia turystyczne,
 • podmioty lecznicze działające w publicznym systemie ochrony zdrowia i jednostki systemu ratownictwa medycznego,
 • osoby prawne pożytku publicznego, np. fundacje, stowarzyszenia,
 • organizacje pozarządowe, np. związki zawodowe, organizacje ochrony środowiska i zajmujące się sprawami społecznymi,
 • euroregiony,
 • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej.

Strona programu Brandenburgia-Polska

Program Brandenburgia-Polska

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści