Przejdź do treści głównej

Program Polska – Saksonia

Celem Programu Interreg Polska - Saksonia jest pogłębienie współpracy dla przezwyciężania barier rozwojowych na pograniczu polsko-saksońskim.

Budżet programu

70 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia

 • Polska: województwo dolnośląskie (podregion jeleniogórski) oraz województwo lubuskie (powiat żarski),
 • Niemcy: Saksonia (powiaty Görlitz i Bautzen).

Najwięcej środków programu zostanie przeznaczonych na zachowanie i rozwój wspólnego dziedzictwa kulturowego i naturalnego (21,7 mln euro). Możliwe do realizacji projekty to te, które służą ochronie krajobrazu, rewitalizacji i promocji zabytków przyrody i kultury. Dofinansowanie mogą otrzymać również inicjatywy tworzenia i promocji transgranicznych produktów turystycznych, sieci informacyjnych i dydaktycznych. Kolejną grupę będą stanowić projekty mające na celu poprawę dostępności pogranicza poprzez modernizację infrastruktury drogowej (13,6 mln euro).

Program będzie wspierać współpracę instytucji i obywateli obejmującą m.in. współdziałanie właściwych służb w ochronie przed katastrofami, na rzecz ochrony środowiska i realizacji europejskiej dyrektywy wodnej oraz tworzenie i rozbudowę wspólnych systemów komunikacji i informacji (20,4 mln euro). Część środków zostanie przeznaczona również na projekty z zakresu transgranicznej edukacji – tj. organizację dwujęzycznych programów edukacyjnych, targów pracy i innych inicjatyw na przygranicznym rynku pracy (10,1 mln euro).  

W programie funkcjonować również będzie Fundusz Małych Projektów realizowany przez polskie i niemieckie biura Euroregionu Nysa.

Dla realizacji powyższego celu przewidziano następujące osie priorytetowe Programu:

 • Oś Priorytetowa I - Wspólne dziedzictwo naturalne i kulturowe (wsparcie z EFRR: 21,7  mln euro)
 • Oś Priorytetowa II - Mobilność regionalna (wsparcie z EFRR: 13,6 mln euro)
 • Oś Priorytetowa III - Edukacja transgraniczna (wsparcie z EFRR: 10,14 mln euro)
 • Oś Priorytetowa IV - Współpraca partnerska i potencjał instytucjonalny (wsparcie z EFRR: 20,36 mln euro)

Rodzaje projektów

Projekty w ramach Programu Współpracy INTERREG Polska-Saksonia 2014-2020 dzielą się na następujące rodzaje:

Projekty regularne – realizowane w ramach osi priorytetowych I – IV (rozdział IV.1.8 Podręcznika programu). Minimalna wartość dofinansowania z EFRR projektu regularnego to 50 000 euro.

Projekty flagowe –  realizowane w ramach osi priorytetowych I, III oraz IV.  Nabory na projekty flagowe określane są w odrębnej procedurze i tylko na podstawie decyzji Komitetu Monitorująceggo o uruchomieniu tego procesu.

Projekt parasolowy Fundusz Małych Projektów – realizowany w ramach osi priorytetowej IV (szczegółowe wytyczne znajdują się w rozdziale V), Podmiotem odpowiedzialnym za realizację projektu parasolowego (zwanego dalej projektem) jest Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu Nysa (beneficjent wiodący). Partnerem projektowym jest Euroregion Neisse e.V. Szczgółowe informacje znajdują się w rozdziale V podręcznika programu. - Projekt parasolowy - Fundusz Małych Projektów i mikroprojekty.

Mikroprojekty – realizowane w ramach Funduszu Małych Projektów (rozdział V.2).

 

Maksymalna wysokość dofinansowania projektów wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych.

Beneficjentami programu mogą być przede wszystkim jednostki samorządu terytorialnego, a także m.in. organizacje non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego. Niektóre działania będą mogły być realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa. 

Instytucją, która wspierać będzie beneficjentów na każdym etapie cyklu życia projektu, będzie Wspólny Sekretariat. Będzie on zlokalizowany we Wrocławiu. Utworzony zostanie również Regionalny Punkt Kontaktowy w Görlitz dla beneficjentów z niemieckiej części obszaru wsparcia.

Beneficjenci programu

 • jednostki administracji państwowej, regionalnej i lokalnej, stowarzyszenia tych jednostek i instytucje im podległe:
  • posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  • nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych Zgodnie z art. 131 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 966/2012 UE ws. zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 • podmioty ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym dla konkretnego celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nieposiadające charakteru przemysłowego lub handlowego oraz posiadające osobowość prawną oraz finansowane w głównej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym lub których zarząd podlega nadzorowi przez te organy lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, z której więcej niż połowa członków jest wyznaczana przez państwo, władze regionalne lub lokalne lub inne organy zarządzane prawem publicznym,
 • organizacje pozarządowe non-profit, stowarzyszenia oraz organizacje partnerstwa społecznego i gospodarczego zgodnie z obowiązującym prawem krajowym:
  • posiadające osobowość prawną, zgodnie z obowiązującym prawem krajowym,
  • nieposiadające osobowości prawnej na podstawie mającego zastosowanie prawa krajowego, pod warunkiem, że ich przedstawiciele są uprawnieni do podejmowania w imieniu danego podmiotu zobowiązań prawnych oraz finansowych Zgodnie z art. 131 ust. 2 lit. a oraz ust. 3 Rozporządzenia 966/2012 UE ws. zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002. . W tym przypadku wymagane będą stosowne dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia.
 • małe i średnie przedsiębiorstwa w osiach priorytetowych I, III oraz IV, o ile działania w projekcie są realizowane w zakresie pożytku publicznego zgodnie z zasadami przyznawania pomocy publicznej. Podmioty te nie mogą pełnić roli beneficjenta wiodącego.

 

Strona programu Polska-Saksonia

Program Polska-Saksonia (obowiązuje od: 11.06.2015)

Instytucje programu

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści