Przejdź do treści głównej

Program Polska – Czechy

Program dysponuje największym budżetem spośród programów transgranicznych, w których uczestniczy Polska. Ponad połowa budżetu programu będzie przeznaczona na ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego.

Budżet programu

226 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Obszar wsparcia

  • Polska: części województw dolnośląskiego i śląskiego oraz województwo opolskie,
  • Czechy: 5 krajów - liberecki, hradecki, ołomuniecki, pardubicki i morawsko-śląski.

Ponad połowa budżetu programu będzie przeznaczona na ochronę, wykorzystanie oraz poprawę dostępności transportowej atrakcji kulturowych i przyrodniczych pogranicza polsko-czeskiego. Działania te będą uzupełnione przez wspólną promocję walorów regionu. Wszystkie inicjatywy będą służyć zwiększeniu znaczenia turystyki na całym pograniczu i stworzeniu nowych miejsc pracy. Do zmniejszenia bezrobocia doprowadzić mają również działania z zakresu edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji i uznawalności dyplomów. Promowana będzie także nauka języka sąsiada.

Innym ważnym obszarem, wspieranym przez program, jest bezpieczeństwo. Celem będzie wzmocnienie kompatybilności i połączenie systemów reagowania kryzysowego w Polsce i Czechach, m.in. poprzez transgraniczne szkolenia służb ratowniczych i porządkowych oraz zakup sprzętu niezbędnego do wspólnych interwencji.

Uzupełnieniem powyższych priorytetów programu będzie wsparcie współpracy instytucji publicznych, lokalnych społeczności i sektora pozarządowego. Zróżnicowane działania (w tak różnych dziedzinach, jak: kultura i bezpieczeństwo, czy edukacja i planowanie przestrzenne) skierowane będą do szerokich grup odbiorców. Mają pobudzić kreatywność, solidarność i ducha współpracy pomiędzy Polakami i Czechami oraz przyczynić się do budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Beneficjenci programu

  • władze publiczne, ich związki i stowarzyszenia,
  • organizacje powołane przez władze publiczne,
  • izby, stowarzyszania, związki i organizacje reprezentujące interesy przedsiębiorców i pracowników oraz samorządu gospodarczego i zawodowego,
  • organizacje pozarządowe,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • stowarzyszenia i związki działające w obszarze turystyki.

 

Strona programu Czechy-Polska

Program Czechy-Polska (obowiązuje od: 04.02.2016)

Podręcznik Wnioskodawcy

Podręcznik Beneficjenta

Metodyka kontroli i oceny wniosków standardowych oraz pełnych projektów flagowych

Metodyka kontroli i oceny uproszczonych i pełnych wniosków projektowych dotyczących infrastruktury drogowej w programie Czechy-Polska

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści