Przejdź do treści głównej

Program Polska – Słowacja

W latach 2014-2020 aż połowa kwoty na współpracę transgraniczną pomiędzy Polską a Słowacją zostanie przeznaczona na ochronę i rozwój zasobów środowiska i dziedzictwa kulturowego.

Taki podział środków wynika z charakterystyki pogranicza polsko-słowackiego, obfitującego w cenne tereny naturalne i obiekty kulturowe stanowiące bogactwo całego regionu.

Budżet programu

155 mln euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Obszar wsparcia

  • Polska: części województw małopolskiego, śląskiego, podkarpackiego,
  • Słowacja: Preszowski i Żyliński Kraj Samorządowy praz powiat Spisska Nova Ves (Koszycki Kraj).

Ze środków unijnych będą finansowane przede wszystkim projekty, które przyczynią się do rozwoju nowych i atrakcyjnych form promocji, użytkowania i ochrony tego dziedzictwa. Celem jest rozwój usług, które pozwolą na ciekawe spędzenie czasu wolnego przy wykorzystaniu potencjału instytucji kultury, zabytków, parków krajobrazowych i narodowych. Z powstałego zaplecza będą korzystać zarówno mieszkańcy regionu, jak i turyści. Fundusze uzyskają również wspólne projekty w zakresie prac konserwatorskich i renowacyjnych.

Mniejsza część środków posłuży wsparciu rozwoju transportu. Zaniedbania w zakresie infrastruktury drogowej to jedna z cech charakterystycznych polsko-słowackiego pogranicza. Jakość lokalnych oraz regionalnych połączeń powinna ulec poprawie. Ogólnodostępny transport pasażerski umożliwi mieszkańcom i turystom sprawne przemieszczanie się i podróżowanie po tym terenie. W dziedzinie edukacji dofinansowane zostaną transgraniczne przedsięwzięcia oferujące możliwości kształcenia zawodowego na wysokim poziomie, rozwijające kompetencje poszukiwane w regionie.

Wsparcie uzyskają także projekty dotyczące wymiany doświadczeń, wiedzy i umiejętności – skierowane do uczniów oraz nauczycieli szkół średnich, zawodowych i wyższych.

Beneficjenci programu

  • organy administracji rządowej i samorządowej, ich związki i stowarzyszenia,
  • jednostki ustanowione przez państwo lub samorząd w celu zapewnienia usług publicznych,
  • instytucje systemu oświaty i szkoły wyższe,
  • organizacje pozarządowe non-profit,
  • europejskie ugrupowania współpracy terytorialnej,
  • kościoły i związki wyznaniowe,
  • jednostki naukowe.

 

Strona programu Polska-Słowacja

Program Polska-Słowacja

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Polska-Słowacja

Otwarcie naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej INTERREG V – A Polska-Słowacja 2014-2020

Dodatkowe informacje do naboru na koncepcje projektów flagowych w Programie Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści