Przejdź do treści głównej

Komitet ds. Umowy Partnerstwa

Komitet ds. Umowy Partnerstwa jest głównym organem wspierającym Ministra Rozwoju w procesie koordynacji wykorzystywania środków Unii Europejskiej, zgodnie z przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. Podstawę prawną funkcjonowania Komitetu stanowi artykuł 14l ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju.

Zadania

Do najważniejszych zadań Komitetu ds. Umowy Partnerstwa należą:

 • przegląd wdrażania Umowy Partnerstwa oraz programów służących jej realizacji,
 • formułowanie propozycji zmian Umowy Partnerstwa,
 • analizowanie zagadnień o charakterze horyzontalnym, mających wpływ na realizację Umowy Partnerstwa,
 • w przypadku stwierdzenia opóźnień lub problemów systemowych, związanych z realizacją Umowy Partnerstwa, wydawanie rekomendacji instytucjom zarządzającym,
 • ocena realizacji 11 celów tematycznych, dotyczących Funduszy Europejskich,
 • ocena realizacji celów Strategii Europa 2020 oraz Zaleceń Rady w ramach interwencji polityki spójności,
 • monitorowanie komplementarności wsparcia wdrażanych w Polsce programów, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej,
 • ocena spójności realizowanych działań, zarówno w kontekście wdrażania funduszy europejskich w Polsce, jak również pozostałych inicjatyw stworzonych na poziomie Unii Europejskiej (np. ERASMUS, Strategia dla Regionu Morza Bałtyckiego).

Organizacja prac Komitetu ds. Umowy Partnerstwa

Komitet spotyka się co najmniej raz w roku, celem podsumowania realizacji Umowy Partnerstwa. Istnieje również możliwość zwoływania częstszych, tzw. tematycznych posiedzeń, jeśli zaistnieje taka potrzeba.

Komitet podejmuje decyzje za pośrednictwem uchwał, również w obiegowym trybie głosowania, które przyjmowane są przez członków zwykłą większością głosów.  

W ramach Komitetu wyodrębniono Prezydium do którego należą: przewodniczący, jego zastępcy, jak również po jednym przedstawicielu strony samorządowej oraz partnerów społecznych i gospodarczych. Rolą Prezydium jest tworzenie agendy każdego posiedzenia oraz ustalanie harmonogramu spotkań Komitetu. Kolejnym zadaniem jest opiniowanie decyzji dotyczących tworzenia podkomitetów i grup zadaniowych, wyodrębnionych organów Komitetu, powoływanych do realizacji jego szczegółowych kompetencji. Prezydium dyskutuje również nad potrzebą realizacji ekspertyz lub badań ewaluacyjnych, poświęconych zidentyfikowanym kwestiom wdrożeniowym.

Od strony technicznej organizację prac Komitetu wspiera jego sekretariat, dostępny pod adresem mailowym komitet.koordynacyjny@mir.gov.pl.

Skład Komitetu ds. Umowy Partnerstwa

Lista instytucji i organizacji reprezentowanych w Komitecie


Pozarządowi członkowie Komitetu ds. Umowy Partnerstwa:

 • Piotr Frączak, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, piotr.fraczakATgmail.com
 • ks. Stanisław Słowik, Caritas Polska, sslowikATcaritas.pl
 • Agata Gawska, Fundacja Aktywizacja, agata.gawskaATidn.org.pl
 • Ewa Kulik-Bielińska, Fundacja im. Stefana Batorego, ekulikATbatory.org.pl
 • Tomasz Bilicki, Fundacja Innopolis, tomasz.bilickiATinnopolis.pl
 • Jan Jakub Wygnański, Fundacja Badań i Innowacji Spolecznych STOCZNIA, kwygnanskiATstocznia.org.pl
 • Paweł Dębek, Instytut Edukacji Społecznej, pawel.debekATies.org.pl
 • Arkadiusz Jachimowicz, Sieć Wspierania Organizacji Pozarządowych SPLOT, a.jachimowiczATeswip.pl
 • Justyna Ochędzan, Wielkopolska Rada Koordynacyjna Związek Organizacji Pozarządowych (WRK), justyna.k.ochedzanATwrk.org.pl
 • Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych (WRZOS) - Ogólnopolski Związek Rewizyjny Spółdzielni Socjalnych, cmizejewski64ATgmail.com
 • Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zgATzosprp.pl
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści