Przejdź do treści głównej

Komitet PO PC

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Cyfrowa

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest  przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Cyfrowa (IZ POPC). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPC, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPC, przy której funkcjonuje sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPC, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania komitet monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPC;
 • propozycje IZ POPC dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. dotyczące sieci szerokopasmowych, e-kompetencji) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Uchwały Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji poza administracyjnych.

Pozarządowi członkowie Komitetu PO IC:
 • Członek: Łukasz Broniszewski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, lukasz.broniszewski@ofop.eu
 • Zastępca: Katarzyna Sadło, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ksadlo@frso.pl  
 • Członek: Zbigniew Kaliszyk, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zbigniew.kaliszyk@zg.zosprp.pl                                                    
 • Członek: Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni, biuro@widzialni.org
 • Zastępca: Monika Szczygielska, Fundacja Widzialni, biuro@widzialni.org
 • Członek: Bartosz Mioduszewski, Fundacja Aktywizacja Federacja Mazowia, bartosz.mioduszewski@idn.org.pl
 • Zastępca: Elżbieta Dydak, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, elzbieta.dydak@frsi.org.pl
 • Członek: Aleksander Tarkowski, Fundacja Projekt: Polska, biuro@projektpolska.pl
 • Zastępca: Katarzyna Werner-Mozolewska, Fundacja Projekt: Polska, biuro@projektpolska.pl
 • Członek: Jacek Wojnarowski, Instytut Spraw Publicznych, jacek.wojnarowski@isp.org.pl
 • Zastępca: Justyna Jasiewicz, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, justyna.jasiewicz@uw.edu.pl
 • Członek: Jacek Zadrożny, Fundacja Vis Maior, biuro@fundacjavismaior.pl
 • Zastępca: Anna Rozborska, Fundacja Vis Maior, biuro@fundacjavismaior.pl

Pełna lista uczestników

Lista członków grup roboczych Komitetu Monitorującego POPC

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat Komitetu Monitorującego Program Polska Cyfrowa na lata 2014-2020
Ministerstwo Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa
tel.: 22 273 76 82, faks: 22 273 89 07
e-mail: sekretariatKMPOPC@mir.gov.pl

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści