Przejdź do treści głównej

Komitet PO PW

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Polska Wschodnia

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Polska Wschodnia (IZ POPW). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz partnerzy (przedstawiciele m.in. świata nauki, organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPW, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPW, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPW, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów,
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPW,
 • propozycje IZ POPW dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. innowacyjności czy infrastruktury transportowej) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Uchwały Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele: strony rządowej, strony samorządowej i partnerów spoza administracji.

Pozarządowi członkowie Komitetu PO PW:

 • Członek: Anna Mikołajczyk, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, fundacja.pestka@gmail.com
 • Zastępca: Michał Braun, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, michal.braun@ofop.eu
 • Członek: Andrzej Kidyba, Lubelska Fundacja Rozwoju, lfr@lfr.lublin.pl
 • Zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor, Lubelska Fundacja Rozwoju, lfr@lfr.lublin.pl
 • Członek: Paweł Backiel, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Zastępca: Ewelina Piekarska, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Członek: Lucyna Golonko, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zg@zosprp.pl
 • Zastępca: Karol Szmytko, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, zg@zosprp.pl

Lista członków i obserwatorów Komitetu Monitorującego POPW

W ramach KM POPW zostały powołane dwie grupy robocze:

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści