Przejdź do treści głównej

Komitet PO IR

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje monitorująco-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Inteligentny Rozwój (IZ POIR). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb Instytucji Zarządzającej POIR, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POIR, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POIR, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIR;
 • propozycje Instytucji Zarządzającej POIR dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. współpracy nauki i biznesu czy działalności instytucji otoczenia biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Co najmniej jedną trzecią członków stanowią łącznie przedstawiciele organizacji związkowych, organizacji pracodawców, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych i środowiska naukowego, co zapewni wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Pozarządowi członkowie Komitetu PO IR:

 • Członek: Joanna Brzozowska-Wabik, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, joanna@spoldzielnie.org.pl
 • Zastępca: Łukasz Broniszewski, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, lukasz.broniszewski@ofop.eu
 • Członek: Jacek Ostrowski, Fundacja Fundusz Współpracy, cofund@cofund.org.pl
 • Zastępca: Agnieszka Siekiera, Fundacja Fundusz Współpracy, cofund@cofund.org.pl
 • Członek: Jerzy Bagiński, Fundacja Poszanowania Energii, biuro@fpe.org.pl
 • Zastępca: Andrzej Rajkiewicz, Fundacja Poszanowania Energii, biuro@fpe.org.pl

Pełna lista uczestników

 

Dane kontaktowe:

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO IR
Ministerstwo Rozwoju
ul. Wspólna 2/4, 00-924 Warszawa
tel.: 22 273 80 84, faks: 22 273 89 21
e-mail: sekretariatKMPOIR@mr.gov.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści