Przejdź do treści głównej

Komitet PO IiŚ

Komitet Monitorujący Program Infrastruktura i Środowisko

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powołany przez Instytucję Zarządzającą Programem Infrastruktura i Środowisko. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji oraz przedstawiciele Komisji Europejskiej w charakterze doradczym.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Zadania, kompetencje i skład Komitetu Monitorującego określone są w Zarządzeniu nr 16 Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Do kompetencji Komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na realizację programu;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ), jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasady partnerstwa.

 Realizując zadania, Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POIiŚ;
 • propozycje Instytucji Zarządzającej POIiŚ dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać grupy robocze, poświęcone wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. odnawialnych źródeł energii czy infrastruktury transportowej) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa przede wszystkim:

Skład Komitetu Monitorującego

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Lista członków i zastępców członków Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Pozarządowi członkowie Komitetu PO IiŚ:
 • Członek Renata Cybor, Zastępca Leszek Filipiak, Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej, zg@zosprp.pl
 • Członek Tobiasz Adamczewski, Zastępca Julia Krzyszkowska, Fundacja WWF Polska, kontakt@wwf.pl
 • Członek Krzysztof Rytel, Zastępca Marta Wiśniewska, Centrum Zrównoważonego Transportu, biuro@czt.org.pl
 • Członek Jakub Krzysztof Adamski, Zastępca Anna Pielaszek, SISKOM – Stowarzyszenie Integracji Stołecznej Komunikacji, siskom@siskom.waw.pl
 • Członek Beata Matyjaszczyk, Zastępca Wiesław Turzański, Polska Rada Organizacji Młodzieżowych, kontakt@prom.info.pl
 • Członek Joanna Furmaga, Zastępca Piotr Nieznański, Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć, info@zielonasiec.pl

W ramach KM POIiŚ została powołana Grupa robocza ds. energetyki i efektywności energetycznej.

Lista członków grupy roboczej

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści