Przejdź do treści głównej

Komitet PO WER

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Wiedza Edukacja Rozwój (IZ PO WER). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto, w posiedzeniach mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, co zapewnia znaczący wpływ na realizację programu partnerom spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ PO WER, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ PO WER w regulaminie działania KM, który wynika z zapisów obowiązujących wytycznych w zakresie komitetów monitorujących. Obsługą prac Komitetu zapewnia działający w ramach IZ PO WER sekretariat KM.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego

Do najważniejszych kompetencji komitetu należy w szczególności:

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych,
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na wykonanie programu,
 • konsultowanie i analizowanie zmian programu proponowanych przez IZ,
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji PO WER, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie,
 • promowanie zasady partnerstwa.

Realizując zadania Komitet Monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów,
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POWER,
 • plan ewaluacji dla programu i wszelkie jego zmiany,
 • strategię komunikacji dla programu i wszelkie jej zmiany,
 • propozycje IZ PO WER dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. poprawy sytuacji na rynku pracy czy dostosowania edukacji do potrzeb biznesu) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Akty prawne i uchwały Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego

Pozarządowi członkowie Komitetu PO WER:

 • Członek: Mirosława Hamera, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, miroslawa.hamera@rcwip.pl
 • Zastępca: Łukasz Domagała, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, lukasz.domagala@rcwip.pl
 • Członek: Teresa Tiszbierek, Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zg@zosprp.pl
 • Zastępca: Adam Nowak, Związek Ochotniczy Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zg@zosprp.pl
 • Członek: Arkadiusz Gawrych, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pi, biuro@pozytywneinicjatywy.pl
 • Zastępca: Anna Łapińska, Puckie Hospicjum pw. św. Ojca Pio, a.lapinska@pozytywneinicjatywy.pl
 • Członek: Mariusz Malinowski, Fundacja Rozwiązania HR, biuro@rozwiazaniahr.com.pl
 • Zastępca: Beata Sulima, Fundacja Rozwiązania HR, biuro@rozwiazaniahr.com.pl
 • Członek: Krzysztof Mnich, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Zastępca: Ewelina Piekarska, Fundacja Biznes i Prawo, biuro@biznesiprawo.eu
 • Członek: Michał Mysiak, Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, biuro@pfig.org.pl
 • Zastępca: Katarzyna Kozioł, Pomorska Fundacja Inicjatyw Gospodarczych, biuro@pfig.org.pl
 • Członek: Artur Jerzy Badyda, Fundacja na rzecz młodych naukowców, office@young-scientists.eu
 • Zastępca: Anna Rogowska, Fundacja na rzecz młodych naukowców, office@young-scientists.eu
 • Członek: Sławomir Sidoruk, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Szansa”, s.p.o.n.szansa@wp.pl
 • Zastępca: Gabriela Drwięga, Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnych „Szansa”, s.p.o.n.szansa@wp.pl
 • Członek: Jędrzej Dondziło, Pogotowie Kulturalno Społeczne, kontakt@uptodate.pl
 • Zastępca: Urszula Bondaruk, Pogotowie Kulturalno Społeczne, kontakt@uptodate.pl
 • Członek: Paweł Backiel, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, biuro@europartner-akie.pl
 • Zastępca: Julia Gierasimiuk, Stowarzyszenie Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej, biuro@europartner-akie.pl
 • Członek: Jacek Kucharczyk, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, isp@isp.org.pl
 • Zastępca: Aleksandra Niżyńska, Fundacja Instytut Spraw Publicznych, isp@isp.org.pl
 • Członek: Krzysztof Szatrawski, Stowarzyszenie Scena Babel, martusiaand@wp.pl
 • Zastępca: Milena van Voorden, Stowarzyszenie Scena Babel, martusiaand@wp.pl

Dane kontaktowe:

Sekretariat Komitetu Monitorującego PO WER
Ministerstwo Rozwoju
Departament Europejskiego Funduszu Społecznego
Pl. Trzech Krzyży 3/5, 00-507 Warszawa
tel.: 22 273 80 22, faks: 22 273 89 19
e-mail: km-power@mr.gov.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści