Przejdź do treści głównej

Komitet PO PT

Komitet Monitorujący Program Operacyjny pomoc Techniczna

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje doradczo-opiniodawcze, powoływany jest  przez Instytucję Zarządzającą Programem Operacyjnym Pomoc Techniczna (IZ POPT). W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacji pozarządowych). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej.

Przedstawiciele strony rządowej i samorządowej mogą stanowić maksymalnie dwie trzecie liczby członków Komitetu Monitorującego, ograniczenie to zapewni znaczący wpływ na realizację Programu instytucji spoza administracji.

Posiedzenia Komitetu Monitorującego odbywają się w zależności od potrzeb IZ POPT, jednak nie rzadziej niż raz w roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa IZ POPT, przy której funkcjonuje też sekretariat zapewniający obsługę prac komitetu.

Zadania i kompetencje Komitetu Monitorującego 

Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności: 

 • systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych;
 • analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program;
 • prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POPT, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie;
 • promowanie zasad horyzontalnych.

Realizując zadania komitet monitorujący zatwierdza:

 • metodykę i kryteria wyboru projektów;
 • roczne i końcowe sprawozdania z wdrażania POPT;
 • propozycje IZ POPT dotyczące zmian programu.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, poświęcone w szczególności wybranym kwestiom z zakresu realizacji programu (np. instytucji realizujących politykę spójności czy informacji i promocji) oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym. W celu rozwiązania skomplikowanych merytorycznie zagadnień, Komitet może skorzystać z opinii niezależnych ekspertów lub z usług innych wyspecjalizowanych instytucji, dokonując zlecenia prac w tym zakresie. 

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają przede wszystkim:

Uchwały Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego 

W skład Komitetu Monitorującego wchodzą przedstawiciele: strony rządowej, strony samorządowej i partnerów spoza administracji.

Pozarządowi członkowie Komitetu PO PT:

 • Członek: Iwona Janicka, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, ijanicka@fal.org.pl
 • Zastępca: Krzysztof Budziński, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, krzysztof.budzinski@zhp.pl
 • Członek: Michał Dymkowski, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, dialog.spoleczny@ofop.eu
 • Zastępca: Agata Wiśniewska-Górczewska, Stowarzyszenie Dialog Społeczny, dialog.spoleczny@ofop.eu
 • Członek: Krzysztof Wychowałek, Polska Zielona Sieć, info@zielonasiec.pl
 • Zastępca: Elżbieta Lenarczyk-Prowieziencew, Polska Zielona Sieć, info@zielonasiec.pl
 • Członek: Cezary Miżejewski, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, wrzos@wrzos.org.pl
 • Zastępca, Karolina Cyran-Juraszek, Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych, wrzos@wrzos.org.pl

Pełny skład Komitetu Monitorującego POPT 2014-2020

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści