Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Warmińsko-Mazurskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Warmińsko-Mazurskie

Komitet Monitorujący czuwa nad efektywnością i jakością zarządzania oraz realizacją Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Jest niezależnym ciałem doradczo-opiniodawczym dla Instytucji Zarządzającej RPO WiM 2014-2020 i jednym z elementów procesu zarządzania środkami publicznymi.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 (KM RPO WiM 2014-2020) został powołany Uchwałą Nr 22/233/15/V Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego 28 kwietnia 2015 r.

Zadania Komitetu Monitorującego

 • systematyczny przegląd wdrażania RPO WiM 2014-2020 i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania,
 • analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WiM 2014-2020, w tym wniosków z przeglądu wyników,
 • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WiM 2014-2020 proponowanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji RPO WiM 2014-2020, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Regulamin działania Komitetu Monitorującego

Regulamin został przyjęty na I posiedzeniu Komitetu Uchwałą nr 1/2015 z dnia 29 maja 2015 r.

Posiedzenia i uchwały

Skład Komitetu Monitorującego

W jego skład wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz podmiotów spoza administracji (w tym przedstawiciele świata nauki, organizacji pozarządowych, partnerzy społeczni). W pracach Komitetu Monitorującego biorą udział również przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniąc funkcję doradczą. Ponadto w posiedzeniach uczestniczą w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji.

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WiM:

 • Członek: Tomasz Piłat, Lokalna Grupa Rybacka Pojezierze Olsztyńskie, biuro@lgrpo.pl
 • Zastępca: Małgorzata Dorota Ofierska, Lokalna Grupa Działania „Warmiński Zakątek”, malgorzata.ofierska@warminskizakatek.com.pl 
 • Członek : Maciej Bielawski, Stowarzyszenie ESWIP, eswip@eswip.pl
 • Zastępca: Urszula Podurgiel, Stowarzyszenie Adelfi, ula.podurgiel@adelfi.pl
 • Członek : Bartłomiej Aleksander Głuszak, Federacja FOSa, biuro@federacjafosa.pl
 • Zastępca: Lucyna Jędryczka, Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych, wmson.ol@wp.pl
 • Członek : Wojciech Zalewski, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT, sekretariat@atut.org.pl
 • Zastępca: Beata Wrzosek, Fundacja Elbląg, biuro@fundacja.elblag.pl

Grupy robocze

Kontakt

Sekretariat Komitetu Monitorującego
Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
Departament Polityki Regionalnej
Biuro Monitoringu
ul. Kościuszki 89/91, 10-554 Olsztyn
tel.: 89 52 19 331, faks: 89 52 19 309
e-mail: www.monitoring@warmia.mazury.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści