Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Śląskie

Komitet Monitorujące Regionalny Program Operacyjny Śląskie

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Zadania Komitetu Monitorującego

Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Regulamin Komitetu Monitorującego

Regulamin został zatwierdzony podczas I posiedzenia w dniu 30 kwietnia 2015 r.

Skład Komitetu Monitorującego

W skład KM wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, partnerów spoza administracji (w tym przedstawiciele organizacji związkowych i organizacji pracodawców, izb regionalnych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych). Ponadto w pracach KM mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym Komisji Europejskiej, z głosem doradczym, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.
 
Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WŚ:
  • Członek : Anna Kruczek, KAFOS - Śląskie Forum Organizacji Pozarządowych, a.kruczek@kafos.org.pl
  • Zastępca: Arkadiusz Skowron, FOPSZ (Federacja Organizacji Pozarządowych Subregionu Zachodniego), biuro@federacja.slask.pl
  • Członek : Piotr Bańczyk, Centrum Społecznego Rozwoju, biuro@csr.biz.pl
  • Zastępca: Ewa Muszczak, Centrum Społecznego Rozwoju, biuro@csr.biz.pl
  • Członek: Norbert Galla, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, fundacja@rfpn.org  
  • Zastępca: Krystyna Gwizdoń, Regionalna Fundacja Pomocy Niewidomym, fundacja@rfpn.org
  • Członek : Ewa Pytasz, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, biuro@okst.pl
  • Zastępca: Marcin Smala, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, biuro@okst.pl
  • Członek: Małgorzata Tkacz-Janik, Klub Gaja, malgorzata.tkacz-janik@zieloni2004.pl
  • Zastępca: Paweł Grzybowski, Klub Gaja, klubgaja@klubgaja.pl

Sekretariat KM

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego
Wydział Rozwoju Regionalnego
Referat programowania i rozwoju
ul. Ligonia 46, Katowice 40-037
Siedziba: ul. Plebiscytowa 36, Katowice 40-036

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści