Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Podkarpackie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Podkarpackie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 2014-2020 powołany został na mocy uchwały Zarządu Województwa Podkarpackiego Nr 49/1087/15 z dnia 28 kwietnia 2015 r. z późn. zm.

Zadania Komitetu

Na mocy art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (tzw. rozporządzenie ogólne) z dnia 17 grudnia 2013 r. do głównych zadań Komitetu należy:

 1. systematyczny przegląd wdrażania Programu i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
 2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie Programu, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 przedmiotowego rozporządzenia;
 3. konsultowanie i akceptowanie zmian Programu proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
 4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji Programu, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Regulamin działania Komitetu Monitorujacego

Posiedzenia i uchwały

Skład Komitetu

Obecnie Komitet liczy 61 osób, a w jego skład wchodzą:

 •  z prawem do głosowania (członkowie albo w przypadku ich nieobecności zastępcy członków) tj.:
  • Marszałek Województwa Podkarpackiego, jako Przewodniczący Komitetu,
  • przedstawiciele strony samorządowej, w tym przedstawiciele: instytucji realizujących RPO WP 2014-2020, Sejmiku Województwa Podkarpackiego, jednostek samorządu terytorialnego (17 osób),
  • przedstawiciele strony rządowej (14 osób),
  • przedstawiciele partnerów społeczno – gospodarczych, w tym
   przedstawiciele: organizacji związkowych, organizacji pracodawców,
   izb gospodarczych, środowiska naukowego oraz organizacji pozarządowych (17 osób),
 •  bez prawa do głosowania:
  • obserwatorzy (10 osób)
  • przedstawiciele Komisji Europejskiej (2 osoby).

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WP:

 • Członek : Maciej Kunysz, Stowarzyszenie Ekoskop, ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
 • Zastępca: Agnieszka Bator, Stowarzyszenie Ekoskop, ekoskop@ekoskop.rzeszow.pl
 • Członek : Magdalena Wrońska, Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura w Gorzycach
 • Zastępca: Dariusz Bukowski, Fundacja Ludzie Umiejętności Kultura w Gorzycach
 • Członek : Mariusz Mituś, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu, zk.jaroslaw@psouu.org.pl
 • Zastępca: Anna Lorens, Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób Niepełnosprawnych z Upośledzeniem Umysłowym w Jarosławiu, zk.krosno@psouu.org.pl
 • Członek: Salvatore Di Pasquale, Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, biuro@pzozaz.pl
 • Zastępca: Tomasz Sieńko, Podkarpacki Związek Organizatorów Zakładów Aktywności Zawodowej w Jarosławiu, biuro@pzozaz.pl

Kontakt

Obsługa prac Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020 prowadzona jest przez Sekretariat Komitetu, działający w ramach Departamentu Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym.
Kontakt z sekretariatem Komitetu odbywa się w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: kmrpowp@podkarpackie.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu: 17 747 64 50.

Korespondencję tradycyjną należy kierować na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego
Departament Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym
Sekretariat Komitetu Monitorującego RPO WP 2014-2020
al. Łukasza Cieplińskiego 4, 35-010 Rzeszów

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści