Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Łódzkie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Łódzkie

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem i przez nią jest powoływany.

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 został powołany Uchwałą nr 208/15 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 3 marca 2015 r.

Zadania Komitetu

Do zadań Komitetu należy w szczególności przegląd wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 (RPO WŁ 2014-2020) i postępów poczynionych na drodze do osiągania jego celów, a także badanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie RPO WŁ 2014-2020, w tym rozpatrywanie i zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia, a w szczególności:

 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie metodyki i kryteriów wyboru projektów;
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie rocznego oraz końcowego sprawozdania z wdrażania RPO WŁ 2014-2020;
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Planu ewaluacji RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich zmian tego planu, a także przegląd wykorzystania wyników ewaluacji;
 • rozpatrywanie oraz zatwierdzanie Strategii komunikacji dla RPO WŁ 2014-2020 oraz wszelkich jej zmian;
 • konsultowanie i akceptowanie zmian RPO WŁ 2014-2020 proponowanych przez IZ RPO WŁ.

Komitet Monitorujący może powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla merytorycznego wsparcia uczestników posiedzeń Komitetu oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub wnioskować o ekspertyzy niezbędne dla prawidłowej realizacji zadań.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określają następujące akty prawne:

Skład Komitetu

W skład Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wchodzą przedstawiciele strony samorządowej, rządowej oraz partnerów społeczno-gospodarczych (w tym m.in. przedstawiciele organizacji pracodawców, organizacji związkowych, środowiska naukowego, izb gospodarczych oraz organizacji pozarządowych).

Skład osobowy KM RPO WŁ

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WŁ:

 • Członek : Zofia Sepkowska, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, rada@rada-lodzkie.org.pl
 • Zastępca: Henryk Dudek, Rada Organizacji Pozarządowych Województwa Łódzkiego, rada@rada-lodzkie.org.pl
 • Członek : Grzegorz Busiakiewicz, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. Łódzkiego, lodz@zosprp.pl
 • Zastępca: Jolanta Sobera, Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej woj. Łódzkiego, lodz@zosprp.pl
 • Członek: Grzegorz Sipa, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, biuro@sirp.pl
 • Zastępca: Renata Figlewicz, Stowarzyszenie Inicjatywa Rozsądnych Polaków, biuro@sirp.pl
 • Członek: Paweł Gwóźdź, Stowarzyszenie Integracyjne ,, Klub Otwartych Serc ‘’, biuro@sikos.org.pl
 • Zastępca: Henryka Sokołowska, Stowarzyszenie Integracyjne ,, Klub Otwartych Serc ‘’, biuro@sikos.org.pl

Posiedzenia i uchwały Komitetu

Kontakt

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego
Sekretariat Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
Departament Polityki Regionalnej
ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź
tel.: 42 663 31 30; 42 663 31 20
faks 42 663 30 94
e-mail: sekretariat.KMRPOWL@lodzkie.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści