Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Lubuskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Lubuskie

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe).  Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.

Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca  programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

W dniu 17 marca 2015 r. Zarząd Województwa Lubuskiego przyjął uchwałę w sprawie powołania, przyjęcia składu oraz określenia zadań Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020.

Kompetencje

Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
 • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
 • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
 • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

Komitet Monitorujący może podjąć decyzję o powołaniu podkomitetu monitorującego dla wybranych części programu. Deleguje mu wówczas część swoich zadań związanych z prowadzeniem monitoringu. Komitet może też powoływać stałe grupy robocze, w szczególności dla właściwej oceny złożonych wniosków oraz do monitorowania działań o charakterze horyzontalnym (takich jak równość szans, ochrona środowiska, społeczeństwo informacyjne). Może także korzystać z opinii niezależnych ekspertów lub usług innych instytucji.

Zasady powoływania i funkcjonowania Komitetu Monitorującego określa:

 • Członek : Romuald Malinowski, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, r.malinowski@zlop.org.pl
 • Zastępca: Bernadeta Walaszek, Związek Lubuskich Organizacji Pozarządowych w Zielonej Górze, bernadeta.walaszek@gmail.com
 • Członek: Sławomir Stańczak, Lubuska Federacja Organizacji Pozarządowych, fundacja.frh@gmail.com
 • Zastępca: Milena Sieradzka, Lubuska Federacja Organizacji Pozarządowych, fundacja.frh@gmail.com
 • Członek: Czesław Słodnik, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze, fundacjawis@gmail.com
 • Zastępca: Agata Nolka-Metrykowska, Fundacja Wspierania Inicjatyw Społecznych w Zielonej Górze, fundacjawis@gmail.com
 • Członek : Adam Szulczewski, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, a.szulczewski@fundacjacp.org
 • Zastępca: Iwona Szablewska, Fundacja na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, sekretariat@fundacjacp.org
 • Członek : Jan Koniarek, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp., rozwoj@lubuskie.org.pl
 • Zastępca: Agnieszka Pundyk, Lubuskie Stowarzyszenie Rozwoju Regionalnego „ROZWÓJ” w Gorzowie Wlkp., rozwoj@lubuskie.org.pl
 • Członek: Anita Kucharska-Dziedzic, Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” w Zielonej Górze, baba@baba.org.pl
 • Zastępca: Tomasz Lewandowski, Lubuskie Stowarzyszenie na rzecz Kobiet „BABA” w Zielonej Górze, baba@baba.org.pl
Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści