Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Lubelskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego

Komitet Monitorujący RPO WL na lata 2014-2020 to niezależny organ pełniący funkcję doradczo-opiniodawczą, powoływany przez Instytucję Zarządzającą RPO. W skład Komitetu wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji jako Członkowie, ponadto w jego pracach biorą udział przedstawiciele Komisji Europejskiej pełniący funkcję doradczą. W posiedzeniach mogą uczestniczyć także, w charakterze obserwatorów, reprezentanci innych instytucji zaangażowanych w system realizacji RPO WL. Szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania Komitetu określa jego Regulamin, którego zapisy wynikają z obowiązujących wytycznych Ministra Infrastruktury i Rozwoju.

Powołanie Komitetu

Kompetencje oraz zadania KM RPO

Posiedzenia Komitetu

Skład Komitetu

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WL:

  • Członek: Piotr Nakonieczny, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, p.nakonieczny.llot@gmail.com
  • Zastępca: Katarzyna Barcikowska, Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych, kasiaoszust@gmail.com
  • Członek: Bartosz Piech, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, biuro@lesnykrag.pl
  • Zastępca: Marta Zając, Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Leśny Krąg”, m.zajac@lesnykrag.pl
  • Członek : Andrzej Kidyba, Lubelska Fundacja Rozwoju, lfr@lfr.lublin.pl
  • Zastępca: Elżbieta Anasiewicz-Sompor, Lubelska Fundacja Rozwoju, lfr@lfr.lublin.pl
  • Członek : Marzena Pieńkosz-Sapieha, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tpdlublin@interia.pl
  • Zastępca: Gustaw Jędrejek, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, tpdlublin@interia.pl

Obsługą prac Komitetu Monitorującego zajmuje się sekretariat, działający w ramach Departamentu Zarządzania RPO.
Kontakt: Magdalena Gryta, tel. 81 44 16 753, e-mail: sekretariatkmrpo@lubelskie.pl.

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści