Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Kujawsko-Pomorskie

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego

Komitet Monitorujący (KM) działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej programem i przez nią jest powoływany. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej, świata nauki oraz partnerzy społeczni i gospodarczy (w tym organizacje pozarządowe). Ponadto w pracach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć przedstawiciele innych instytucji, w tym europejskich, a także osoby zaproszone przez przewodniczącego KM.

Przedstawiciele partnerów społecznych i gospodarczych oraz świata nauki stanowią nie mniej niż jedną trzecią składu osobowego KM, co ma zapewnić kontrolę społeczną nad realizacją programu.
Komitet Monitorujący zbiera się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa Instytucja Zarządzająca programem, przy której funkcjonuje również sekretariat zapewniający obsługę komitetu.

Zadania Komitetu

Regulamin pracy Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 - dokument przyjęty Uchwałą Komitetu Monitorującego RPO WK-P 2014-2020 nr 1/2015 z 16 kwietnia 2015 roku (zmieniony uchwałą nr 63/2016 z dnia 12 lipca 2016 roku).
Do zadań Komitetu Monitorującego należy m.in.:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie kryteriów wyboru projektów w ramach programu oraz zatwierdzanie ewentualnych zmian tych kryteriów,
 • okresowe badanie postępu w zakresie osiągania celów programu, na podstawie dokumentów przedkładanych przez Instytucję Zarządzającą,
 • analizowanie rezultatów realizacji programu oraz wyników oceny realizacji programu,
 • analizowanie i zatwierdzanie sprawozdań rocznych i sprawozdania końcowego z wdrażania programu,
 • zapoznawanie się z rocznymi raportami z kontroli programu oraz z komentarzami Komisji Europejskiej do tych raportów,
 • przedkładanie Instytucji Zarządzającej propozycji zmian lub analiz programu ułatwiających realizację celów Polityki Spójności.

W celu sprawnego funkcjonowania Komitetu i osiągnięcia rezultatów związanych z wdrażaniem RPO w województwie kujawsko-pomorskim powołane zostać mogą tematyczne Grupy robocze, pełniące funkcję doradczą dla Komitetu.

Uchwały
 

Skład Komitetu Monitorującego RPO WK-P na lata 2014-2020 - stan na 15 czerwca 2016 r.

Pozarządowi członkowie Komitetu RPO WK-P:

 • Członek : Zbigniew Szcześniak, Tilia, tilia@tilia.org.pl
 • Zastępca: Monika Krauze, Tilia, tilia@tilia.org.pl
 • Członek: Łucja Andrzejczyk, Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy we Włocławku, pck@poczta.onet.pl
 • Zastępca: Władysław Dolecki, Polski Czerwony Krzyż - Zarząd Rejonowy we Włocławku, pck@poczta.onet.pl
 • Członek: Jan Maria Grabowski, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, jan.grabowski@federacja-ngo.pl
 • Zastępca: Elżbieta Wysocka, Kujawsko-Pomorska Federacja Organizacji Pozarządowych, federacja@federacja-ngo.pl
 • Członek : ks. Marek Borzyszkowski, Caritas Diecezji Toruńskiej, torun@caritas.pl
 • Zastępca: Mirosława Tomasik, Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica, trgp@trgp.org.pl
 • Członek: Tomasz Dominiak, Stowarzyszenie Wspierania Osób Niepełnosprawnych SUBICERE, kontakt@subicere.pl
 • Zastępca: Ewa Grobelska, Fundacja Daj szansę, fundacja@fundacja-dajszanse.pl

Powołane Grupy robocze:

 1. ds. kryteriów wyboru projektów;
 2. ds. Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZiT);
 3. ds. badań i innowacji;
 4. ds. Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS);
 5. ds. zrównoważonego rozwoju;
 6. ds. koordynacji interwencji w sektorze Zdrowia;
 7. ds. Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (RLKS).

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści