Przejdź do treści głównej

Komitet RPO Dolny Śląsk

Komitet Monitorujący Regionalny Program Operacyjny Dolny Śląsk

 

Komitet Monitorujący działa jako niezależne ciało doradczo-opiniodawcze dla Instytucji Zarządzającej Programem Regionalnym, które rozpatruje bądź zatwierdza kwestie związane w szczególności z przeglądem wdrażania Programu i postępem poczynionym na drodze do osiągnięcia jego celów.

Zadania Komitetu Monitorującego

Na podstawie art. 49 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. (rozporządzenie ogólne) zadania Komitetu obejmują:

 1. systematyczny przegląd wdrażania programu regionalnego i postępów poczynionych na drodze osiągania jego celów, w tym w szczególności w odniesieniu do celów pośrednich i końcowych wskazanych w ramach wykonania;
 2. analizowanie wszelkich kwestii, które wpływają na wykonanie programu regionalnego, w tym wniosków z przeglądu wyników oraz zatwierdzanie spraw wskazanych w art. 110 ust. 2 rozporządzenia ogólnego;
 3. konsultowanie i akceptowanie zmian programu regionalnego proponowanych przez Instytucję Zarządzającą;
 4. przedstawianie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji programu regionalnego, w tym przedsięwzięć na rzecz zmniejszania obciążenia administracyjnego dla beneficjentów i monitorowanie działań podjętych w ich następstwie.

Komitet jest powołany na okres realizacji programu regionalnego i jest ustanawiany w drodze uchwały Zarządu Województwa Dolnośląskiego.

Posiedzenia i uchwały
Posiedzenia Komitetu Monitorującego będą się odbywać w zależności od potrzeb wynikających z wdrażania Programu, jednak nie rzadziej niż raz na pół roku. Jego szczegółowy skład, tryb pracy oraz zasady działania określa regulamin KM.

Regulamin Komitetu Monitorującego
Regulamin Komitetu Monitorującego został zatwierdzony podczas inauguracyjnego posiedzenia w dniu 6 maja 2015 r.

Prace Komitetu Monitorującego

Skład Komitetu Monitorującego

Komitet Monitorujący RPO WD 2014-2020 liczy obecnie 44 członków, wśród których jest 12 przedstawicieli strony rządowej, 14 przedstawicieli samorządu terytorialnego i 18 przedstawicieli partnerów spoza administracji publicznej. Większość z członków Komitetu ma stałego zastępcę, ponadto w skład Komitetu wchodzi 13  obserwatorów. Obserwatorzy nie głosują, poza tym mają takie same prawa jak członkowie i zastępcy. Komisja Europejska uczestniczy w pracach Komitetu, pełniąc rolę doradczą. Przewodniczącym Komitetu jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Uchwała ZWD Nr 2300/V/16 z dn. 8 czerwca 2016 – zmiany w  składzie  KM RPO WD 2014-2020Uchwała ZWD Nr 2161/V/16 z dn. 4 maja 2016 – zmiany w składzie KM RPO WD 2014-2020

Pozarządowi członkowie Komitetu:

 • Członek : Arkadiusz Czocher, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, arkadiusz.czocher@dfop.org.pl
 • Zastępca: Maria Lewandowska-Mika, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych, maria.mika@dfop.org.pl
 • Członek : Alicja Szatkowska, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, biuro@mspdion.org.pl
 • Zastępca: Jakub Turański, Milickie Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Osób Niepełnosprawnych, biuro@mspdion.org.pl
 • Członek : Grażyna Gajda, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE, przedsiebie@przedsiebie.net.pl
 • Zastępca: Radosław Gawlik, Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych „PRZED SIEBIE, przedsiebie@przedsiebie.net.pl
 • Członek: Krzysztof Smolnicki, Polska Zielona Sieć, Fundacja Ekorozwoju, biuro@fer.org.pl
 • Zastępca: Violetta Sołtysik, Eko-Unia, biuro@fer.org.pl

Sekretariat Komitetu Monitorującego:

Wydział Zarządzania RPO
Mazowiecka 17, 50-412 Wrocław
tel.: 71 776 96 24
e-mail: sekretariat-KMRPO@dolnyslask.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści