Przejdź do treści głównej

Zarządzanie i kontrola

Odpowiedzialność za wykonanie budżetu spoczywa na Komisji Europejskiej, ale dużą część zadań dzieli ona z państwami członkowskimi.

Zarządzanie

Programy i działania zarządzane są przez departamenty KE, zwane dyrekcjami generalnymi, odpowiedzialne za realizację danej polityki.

Około 22% programów objęte jest zarządzaniem centralnym (np. w dziedzinie badań, edukacji, zdrowia, działań skierowanych do młodzieży), natomiast ponad 76% budżetu UE zarządzane jest przez władze krajowe i regionalne w państwach członkowskich (fundusze strukturalne i dopłaty rolne). To właśnie do nich należy wyłanianie beneficjentów – podmiotów, które otrzymują finansowanie.

Administracja państw członkowskich stanowi pierwszy filtr mający zapewnić odpowiednie wykorzystywanie unijnych pieniędzy. Każdego roku Komisja, jak również pozostałe instytucje UE, odpowiada przed Parlamentem Europejskim za wykorzystanie środków pozostawionych do ich dyspozycji.

Kontrola

Jako unijny niezależny zewnętrzny kontroler Trybunał Obrachunkowy dba o interesy podatników w UE. Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień w zakresie egzekwowania prawa, ale działa na rzecz usprawnienia zarządzania budżetem UE przez Komisję Europejską i przedstawia sprawozdania na temat finansów UE.

Czym zajmuje się Trybunał Obrachunkowy?

  • Przeprowadza kontrolę dochodów i wydatków UE, aby zweryfikować, czy fundusze UE zostały w odpowiedni sposób uzyskane, wydane, gospodarnie wykorzystane i rozliczone.
  • Kontroluje każdą osobę lub organizację dysponującą środkami UE – również przeprowadzając kontrole na miejscu w instytucjach (głównie w Komisji), krajach UE i krajach otrzymujących pomoc UE.
  • W sprawozdaniach z kontroli, przekazywanych Komisji i rządom krajowym, zamieszcza ustalenia i zalecenia.
  • Informuje Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), jeżeli podejrzewa, że miało miejsce oszustwo, korupcja lub inna nielegalna działalność.
  • Przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Radzie UE coroczne sprawozdanie, które Parlament szczegółowo analizuje przed podjęciem decyzji w sprawie zatwierdzenia wykonania budżetu przez Komisję.
  • Wydaje również specjalistyczne opinie dla instytucji UE na temat lepszego zarządzania finansami UE i rozliczania ich wobec obywateli.

Trybunał publikuje również opinie w sprawie projektów aktów prawnych mających wpływ na zarządzanie finansami UE, jak również stanowiska, przeglądy i publikacje ad hoc w sprawach związanych z finansami publicznymi.

Kontrola przeprowadzana przez Trybunał skupia się głównie na Komisji Europejskiej, która jest głównym organem odpowiedzialnym za wykonanie budżetu UE. Ale współpracuje on również ściśle z organami krajowymi, gdyż większość funduszy UE (około 80 proc.) zarządzanych jest przez Komisję wspólnie z tymi organami.

Wyraź opinię 0 0