Przejdź do treści głównej

Na co przeznaczane są pieniądze z budżetu?

Wydatki są ograniczone zapisami traktatów, które regulują funkcjonowanie Unii Europejskiej. Działania i projekty finansowane z budżetu UE są odzwierciedleniem priorytetów wyznaczonych przez kraje UE.

Priorytety szereguje się według obszernych kategorii wydatków (pozycji budżetowych) i obszarów polityki, w których wszystkie państwa członkowskie zgodziły się działać na poziomie Unii (budżet zadaniowy). Kwota, która może zostać oddana do dyspozycji Unii, jest ograniczona umową między państwami członkowskimi.

Unia Europejska w strategii Europa 2020 określiła swoje cele strategiczne i priorytety rozwoju. Na tej podstawie wyznaczone zostały tzw. polityki horyzontalne.
Każdy projekt, który ma być realizowany z udziałem Funduszy Europejskich, jest oceniany w kontekście zgodności z trzema podstawowymi priorytetami:

  1. Zrównoważony rozwój,
  2. Równość szans,
  3. Społeczeństwo informacyjne.

Coraz ważniejszym obszarem działań Unii Europejskiej staje się także polityka rozwoju przestrzennego. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie różnorodności i zachowanie odrębności kulturowej regionów.

Polityki horyzontalne UE

  • Zrównoważony rozwój - Unia stara się dbać o to, by rozwój gospodarczy Europy nie odbywał się kosztem środowiska naturalnego. Ponadto UE promuje racjonalne i oszczędne korzystanie z zasobów naturalnych oraz ochronę środowiska poprzez ograniczenie emisji gazów czy upowszechnienie technologii przyjaznych środowisku.
     
  • Równość szans - Przedsięwzięcia współfinansowane ze środków europejskich powinny być zgodne z polityką równości szans – równego traktowania kobiet i mężczyzn. Nie dopuszcza się dyskryminacji ze względu na wiek, poglądy, pochodzenie, religie czy niepełnosprawność.
     
  • Społeczeństwo informacyjne - Realizacja polityki społeczeństwa informacyjnego polega na upowszechnianiu nowoczesnych technologii informacyjnych w życiu codziennym obywateli, przedsiębiorstw i administracji publicznej.

Perspektywa 2014-2020

W okresie finansowania 2014-2020 Unia Europejska planuje zainwestować prawie 960 mld euro. W obecnym budżecie priorytetowo został potraktowany wzrost gospodarczy, zatrudnienie i konkurencyjność. Na te cele przyznane zostały znacznie większe środki. Nieco mniej środków przewidziano obecnie na: spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną oraz na zrównoważony wzrost i zasoby naturalne.

Stosunkowo duża część funduszy przekazywana jest na Wspólną Politykę Rolną. Wynika to z tego, że jest to jedyna polityka finansowana prawie w całości ze środków UE. Państwa członkowskie zdecydowały, że polityka rolna powinna byd prowadzona bardziej na szczeblu europejskim niż krajowym.

Wydatki na wspólną politykę rolną wyniosą w latach 2014-2020 ponad 373 mld euro (39% ogółu wydatków UE), z czego ponad 277 mld euro przeznaczonych zostanie na wydatki związane z rynkiem i pomocą bezpośrednią, a 96 mld euro na rozwój obszarów wiejskich.

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści