Przejdź do treści głównej

Wielkopolskie

Celem strategicznym WRPO 2014+ jest poprawa konkurencyjności i spójności województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Dla kogo program?

W ramach WRPO 2014+ wyróżniamy beneficjentów, którymi zgodnie z ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 są: osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Przygotowują oni wniosek o dofinansowanie projektu, przedkładają go do oceny, a po zatwierdzeniu realizują - wybierając w tym celu odpowiedniego wykonawcę.

Beneficjenci uprawnieni do uzyskania wsparcia są zróżnicowani w zależności od rodzaju działania i poddziałania. Szczegółowa lista beneficjentów znajduje się w Uszczegółowieniu WRPO 2014+ w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach Programu.

Główne kategorie beneficjentów:

Administracja Rządowa i Samorządowa
Jednostki samorządu terytorialnego, organy administracji rządowej, podmioty, które wykonują usługi publiczne na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, w których większość udziałów lub akcji posiada samorząd terytorialny.

Ochrona Środowiska
Parki narodowe i krajobrazowe, Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Poznaniu.

Kultura
Instytucje kultury, osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Przedsiębiorstwa, biznes
Instytucje Otoczenia Biznesu, podmioty działające w oparciu o zapisy Ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym, przedsiębiorcy.

Promocja Regionu
Instytucje regionalne wspierające promocję regionu, osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia).

Edukacja i badania
Jednostki badawczo-rozwojowe prowadzące działalność edukacyjną, osoba prawna prowadząca powiązanie kooperacyjne (przedsiębiorcy, jednostki naukowe, szkoły wyższe, fundacje i stowarzyszenia), osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki.

Sposób finansowania programu

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty. 

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa wielkopolskiego:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
  • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych. 

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Więcej o zasadach udzielania pomocy publicznej przeczytasz w zakładce pomoc publiczna dla województwa wielkopolskiego.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

System dystrybucji środków unijnych poprzez instrumenty finansowe w ramach WRPO 2014+ jest w trakcie przygotowywania.

Beneficjenci będący przedsiębiorcami z sektora MŚP z terenu województwa wielkopolskiego mogą w dalszym ciągu korzystać z preferencyjnych pożyczek i poręczeń ze środków inicjatywy JEREMIE. Wsparciem objęte mogą być wydatki związane z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym w szczególności dotyczące:
a) zakupu, budowy lub modernizacji obiektów produkcyjnych, usługowych lub handlowych;
b) tworzenia nowych miejsc pracy;
c) wdrażania nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,
d) zakupu wyposażenia w maszyny, urządzenia, aparaty, w tym także zakupu środków transportu bezpośrednio związanego z celem realizowanego przedsięwzięcia;
e) innych celów gospodarczych przyczyniających się do rozwoju MŚP.

Szczegółowe informacje na temat inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce znajdują się na stronie www.jeremie.com.pl.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast wojewódzkich lub regionalnych i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Taka formuła umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co ma się przełożyć na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy, które są do tego uprawnione, mogą realizować projekty w trybie ZIT zawiązując partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny – tzw. Związki ZIT) i przygotowując wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla danego obszaru funkcjonalnego. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji oraz inne elementy określone w art. 30 ust. 8 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020. Związki ZIT muszą podpisać odpowiednie porozumienie dotyczące wdrażania instrumentu ZIT z Zarządem Województwa.

ZIT w województwie wielkopolskim

W województwie wielkopolskim instrument ZIT realizowany jest na mocy Uchwał Nr 4013/2013 oraz 4014/2013 Zarządu Województwa Wielkopolskiego z dnia 7 listopada 2013 roku oraz odpowiednich porozumień pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a poszczególnymi Związkami ZIT. Obszary realizacji instrumentu ZIT w Wielkopolsce:
- obszar funkcjonalny Miasta Poznania – jako ZIT dla miasta wojewódzkiego (adres strony: www.zit.metropoliapoznan.pl)
- obszar funkcjonalny ośrodka regionalnego Kalisza z Ostrowem Wielkopolskim – jako ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym (adres strony: www.sako-info.pl)

Przewidziana alokacja na realizację poszczególnych Strategii ZIT wynosi:
- Strategia ZIT dla MOF Poznania – 196,6 mln euro (w tym 174,4 mln euro z EFRR, 22,2 mln euro z EFS)
- Strategia ZIT dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej – 69,1 mln euro (w tym 61,3 mln euro z EFRR, 7,8 mln euro z EFS)

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W formule ZIT możliwe będą do realizacji projekty współfinansowane zarówno w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jak i Europejskiego Funduszu Społecznego.

OSI subregionalne

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne nie są jedynym instrumentem wsparcia polityki miejskiej w ramach WRPO 2014+. Dla ośrodków o charakterze subregionalnym (wraz z ich obszarami funkcjonalnymi) przewidziano pomoc w postaci instrumentu Obszarów Strategicznej Interwencji. W Wielkopolsce OSI subregionalne realizowane będzie w następujących miastach: Leszno, Piła, Konin, Gniezno.

 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: wrpo.wielkopolskie.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści