Przejdź do treści głównej

Warmińsko-mazurskie

W ramach RPO najwięcej pieniędzy będzie przeznaczonych na wsparcie przedsiębiorczości, projekty innowacyjne, łączące sferę biznesu oraz nauki. Prawie połowa środków skierowana będzie do przedsiębiorstw, w szczególności małych i średnich.

Na co można uzyskać wsparcie

Z pieniędzy pochodzących z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego są realizowane projekty o kluczowym znaczeniu dla rozwoju regionu. Dofinansowanie mogą otrzymać różnorodne rodzaje projektów.

Na co fundusze?

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców,  infrastrukturę drogową, kolejową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie osi priorytetowych.

Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

INTELIGENTNA GOSPODARKA WARMII I MAZUR

 • tworzenie nowoczesnej infrastruktury badawczej;
 • wspieranie własnej działalności B+R oraz zakupu usług B+R;
 • wspieranie zakładania przedsiębiorstw;
 • wsparcie inwestycyjne dla firm w początkowej fazie rozwoju;
 • wsparcie inwestycyjne rozwoju przedsiębiorstw;
 • wprowadzenie innowacji produktowych i procesowych;
 • wdrożenie wyników prac B+R (badania i  rozwój);
 • technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności małych i średnich przedsiębiorstw.

KADRY DLA GOSPOADARKI

 • tworzenie nowych miejsc przedszkolnych oraz dofinansowanie udziału dzieci w edukacji przedszkolnej;
 • dodatkowe zajęcia w edukacji przedszkolnej;
 • kształcenie kompetencji kluczowych uczniów m.in. matematyczno-przyrodniczych, językowych, technologiczno-informatycznych;
 • programy współpracy szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe z otoczeniem społeczno-gospodarczym (pracodawcami/organizacjami pracodawców, instytucjami rynku pracy oraz uczelniami wyższymi);
 • kompleksowe wsparcie osób dorosłych w podnoszeniu poziomu kompetencji i umiejętności zawodowych.

CYFROWY REGION

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną np. mobilne przewodniki, e-administracja, e-zdrowie;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie szkoleniowe rozwoju usług opartych na nowoczesnych technologiach.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 • budowa i przebudowa infrastruktury służącej do produkcji i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej;
 • budowa i przebudowa infrastruktury transportu publicznego oraz wymiana oświetlenia miejskiego na energooszczędne;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budowa i przebudowa dróg w obszarach funkcjonalnych Olsztyna, Elbląga i Ełku, związanych ze zrównoważoną mobilnością miejską.

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE I RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOBÓW

 • poprawa gospodarki odpadami, promowanie ponownego użycia, wdrażanie technologii odzysku;
 • ochrona różnorodności biologicznej w oparciu o gatunki rodzime, np. rewaloryzacja i rewitalizacja parków miejskich, ogrody botaniczne, eko-parki, kształtowanie i pielęgnacja zadrzewień przydrożnych;
 • poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi;
 • wsparcie gospodarki wodno-ściekowej, w tym wyposażenie aglomeracji w odpowiednie systemy odbioru ścieków komunalnych, budowę oczyszczalni ścieków;
 • rozwój systemów zintegrowanego monitoringu i ostrzegania, prognozowania zagrożeń i reagowania w sytuacjach nagłego wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii.

KULTURA I DZIEDZICTWO

 • ochrona obiektów dziedzictwa kulturowego i zabytków;
 • zagospodarowanie przestrzeni na cele turystyczno-rekreacyjne;
 • rozwój infrastruktury uzdrowiskowej;
 • inwestycje w infrastrukturę śródlądowych dróg wodnych i portów.

 INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich i lokalnych, stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;  
 • budowa, modernizacja/rewitalizacja regionalnej sieci kolejowej i infrastruktury dworcowej poza siecią TEN-T oraz zakup taboru na potrzeby transportu kolejowego;
 • modernizacja linii kolejowej Gutkowo-Braniewo.

OBSZARY WYMAGAJĄCE REWITALIZACJI

 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji;
 • rewaloryzacja/modernizacja/adaptacja istniejącej zabudowy i rozwój przestrzeni publicznych.

DOSTĘP DO WYSOKIEJ JAKOŚCI USŁUG PUBLICZNYCH

 • inwestycje w edukację poprzez rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej;
 • inwestycje w infrastrukturę zdrowotną i społeczną poprzez remonty i dostosowanie placówek ochrony zdrowia do potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych; wyposażenie w sprzęt medyczny;
 • inwestycje w infrastrukturę popularyzującą naukę i innowacje;
 • inwestycje w infrastrukturę przedszkolną.

REGIONALNY RYNEK PRACY

 • wsparcie finansowe  i doradczo-szkoleniowe osób planujących rozpocząć działalność gospodarczą;
 • wspieranie usług opieki nad dziećmi do 3 roku życia (np. w żłobkach, klubach dziecięcych, u dziennych opiekunów lub niań);
 • usługi rozwojowe dla przedsiębiorstw MŚP i ich pracowników świadczone w oparciu o podejście popytowe;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia, w szczególności długotrwale bezrobotnych, niepełnosprawnych, powyżej 50 roku życia, kobiet;
 • podnoszenie kompetencji pracowników i pracodawców z sektora MŚP;
 • realizacja programów profilaktycznych.

WŁĄCZENIE SPOŁECZNE

 • aktywizacja osób wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym zgodnie ze zindywidualizowaną ścieżką rozwoju;
 • usługi skierowane do osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym przez podmioty integracji społecznej tj. centra integracji społecznej, kluby integracji społecznej, zakłady aktywności zawodowej oraz podmioty działające na rzecz aktywizacji społeczno-zawodowej;
 • zwiększenie dostępności usług zdrowotnych poprzez programy profilaktyczne;
 • zwiększenie dostępności usług społecznych dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, m.in. poprzez usługi specjalistycznego poradnictwa rodzinnego, asystenta rodziny czy wsparcie pieczy zastępczej.

Dla kogo jest Program

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. 

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz w zakładce Zobacz ogłoszenia i wyniki naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego:

1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
3. Służby publiczne inne niż administracja
- Instytucje integracji i pomocy społecznej,
- Instytucje kultury i sportu,
- Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
- Instytucje rynku pracy,
- Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
- Lasy Państwowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody,
- Straż pożarna i służby ratownicze,
- Zarządcy dróg,
- Jednostki doradztwa rolniczego.
4. Instytucje ochrony zdrowia
- Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
- Publiczne zakłady opieki zdrowotnej.
5. Instytucje wspierające biznes
- Instytucje finansowe,
- Instytucje otoczenia biznesu,
- Izby gospodarcze,
- Organizacje zrzeszające pracodawców.
6. Instytucje nauki i edukacji
- Jednostki naukowe,
- Ośrodki kształcenia dorosłych,
- Przedszkola i intytucje opieki,
- Szkoły i inne placówki oświatowe,
- Uczelnie wyższe.
7. Partnerstwa
- Klastry,
- Konsorcja naukowo-przemysłowe,
- Partnerstwa Publiczno-Prywatne.
8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
- Kolej,
- Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego,
- Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
- Porty lotnicze,
- Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
- Spółki wodne.
9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
- Centra aktywności lokalnej,
- Kluby sportowe, centra sportu,
- Kościoły i związki wyznaniowe,
- Niepubliczne inwestycje kultury i sportu,
- Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
- Organizacje pozarządowe,
- Podmioty ekonomii społecznej,
- Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
- Związki zawodowe.

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • osób do 25 roku życia,
 • osób w wieku 50+,
 • osób niepełnosprawnych,
 • mieszkańców mniejszych miejscowości,
 • właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwo Olsztyna, otaczających go gmin oraz władze województwa wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w najbliższych latach. Partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie warmińsko-mazurskim

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne będą realizowane na terenie Olsztyna, Elbląga i Ełku oraz na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie.

 • ZIT Olsztyn
 • ZIT (bis) Elbląg
 • ZIT (bis) Ełk

Są to trzy największe miasta i zarazem główne ośrodki wzrostu w regionie. Skupiają znaczącą część populacji województwa i odgrywają istotną rolę w osiąganiu poprawy spójności ekonomicznej, przestrzennej i społecznej województwa warmińsko-mazurskiego.

Szczegółowy zakres kompetencji władz miejskich w realizacji programu regulować będą pisemne porozumienia. Ich zakres będzie różny w zależności od zastosowanego instrumentu ZIT lub ZIT (bis). Związek ZIT Olsztyna będzie pełnił funkcję Instytucji Pośredniczącej w ograniczonym zakresie powierzonych zadań, związanych co najmniej z wyborem projektów.

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Regionalnym Programie dla województwa warmińsko-mazurskiego realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

 • rozwój zrównoważonego, sprawnego transportu, łączącego miasto i jego obszar funkcjonalny;
 • przywracanie funkcji społeczno-gospodarczych zdegradowanych obszarów miejskiego obszaru funkcjonalnego;
 • poprawę stanu środowiska przyrodniczego na obszarze funkcjonalnym miasta;
 • wspieranie efektywności energetycznej;
 • wzmacnianie rozwoju funkcji symbolicznych budujących międzynarodowy charakter i ponadregionalną rangę miejskiego obszaru funkcjonalnego oraz poprawę dostępu i jakości usług publicznych w całym obszarze funkcjonalnym;
 • wzmacnianie badań, rozwoju technologicznego oraz innowacji.

Finansowanie

Dowiedz się, z jakich funduszy pochodzą środki Regionalnego Programu dla województwa warmińsko-mazurskiego, jak zostały podzielone na poszczególne dziedziny wymagające wsparcia i jakie są zasady finansowania projektów. 

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa warmińsko-mazurskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa warmińsko-mazurskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61,09%
 • Europejski Fundusz Społeczny: 23,91%
 • Wkład krajowy: 15%

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowalne. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowalnych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: rpo.warmia.mazury.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści