Przejdź do treści głównej

Pomorskie

Celem RPO WP 2014-2020 jest podjęcie wyzwań rozwojowych stojących przed województwem pomorskim w sferze gospodarczej, edukacji, aktywności zawodowej i społecznej, wykorzystania specyficznych potencjałów poszczególnych obszarów, systemu transportowego, energii i środowiska.

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 wspiera wiele różnorodnych dziedzin i rodzajów przedsięwzięć, które zostały określone w samym tekście programu  oraz w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych.

Program został podzielony na Osie Priorytetowe, których nazwy w skrótowy sposób odzwierciedlają główne obszary, na które będzie przeznaczone wsparcie:

 1. Komercjalizacja wiedzy
 2. Przedsiębiorstwa
 3. Edukacja
 4. Kształcenie zawodowe
 5. Zatrudnienie
 6. Integracja
 7. Zdrowie
 8. Konwersja
 9. Mobilność
 10. Energia
 11. Środowisko
 12. Pomoc Techniczna

Z jednego, wspólnego Programu wspierane będą projekty „miękkie" i „twarde".

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Z EFRR wspierane są projekty tzw. „twarde", z zasady dotyczące rożnego rodzaju infrastruktury. Z EFS wspierane są projekty tzw. „miękkie", dotyczące różnych grup osób. 

Poprzedni Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowany był wyłącznie z EFRR, zatem dotyczył tylko projektów „twardych". Projekty „miękkie" wspierane przez EFS realizowane były w ramach regionalnego komponentu krajowego programu POKL (Program Operacyjny Kapitał Ludzki).

Nowy Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 jako program dwufunduszowy obejmuje możliwość realizacji zarówno projektów „twardych" jak i „miękkich". Część Osi Priorytetowych finansowana jest z EFRR, a część z EFS.

Osie Priorytetowe: 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, finansowane z EFRR wdraża: Departament Programów Regionalnych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, koontakt

Osie Priorytetowe: 3, 5, 6, 12, finansowane z EFS wdraża: Departament Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, kontakt

Ze wsparcia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 można korzystać w różny sposób: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie i następnie realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział jako uczestnik w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach). Z efektów Programu można też korzystać będąc po prostu użytkownikiem infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich (takiej jak trasy rowerowe lub kajakowe, parki, drogi, itp.)

Potencjalni beneficjenci uprawnieni do bezpośredniego ubiegania się o wsparcie w ramach RPO WP 2014-2020 są wskazani w Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych, odrębnie dla każdego Działania i Poddziałania.

Wśród nich są m.in:

 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki organizacyjne utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego;
 • spółki z udziałem jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty wykonujące zadania jst/związku komunalnego;
 • jednostki samorządu terytorialnego działające w porozumieniach (partnerstwie) m.in. ze wspólnotami i spółdzielniami mieszkaniowymi, towarzystwami budownictwa społecznego;
 • jednostki administracji rządowej, w tym m.in. straż pożarna, policja;
 • organizacje pozarządowe;
 • organy prowadzące szkoły/przedszkola;
 • instytucje edukacyjne;
 • szkoły wyższe;
 • jednostki naukowe;
 • instytucje kultury;
 • kościoły i związki wyznaniowe;
 • podmioty działające w oparciu o umowę o partnerstwie publiczno-prywatnym;
 • spółki wodne;
 • zarządcy dróg;
 • zarządcy infrastruktury transportowej, służącej organizacji transportu zbiorowego publicznego;
 • operatorzy i organizatorzy transportu zbiorowego;
 • podmioty budujące lub zarządzające infrastrukturą kolejową;
 • podmioty świadczące usługi zdrowotne i ich organy założycielskie;
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • grupy producentów rolnych;
 • Regionalna Organizacja Turystyczna/Lokalna Organizacja Turystyczna;
 • kluby sportowe;
 • parki narodowe;
 • przedsiębiorcy;
 • izby gospodarcze i organizacje przedsiębiorców;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • instytucje sfery B+R+I;
 • instytucje finansowe;
 • podmioty zarządzające funduszami kapitałowymi podwyższonego ryzyka;
 • podmioty ekonomii społecznej/przedsiębiorstwa społeczne;
 • związki zawodowe;
 • instytucje rynku pracy;
 • instytucje pomocy i integracji społecznej;
 • instytucje wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej;
 • instytucje resocjalizacyjne;
 • instytucje opiekuńczo-wychowawcze;
 • podmioty prowadzące: centra integracji społecznej/kluby integracji społecznej/warsztaty terapii zajęciowej/zakłady aktywności zawodowej.

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 instrumenty finansowe – preferencyjne pożyczki, kredyty, poręczenia lub produkty kapitałowe typu seed capital stosowane będą w większym niż do tej pory stopniu, szczególnie w obszarach rozwoju przedsiębiorczości i innowacji oraz poprawy efektywności energetycznej.

Model wdrażania instrumentów finansowych w nowym Programie jest dopiero przygotowywany. Jednak w ramach funkcjonującego nadal projektu z poprzedniego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 pod nazwą JEREMIE przedsiębiorcom oferowany jest wachlarz dostępnych produktów finansowych, takich jak kredyty, pożyczki i poręczenia.
Link do strony o inicjatywie JEREMIE

Dla miast, również ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 oferowane są preferencyjne pożyczki w ramach inicjatywy JESSICA.
Link do strony o inicjatywie JESSICA

 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: www.rpo.pomorskie.eu

Wyraź opinię 1 0

na skróty / spis treści