Przejdź do treści głównej

Podkarpackie

Celem głównym RPO WP jest wzmocnienie i efektywne wykorzystanie gospodarczych i społecznych potencjałów regionu dla zrównoważonego i inteligentnego rozwoju województwa.

Na co fundusze?

Część środków finansowych RPO WP skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia.

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego zostały dokładnie określone w samym Programie oraz Szczegółowym opisie osi priorytetowych.

Poszczególne obszary wsparcia, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, znajdują się w opisie posczególnych osi:

Dla kogo jest Program?

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa podkarpackiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji
i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z RPO WP:

1. Przedsiębiorstwa
2. Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia
3. Jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną
4. Jednostki sektora finansów publicznych
5. Służby publiczne inne niż administracja:

  • Instytucje integracji i pomocy społecznej
  • Instytucje kultury i sportu
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
  • Instytucje rynku pracy
  • Parki narodowe i krajobrazowe
  • Rządowe organizacje turystyczne
  • Ochotnicza Straż Pożarna
  • Zarządcy dróg
  • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
  • Podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową

6. Instytucje ochrony zdrowia:

  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Podmioty wykonujące działalność leczniczą, w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej
  • Uzdrowiska

7. Instytucje wspierające biznes:

  • Podmioty zarządzające instrumentami finansowymi
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Podmioty zarządzające inkubatorami przedsiębiorczości/akademickimi
  • Izby gospodarcze
  • Organizacje zrzeszające pracodawców

8. Instytucje nauki:

  • Jednostki naukowe
  • Konsorcja naukowe
  • Jednostki badawczo-rozwojowe
  • Uczelnie wyższe
  • Publiczne uczelnie zawodowe (PWSZ)

9. Instytucje edukacyjne:

  • Ośrodki kształcenia dorosłych
  • Centra kształcenia praktycznego
  • Przedszkola i instytucje opieki
  • Szkoły i inne placówki oświatowe
  • Osoby prawne i fizyczne będące organami prowadzącymi szkoły i placówki tworzące system oświaty

10. Partnerstwa:

  • Sieci/grupy przedsiębiorstw (klastry)
  • Konsorcja naukowo-przemysłowe
  • Partnerzy społeczni i gospodarczy
  • Porozumienia różnych podmiotów, reprezentowane przez lidera
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne

11. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne:

  • Zarządcy infrastruktury kolejowej
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
  • Podmioty świadczące kompleksowe usługi sanatoryjne/ uzdrowiskowe
  • Spółki wodne i ich związki
  • Przedsiębiorstwa komunalne/Skarbu Państwa

12. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe:

  • Centra aktywności lokalnej
  • Kluby sportowe, centra sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
  • Podmioty zatrudnienia socjalnego
  • Podmioty prowadzące Zakłady Aktywności Zawodowej
  • Podmioty działające w obszarze integracji i pomocy społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, TBS
  • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Programu mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Z tego rodzaju wsparcia mogą korzystać przede wszystkim:

 • osoby bezrobotne, w tym osoby bezrobotne, które zgodnie z ustawą o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy znajdą się w grupie pierwszej (tzw. bezrobotni aktywni) lub drugiej (tzw. wymagający wsparcia) oddalenia od rynku pracy, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy w wieku powyżej 29 roku życia należące do następujących grup:
  • osoby od 50. roku życia
  • osoby długotrwale bezrobotne
  • kobiety
  • osoby niepełnosprawne
  • osoby o niskich kwalifikacjach zawodowych
 • rolnicy i członkowie ich rodzin, prowadzący indywidualne gospodarstwa rolne do wielkości 2 ha, zamierzający odejść z rolnictwa, należący do wyżej wymienionych grup
 • w zakresie usług w ramach sieci EURES – osoby bezrobotne, osoby bierne zawodowo oraz poszukujące pracy
 • dzieci w zakresie wczesnego wykrywania wad rozwojowych
 • członkowie rodzin zastępczych i pieczy zastępczej
 • osoby starsze oraz osoby pełniące funkcje opiekuńcze wobec nich
 • osoby z zaburzeniami psychicznymi i chore psychicznie
 • kobiety w ciąży, młode matki, zwłaszcza zagrożone wykluczeniem społecznym
 • nauczyciele i pracownicy pedagogiczni przedszkoli
 • uczniowie i słuchacze szkół i placówek oświatowych, rodzic uczniów itp.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest programem finansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji Programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w Programie dla województwa podkarpackiego:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 519 517 194 euro
 • Europejski Fundusz Społeczny: 594 726 566 euro

Minimalne zaangażowanie środków krajowych - szacowane na podstawie art. 120 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej EFRR i EFS w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% - wynosi w momencie programowania 373 101 847 euro.

W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe, w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Koszty kwalifikowane

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

Wkład własny

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Forma finasowania

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Trwają prace mające na celu określenie zakresu i obszarów wykorzystania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020.

W związku z częstym brakiem dostępu przedsiębiorstw do kapitału na inwestycje, w ramach RPO WP na lata 2014-2020 oprócz bezwzrotnych dotacji będą dostępne również instrumenty finansowe w postaci poręczeń oraz niskooprocentowanych pożyczek.

Zwrotne instrumenty finansowe w latach 2014-2020 będzie można przeznaczać głównie na wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

ZIT to narzędzie, które po raz pierwszy pojawiło się w przedstawionych przez Komisję Europejską aktach prawnych na nową perspektywę. Przy pomocy tego instrumentu, partnerstwa jednostek samorządu terytorialnego (JST) miast i obszarów powiązanych z nimi funkcjonalnie (miasto i samorządy znajdujące się w jego oddziaływaniu) mogą realizować wspólne przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Finansowanie ZIT

Fundusze na wdrażanie ich na terenie miast wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie pochodzić będą z tzw. rezerwy programowej (kwota wydzielona na etapie programowania z przeznaczonych dla Polski funduszy) oraz z podstawowej alokacji RPO. Dodatkowo, istnieje możliwość, aby projekty wynikające ze Strategii ZIT (projekty komplementarne do projektów realizowanych w formule ZIT w RPO), otrzymały preferencje w procesie wyboru projektów w ramach programów krajowych, głównie Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 oraz Programu Polska Wschodnia (po uzgodnieniach na linii związek ZIT - zarząd województwa – MRR).

ZIT wojewódzki

W województwie podkarpackim, zgodnie z zapisami Umowy Partnerstwa, realizowany będzie tzw. „wojewódzki” ZIT, skierowany do Rzeszowa oraz jego obszaru funkcjonalnego (ROF). Obszar funkcjonalny miasta jest zwarty i obejmuje 13 gmin, tj.: Rzeszów, Głogów Małopolski, Trzebownisko, Czarna, miasto Łańcut, gmina Łańcut, Krasne, Chmielnik, Tyczyn, Boguchwała, Świlcza, Czudec oraz Lubenia.

Idea ZIT

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów  i rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. Władze niższego szczebla niż regionalny, znając dobrze lokalne uwarunkowania, najlepiej przygotują projekty wzajemnie powiązane i komplementarne.

Działania planowane do realizacji w ramach ZIT w RPO WP 2014-2020 obejmują:

 1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych, wsparcie inkubatorów przedsiębiorczości (PI 3a),
 2. Efektywność energetyczna i Odnawialne Źródła Energii (PI 4a, PI 4e)
 3. Niskoemisyjny transport (PI 4e)
 4. Zapobieganie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu (PI 5b),
 5. Gospodarka odpadami (PI 6a),
 6. Gospodarka wodno-ściekowa (PI 6b),
 7. Ochrona dziedzictwa kulturowego (PI 6c),
 8. Ochrona różnorodności biologicznej (PI 6d),
 9. Kompleksowa rewitalizacja (PI 9b, PI 9iv, PI 9i, PI 8iv)
 10. Aktywizacja osób bezrobotnych z terenu MOF (PI 8i)
 11. Dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej (PI 8iii).

Zgodnie z zapisami Programu na realizację ZIT przeznaczono 72 815 604 euro, co stanowi 3,44% całkowitej alokacji RPO WP 2014-2020, w tym: EFS -7 281 560 euro i EFRR - 65 534 044 euro.

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: rpo.podkarpackie.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści