Przejdź do treści głównej

Małopolskie

RPO województwa małopolskiego 2014-2020 wspiera projekty w dziedzinie konkurencyjności przedsiębiorstw, innowacji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony środowiska i polityki energetycznej, zachowania dziedzictwa kulturowego i rewitalizacji przestrzeni, rynku pracy, wzrostu zatrudnienia, edukacji i zdrowia.

Na co fundusze?

Część środków finansowych Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego, skierowana będzie na przedsięwzięcia typowo inwestycyjne – począwszy od tych wspierających przedsiębiorców, poprzez infrastrukturę telekomunikacyjną, drogową i sanitarną, aż po przedsięwzięcia mające na celu ochronę środowiska czy infrastrukturę ochrony zdrowia. 

Obok działań inwestycyjnych w programie, specjalna pula środków przeznaczona jest na wspieranie osób mających trudności na rynku pracy, a także chcących założyć własną firmę lub podnieść swoje kwalifikacje. Dofinansowany zostanie rozwój i właściwe ukierunkowanie edukacji, w sposób zwiększający szanse absolwentów na znalezienie pracy. Promowane będzie też nawiązywanie i zacieśnianie więzi i współpracy pomiędzy przedsiębiorcami i naukowcami.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów (ostateczna wersja dokumenty w przygotowaniu). Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

 1. Gospodarka wiedzy
 2. Cyfrowa Małopolska
 3. Przedsiębiorcza Małopolska
 4. Regionalna polityka energetyczna
 5. Ochrona środowiska
 6. Dziedzictwo regionalne
 7. Infrastruktura transportowa
 8. Rynek pracy
 9. Region spójny społecznie
 10. Wiedza i kompetencje
 11. Rewitalizacja przestrzeni regionalnej
 12. Infrastruktura społeczna
 13. Pomoc techniczna

Dla kogo jest Program?

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego można korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. 

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencjii doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa małopolskiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 3. Służby publiczne inne niż administracja·        

  - Instytucje integracji i pomocy społecznej,
  - Instytucje kultury i sportu,
  - Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną,
  - Instytucje rynku pracy,
  - Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska,
  - Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe,
  - Rządowe organizacje turystyczne,
  - Straż pożarna i służby ratownicze,
  - Urzędy Morskie,
  - Wymiar sprawiedliwości,
  - Zarządcy dróg,
  - Jednostki doradztwa rolniczego.

 4. Instytucje ochrony zdrowia
  - Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ,
  - Publiczne zakłady opieki zdrowotnej,
  - Uzdrowiska,
 5. Instytucje wspierające biznes
  - Instytucje finansowe,
  - Instytucje otoczenia biznesu,
  - Izby gospodarcze,
  - Organizacje zrzeszające pracodawców,
 6. Instytucje nauki i edukacji
  - Jednostki naukowe,
  - Ośrodki kształcenia dorosłych,
  - Przedszkola i instytucje opieki,
  - Szkoły i inne placówki oświatowe,
  - Uczelnie wyższe,
 7. Partnerstwa
  - Klastry,
  - Konsorcja naukowo-przemysłowe,
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  - Kolej,
  - Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego,
  - Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi,
  - Porty lotnicze,
  - Porty śródlądowe i morskie,
  - Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego,
  - Spółki wodne.
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  - Kluby sportowe, centra sportu,
  - Kościoły i związki wyznaniowe,
  - Niepubliczne inwestycje kultury i sportu,
  - Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej,
  - Organizacje pozarządowe,
  - Podmioty ekonomii społecznej,
  - Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,
  - Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych, których sytuacja na rynku pracy jest najtrudniejsza tj. osoby dojrzałe (powyżej 50 r.ż.),
 • osób długotrwale bezrobotnych,
 • osób niepełnosprawnych,
 • osób nisko wykwalifikowanych,
 • kobiet.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Poznaj metody wspierania ośrodków miejskich, przemysłowych lub innych.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwo Krakowa i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego (RPO WM) oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POIiŚ). Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązały partnerstwo - Stowarzyszenie Metropolia Krakowska i przygotowały wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. W Strategii ZIT znalazły się najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w najbliższych latach.

Ze względu na najwyższy w kraju wskaźnik urbanizacji województwa (ok. 78% obszarów miejskich), wsparcie w ramach ZIT w Małopolsce obejmie miasto wojewódzkie i jego obszar funkcjonalny. Poza Krakowem będzie to 14 gmin: Michałowice, Zielonki, Wielka Wieś, Zabierzów, Liszki, Czernichów, Skawina, Mogilany, Świątniki Górne, Wieliczka, Biskupice, Niepołomice, Igołomia-Wawrzeńczyce oraz Kocmyrzów-Luborzyca.

Więcej informacji o ZIT w województwie małopolskim

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa małopolskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Wielkość poszczególnych unijnych źródeł finansowania w programie dla województwa małopolskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 2 068 587 710 euro
 • Europejski Fundusz Społeczny:809 628 262 euro

 Minimalne zaangażowanie środków krajowych – szacowane na podstawie art. 120 rozporządzenia ramowego zakładającego maksymalny poziom dofinansowania każdej osi priorytetowej w regionach słabiej rozwiniętych na poziomie 85% – wynosi w momencie programowania 507 920 472 euro. W realizację programu zaangażowane będą środki krajowe publiczne i prywatne. Zakłada się, że ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych w momencie zamknięcia programu będzie mogło być wyższe w zależności od zakresu i stopnia udzielania pomocy publicznej w ramach programu.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dotacje to atrakcyjne bezzwrotne środki dla firm, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki. Nie są to jednak środki, które rozwiązywałyby powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje.

Temu zaradzić mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne, które w latach 2014-2020 będzie przeznaczone głównie na:

 • wzrost konkurencyjności sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • wdrażanie wyników prac B+R,
 • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Ważne: Trwają prace mające na celu określenie zakresu i obszarów wykorzystania instrumentów finansowych w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Małopolskiego 2014-2020.

 

Podstawowe dokumenty:

Ważne informacje:

Strona programu: rpo.malopolska.pl

Zajrzyj też na: www.fundusze.malopolska.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści