Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020  możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określono, kto dokładnie może z niego skorzystać. 

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji
i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie.  Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego to m.in.:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego, ich związki, stowarzyszenia oraz jednostki organizacyjne posiadające osobowość prawną
 3. Służby publiczne inne, niż administracja
 • Instytucje integracji i pomocy społecznej
 • Instytucje kultury
 • Instytucje rynku pracy, w tym Powiatowe Urzędy Pracy
 • Państwowe jednostki budżetowe realizujące zadania z zakresu monitoringu środowiska
 • Państwowe jednostki budżetowe odpowiedzialne za realizację zadań z zakresu ochrony przed powodzią i innymi katastrofami
 • Ochotnicza Straż Pożarna (również jednostki OSP funkcjonujące poza KSRG)
 • Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP
 • Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne
 • Jednostki administracji rządowej
 1. Instytucje ochrony zdrowia
 • Podmioty lecznicze świadczące usługi w publicznym i niepublicznym systemie ochrony zdrowia na podstawie kontraktu z NFZ
 1. Instytucje wspierające biznes
 • Podmiot wdrażający instrument finansowy
 • Instytucje otoczenia biznesu
 1. Instytucje nauki i edukacji
 • Szkoły, przedszkola i placówki (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty) i ich organy prowadzące
 • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe i ich organy prowadzące (w rozumieniu ustawy o systemie oświaty), ich związki, stowarzyszenia i porozumienia
 • Osoby fizyczne prowadzące działalność oświatową na podstawie odrębnych przepisów,
 • Uczelnie/szkoły wyższe oraz ich spółki celowe
 • Jednostki naukowe
 • Jednostki badawczo-rozwojowe
 • Instytucje świadczące usługi w zakresie B+R,
 1. Partnerstwa
 • Partnerstwa/zrzeszenia MŚP
 • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
 1. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
 • Zarządcy linii kolejowych, w tym PKP PLK SA,
 • Zarządcy infrastruktury dworcowej, w tym PKP S.A.
 1. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
 • Podmioty działające w obszarze rynku pracy, zajmujące się aktywizacją osób wykluczonych społecznie, zagrożonych ubóstwem itp. (w tym jednostki pomocy społecznej)
 • Kościoły i związki wyznaniowe
 • Ośrodki pomocy społecznej
 • Powiatowe centra pomocy rodzinie
 • Organizacje pozarządowe
 • Podmioty ekonomii społecznej
 • Ośrodki wsparcia ekonomii społecznej posiadające akredytację ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego dla wszystkich typów usług wsparcia ekonomii społeczne
 • Właściciele/zarządcy budynków mieszkaniowych
 • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy lub dofinansowanie, czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • osób do 25 roku życia,
 • osób w wieku 50+,
 • mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osób niepełnosprawnych,
 • mieszkańców mniejszych miejscowości,
 • właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne-wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowa forma współpracy samorządów współfinansowana ze środków Funduszy Europejskich. Partnerstwa miast i otaczających je gmin oraz władze województw wspólnie ustalają cele i wskazują inwestycje niezbędne do ich osiągnięcia. Środki na ich realizację pochodzą z Regionalnego Programu dla województwa lubuskiego. Formuła ta umożliwia wyjście poza sztywne granice administracyjne samorządów, co przełoży się na większe oddziaływanie realizowanych wspólnie przedsięwzięć.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie lubuskim

W województwie lubuskim Zintegrowane Inwestycje Terytorialne realizowane będą w miastach wojewódzkich i na obszarach powiązanych z nimi funkcjonalnie, stanowiących jeden z kluczowych obszarów strategicznej interwencji państwa. W ramach RPO – Lubuskie 2020 zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT) realizowane będą na terenie dwóch miast wojewódzkich (Zielona Góra i Gorzów Wlkp.) oraz ich obszarów funkcjonalnych. Ze względu na brak ciągłości przestrzennej pomiędzy obszarami funkcjonalnymi obu lubuskich ośrodków wojewódzkich, zostaną określone dwa obszary funkcjonalne dla obydwu stolic województwa.

Związki ZIT dla Województwa Lubuskiego:

 • Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Gorzowa Wielkopolskiego: Gorzów Wielkopolski – rdzeń oraz Gminy: Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa, Santok
 • Miejski Obszar Funkcjonalny dla Miasta Zielona Góra: Zielona Góra – rdzeń oraz Gminy: Czerwieńsk, Sulechów, Świdnica, Zabór.

Jakie projekty można realizować?

Ideą ZIT jest współpraca samorządów na rzecz maksymalnego wykorzystania atutów  samorządów i wspólnego rozwiązywania problemów. Dlatego dofinansowane projekty nie będą mogły być oderwanymi od siebie, punktowymi inwestycjami. W Programie Regionalnym województwa lubuskiego realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w Osi Priorytetowej:

 • OP 1 Gospodarka i innowacje
 • OP 3 Gospodarka niskoemisyjna
 • OP 4 Środowisko i kultura
 • OP 5 Transport
 • OP 7 Równowaga społeczna
 • OP 8 Nowoczesna edukacja
 • OP 9 Infrastruktura społeczna

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa lubuskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 651 814 747,00 EUR 
 • Europejski Fundusz Społeczny: 255 114 946,00 EUR

Minimalne zaangażowanie środków krajowych w realizację programu szacuje się na 160 046 423,00 EUR.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowalne. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego Działania i Poddziałania. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowalnych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: rpo.lubuskie.pl