Przejdź do treści głównej

Łódzkie

Celem strategicznym RPO WŁ jest: poprawa konkurencyjności gospodarczej, spójności społecznej i dostępności przestrzennej województwa przy zrównoważonym wykorzystaniu specyficznych cech potencjału gospodarczego i kulturowego regionu oraz przy pełnym poszanowaniu jego zasobów przyrodniczych.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Co można zrealizować?

Dziedziny oraz rodzaje przedsięwzięć wspieranych w latach 2014-2020 z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego zostały dokładnie określone w samym programie oraz szczegółowym opisie jego priorytetów. Do głównych obszarów i typów projektów, na które w najbliższych latach przeznaczymy dofinansowanie, należą:

NOWOCZESNA GOSPODARKA

 • wsparcie infrastruktury badawczej dla projektów wpisujących się w specjalizacje regionalne (RSI LORIS);
 • rozwój zaplecza badawczo-rozwojowego wspierającego działalność innowacyjną przedsiębiorstwa;
 • rozwój powiązań pomiędzy przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi i sektorem szkolnictwa wyższego;
 • wsparcie badań technologicznych, linii pilotażowych;
 • wsparcie pozyskania praw wyłącznych (np. patentów) dla własnych rozwiązań technicznych;
 • inwestycje w infrastrukturę badawczą w przedsiębiorstwach;
 • wsparcie usług innowacyjnych oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu działające w regionie, np. w postaci doradztwa lub dostępu do laboratoriów dla firm.

WZMOCNIENIE KONKURENCYJNOŚCI FIRM

 • wsparcie na wprowadzenie przez mikro, małe i średnie firmy nowego lub znacząco ulepszonego produktu (towaru lub usługi), procesu, marketingu lub organizacji wraz z promocją innowacyjnych rozwiązań;
 • uporządkowanie i przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield (w tym kompleksowe uzbrojenie terenu) w celu nadania im nowych funkcji gospodarczych;
 • rozwój infrastruktury istniejących inkubatorów przedsiębiorczości oraz ośrodków wspierających przedsiębiorczość akademicką;
 • wdrożenie modeli biznesowych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w celu wsparcia ekspansji na nowe rynki zbytu;
 • rozwój instrumentów finansowych w zakresie funduszy pożyczkowych i poręczeniowych.

RYNEK PRACY

 • poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu m.in. poprzez dokształcanie ich kadr;
 • wzrost aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia;
 • aktywizacja zawodowa np. pośrednictwo, poradnictwo pracy, staże, praktyki, subsydiowane zatrudnienie;
 • bezzwrotne dotacje oraz pożyczki na podjęcie działalności gospodarczej;
 • tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej;
 • aktywizacja zawodowa osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3 poprzez tworzenie żłobków, klubów dziecięcych.

CYFROWE ŁÓDZKIE

 • zapewnienie dostępności usług publicznych drogą elektroniczną, np. umożliwienie załatwiania spraw urzędowych on-line;
 • utworzenie i udostępnianie treści cyfrowych stanowiących zasoby publiczne, również w wyniku digitalizacji istniejących zasobów;
 • wsparcie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w działalności biznesowej, zmierzające do wytwarzania lub udoskonalenia e-usług lub produktów cyfrowych;
 • wparcie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych do usprawnienia prowadzonej działalności gospodarczej, w tym – do zarządzania przedsiębiorstwem.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA, ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA

 • produkcja i dystrybucja energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych tj.: energia wodna, energia wiatru, słoneczna, geotermalna, biomasa, biogaz
 • modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej lub wielorodzinnych budynków mieszkalnych np. ocieplenie obiektu, wymiana okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne, przebudowa systemów grzewczych;
 • poprawa efektywności produkcji energii poprzez wykorzystanie źródeł kogeneracyjnych;
 • budownictwo o znacznie podwyższonych parametrach energetycznych;
 • modernizacja źródeł ciepła;
 • oświetlenie publiczne z wykorzystaniem urządzeń ekologicznych;
 • infrastruktura publicznego transportu zbiorowego;
 • budowa lub przebudowa dróg dla rowerów, w tym ścieżek rowerowych;
 • budowa, przebudowa liniowej i punktowej infrastruktury transportu zbiorowego (np. zintegrowane węzły przesiadkowe, drogi rowerowe, parkingi Park&Ride i Park&Bike).

OCHRONA ŚRODOWISKA I EFEKTYWNE WYKORZYSTYWANIE ZASOBÓW

 • budowa i modernizacja sieci kanalizacyjnych dla ścieków komunalnych oraz wody deszczowej, oczyszczalni ścieków i systemów zaopatrzenia w wodę;
 • budowa lub rozwój zakładów odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, a także instalacji do zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych;
 • unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest;
 • ochrona różnorodności biologicznej poprzez budowę, modernizację i doposażenie ośrodków prowadzących działalność w zakresie edukacji ekologicznej, kampanie informacyjno-edukacyjne;
 • poprawa stanu środowiska miejskiego poprzez inwestycje przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych między innymi na obszarach poprzemysłowych, oraz innych zdegradowanych obiektach.

TRANSPORT

 • budowa i rozbudowa kluczowej infrastruktury drogowej regionu, czyli dróg wojewódzkich oraz powiatowych stanowiących połączenie do głównych dróg tworzących sieć TEN-T;
 • zakup lub modernizacja taboru na potrzeby transportu kolejowego.

REWITALIZACJA

 • przebudowa lub remont zdegradowanych budynków w celu adaptacji ich na  mieszkania socjalne, wspomagane i chronione;
 • ochrona dziedzictwa kulturowego poprzez prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane przy zabytkach i w ich otoczeniu wraz z promocją obiektu oraz zabezpieczenie obiektów dziedzictwa kulturowego na wypadek zagrożeń;
 • przebudowa lub remont obiektów poprzemysłowych, powojskowych, popegeerowskich i pokolejowych z zagospodarowaniem ich otoczenia;
 • zagospodarowanie przestrzeni miejskich, w tym przebudowa i remont obiektów oraz zdegradowanych budynków, co ma przyczynić się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych i społecznych na obszarze rewitalizowanym wynikającym z Lokalnego Programu Rewitalizacji.

INFRASTRUKTURA EDUKACYJNA I ZDROWOTNA

 • budowa lub przebudowa infrastruktury wychowania przedszkolnego wraz z niezbędnym wyposażeniem;
 • budowa, przebudowa, remont oraz wyposażenie laboratoriów dydaktycznych, sal do praktycznej nauki zawodu (wraz z usuwaniem barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych);
 • zwiększenie dostępności i jakości usług zdrowotnych poprzez zakup wyposażenia i modernizację placówek ochrony zdrowia.

PROFILAKTYKA I AKTYWNOŚĆ

 • opracowanie programów zdrowotnych ułatwiających powroty do pracy oraz umożliwiających wydłużenie aktywności zawodowej;
 • realizacja programów profilaktycznych, szczególnie w kierunku wczesnego wykrywania nowotworów.

WSPARCIE SPOŁECZNE

 • instrumenty aktywizacji społecznej, zawodowej, edukacyjnej;
 • rozwój usług świadczonych w ramach wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością;
 • Rozwój usług medyczno-opiekuńczych dla osób zależnych i/lub niesamodzielnych, w tym osób starszych i niepełnosprawnych.

EDUKACJA, KWALIFIKACJE, UMIEJĘTNOŚCI

 • środki dla przedszkoli, szkół prowadzących kształcenie ogólne;
 • doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych nauczycieli;
 • szkolenia i kursy skierowane do osób dorosłych w zakresie języków obcych i umiejętności ICT;
 • środki dla szkół zawodowych – doposażenie i realizacja programów rozwojowych, staży;
 • rozwój kompetencji pracowników poprzez realizację usług rozwojowych;
 • szkolenia zawodowe, doradztwo, środki na własną działalność dla osób zwolnionych z pracy.

TURYSTYKA

 • budowa, przebudowa infrastruktury turystycznej,
 • przystosowanie istniejących obiektów do pełnienia funkcji turystycznych,
 • inwestycje przyczyniające się do tworzenia lub rozwoju produktów regionalnych oraz tworzenia nowych miejsc pracy.

Dla kogo jest Program?

Ze wsparcia Funduszy Europejskich w ramach Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego  możesz korzystać na dwa sposoby: bezpośrednio – jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie lub realizujący projekt oraz pośrednio – jako osoba, która bierze udział w przedsięwzięciach organizowanych przez kogoś innego (np. w szkoleniach).

Kto bezpośrednio może ubiegać się o dofinansowanie?

Z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia określono, kto dokładnie może z niego skorzystać.

Ograniczenia mogą dotyczyć formy organizacyjno-prawnej lub kompetencji i doświadczenia podmiotu, który ubiega się o dotację. Szczegółowe informacje na ten temat są dostępne w dokumentacji konkursów o dofinansowanie. Aktualne ogłoszenia o naborach wniosków znajdziesz na liście naborów.

Grupy podmiotów, które mogą występować o dotacje z Regionalnego Programu dla województwa łódzkiego:

 1. Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa
 2. Jednostki Samorządu Terytorialnego
 3. Służby publiczne inne niż administracja
  • Instytucje integracji i pomocy społecznej
  • Instytucje kultury i sportu
  • Instytucje odpowiedzialne za gospodarkę wodną
  • Instytucje rynku pracy
  • Jednostki rządowe i samorządowe ochrony środowiska
  • Lasy Państwowe, parki narodowe i krajobrazowe
  • Rządowe organizacje turystyczne
  • Straż pożarna i służby ratownicze
  • Zarządcy dróg
  • Jednostki doradztwa rolniczego
 4. Instytucje ochrony zdrowia
  • Niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej mające umowę z NFZ
  • Publiczne zakłady opieki zdrowotnej
  • Uzdrowiska
 5. Instytucje wspierające biznes
  • Instytucje finansowe
  • Instytucje otoczenia biznesu
  • Izby gospodarcze
  • Organizacje zrzeszające pracodawców
 6. Instytucje nauki i edukacji
  • Jednostki naukowe
  • Ośrodki kształcenia dorosłych
  • Przedszkola i instytucje opieki
  • Szkoły i inne placówki oświatowe
  • Uczelnie wyższe
 7. Partnerstwa
  • Konsorcja naukowe
  • Konsorcja przemysłowe
  • Partnerstwa Publiczno-Prywatne
  • Instytucje Otoczenia Biznesu
 8. Przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne
  • Kolej
  • Organizatorzy i operatorzy transportu towarowego
  • Podmioty zarządzające terenami inwestycyjnymi
  • Przedsiębiorstwa świadczące usługi publicznego transportu zbiorowego
  • Spółki wodne
 9. Organizacje społeczne i związki wyznaniowe
  • Centra aktywności lokalnej
  • Kluby sportowe, centra sportu
  • Kościoły i związki wyznaniowe
  • Niepubliczne inwestycje kultury i sportu
  • Niepubliczne podmioty integracji i pomocy społecznej
  • Organizacje pozarządowe
  • Podmioty ekonomii społecznej
  • Wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe
  • Związki zawodowe

Kto pośrednio może otrzymać wsparcie?

Z Funduszy Europejskich mogą korzystać również osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą brać udział w projektach, na które wsparcie uzyskał inny podmiot, instytucja itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę rozwojową dla firmy, dofinansowanie, czy pożyczkę na założenie działalności gospodarczej.

Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do:

 • osób bezrobotnych i długotrwale bezrobotnych,
 • osób powyżej 29 roku życia,
 • osób w wieku 50+,
 • mam wracających na rynek pracy po urodzeniu i wychowaniu dzieci,
 • osób niepełnosprawnych,
 • mieszkańców mniejszych miejscowości,
 • właścicieli i pracowników przedsiębiorstw.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - wsparcie dla ośrodków terytorialnych

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to nowy instrument wdrażania funduszy Unii Europejskiej przy pomocy którego, beneficjenci z terenu miasta wojewódzkiego i jego obszaru funkcjonalnego mogą realizować przedsięwzięcia, łączące działania finansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego, wynikające ze Strategii ZIT. ZIT to także wyjście poza sztywne granice administracyjne JST i większe możliwości oddziaływania projektów unijnych.

Sformalizowana współpraca

Samorządy chcące realizować projekty w trybie ZIT zawiązują partnerstwo (np. stowarzyszenie lub związek międzygminny) i przygotowują wspólną Strategię Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Powinny się w niej znaleźć m.in. najważniejsze cele i przedsięwzięcia przewidziane do realizacji. Te partnerstwa muszą podpisać porozumienie o wdrażaniu ZIT z zarządem województwa.

ZIT w województwie łódzkim

Chęć do podjęcia współpracy przez samorządy ze wspomnianego obszaru została  wyrażona zawiązaniem formy partnerstwa – tzw. Związku ZIT, który przyjął formę stowarzyszenia - Stowarzyszenie Łódzki Obszar Metropolitalny. Stanowi ono reprezentację władz miejskiego obszaru funkcjonalnego wobec władz krajowych i regionalnych. Najwyższą władzą i organem stanowiącym Stowarzyszenia jest Rada, którą stanowi walne zebranie Członków Stowarzyszenia. Organem wykonawczym Stowarzyszenia jest Zarząd, który składa się z 5 osób: Prezesa – Prezydenta Miasta Łodzi, Wiceprezesa – Wiceprezydenta Miasta Łodzi oraz trzech Członków Zarządu wybieranych spośród Członków Stowarzyszenia. Za obsługę administracyjno- techniczną odpowiedzialne będzie Biuro Stowarzyszenia ŁOM, którego działalność finansowana jest z Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 (PO PT 2014-2020).

Stowarzyszenie ŁOM, zgodnie z art. 36 ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, pełni w systemie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 funkcję Instytucji Pośredniczącej (IP) w zakresie ZIT.

Zakres powierzenia Stowarzyszeniu ŁOM zadań związanych z realizacją ZIT w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 określa pisemne porozumienie pomiędzy władzami Stowarzyszenia a IZ RPO WŁ na lata 2014-2020.

Podstawowym dokumentem strategicznym określającym potrzeby inwestycyjne Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego jest Strategia Rozwoju Łódzkiego Obszaru Metropolitalnego 2020+ (SRŁOM2020+). Warunkuje ona wsparcie projektów w formule ZIT oraz stanowi element niezbędny do uczestnictwa Stowarzyszenia ŁOM w procesie realizacji RPO WŁ na lata 2014-2020 w uzgodnionym z IZ RPO WŁ na lata 2014-2020 zakresie. SRŁOM2020+ zawiera część diagnostyczno-strategiczną, jak i elementy operacyjno-wdrożeniowe, w tym między innymi wskazuje: zakresy tematyczne rozwoju ŁOM, w których realizowane będzie wsparcie w ramach ZIT, koncentrację działań w wymiarze przestrzennym, cele strategiczne rozwoju ŁOM oraz projekty które realizowane będą w formule ZIT.

Jakie projekty można realizować?

W województwie łódzkim ZIT realizowany będzie w trybie pozakonkursowym dla projektów współfinansowanych z EFRR wskazanych w Strategii ZIT oraz konkursowym dla projektów współfinansowanych z EFS. W Programie Regionalnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 realizacja projektów w trybie ZIT przewidziana jest w następujących obszarach:

 • zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • rozwój gospodarki wodno-ściekowej;
 • zmniejszenie energochłonności infrastruktury oraz poprawa jakości powietrza, poprawa integracji i wzrost atrakcyjności transportu publicznego;
 • zmniejszenie ilości odpadów w subregionie, poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej;
 • zwiększenie spójności społecznej oraz eliminowanie barier w dostępie do usług na rzecz osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym;
 • rozwój i wzmocnienie spójności lokalnej poprzez rewitalizację terytoriów;
 • zmarginalizowanych, zwiększenie dostępu do wychowania przedszkolnego oraz kształcenia zawodowego.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program dla województwa łódzkiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może wsparcie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa łódzkiego przedstawia się następująco:

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 71,87%
 • Europejski Fundusz Społeczny:  28,1%

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej. Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów potwierdzających faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Instrumenty finansowe - alternatywa dla dotacji

Dotacje to atrakcyjne bezzwrotne środki dla firm, których działalność i plany rozwojowe wpisują się w obszary szczególnie istotne dla rozwoju gospodarki. Nie są to jednak środki, które rozwiązywałyby powszechny wśród najmniejszych przedsiębiorstw problem dostępu do kapitału na inwestycje. Temu zaradzić mają zwrotne instrumenty finansowe, czyli wsparcie pozadotacyjne, które w latach 2014-2020 będzie przeznaczone głównie na:
 • wzrost konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP),
 • wdrażanie wyników prac B+R,
 • rozwój sektora podmiotów ekonomii społecznej oraz osób fizycznych planujących rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej,
 • wzrost efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii.

Formy wsparcia pozadotacyjnego

Udostępniane są dwa rodzaje produktów: dłużne i kapitałowe.

Produkty dłużne to głównie kredyty i pożyczki udzielane ze środków unijnych oraz gwarancje i poręczenia, które ułatwiają pozyskanie finansowania na zasadach komercyjnych. Pożyczki można otrzymać na sfinansowanie inwestycji, które służą rozwojowi firmy.

Drugą formą wsparcia pozadotacyjnego są produkty kapitałowe. Fundusze podwyższonego ryzyka inwestują w dobrze rokujące, głównie innowacyjne przedsięwzięcia. Po kilku latach wycofują zainwestowany kapitał powiększony proporcjonalnie do stopy wzrostu wartości przedsiębiorstwa, odsprzedając udziały pomysłodawcy projektu lub na wolnym rynku.

Kto może skorzystać

Środki zwrotne mogą być stosowane w celu wsparcia różnych projektów i różnych grup beneficjentów. Główne grupy objęte wsparciem pozadotacyjnym to:

 1. Firmy spełniające kryteria mikro, małego lub średniego przedsiebiorstwa, czyli zatrudniające nie więcej niż 250 pracowników, których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a suma bilansowa 43 mln euro.

  Produkty skierowane są przede wszystkim do przedsiębiorstw, które:
  • rozpoczynają działalność (przedsiębiorstwa typu startup),
  • nie posiadają historii kredytowej,
  • nie posiadają wystarczających środków finansowych na realizację projektu,
  • nie posiadają zabezpieczeń o wystarczającej wartości;
 2. Podmioty ekonomii społecznej;
 3. Jednostki Samorządu Terytorialnego.

Zasady finansowe

Kredyty i pożyczki udostępniane są przez wybrane instytucje finansowe, np. banki lub fundusze pożyczkowe. Maksymalny okres finansowania to z reguły 5 lat. Zazwyczaj nie jest pobierana prowizja od udzielenia wsparcia, a oprocentowanie może być bardzo korzystne, nawet ok. 2 proc. w skali roku. Maksymalna kwota kredytu lub pożyczki może siegać 1 mln zł.

Poręczenia są udzielane przez fundusze poręczeniowe i pomagają firmom uzyskać środki finansowe na rynku komercyjnym, uzupełniając deficyt w zabezpieczeniu kredytu. Maksymalny okres poręczenia to 75 miesięcy, jednak nie może on trwać dłużej niż 6 miesięcy od daty wygaśnięcia kredytu lub pożyczki. Poręczenia są udostępniane na bardzo korzystnych warunkach finansowych, a przedsiębiorstwa typu startup mogą je otrzymać nawet bezpłatnie.

 

Podstawowe dokumenty:

Ważne informacje:

Strona programu: rpo.lodzkie.pl

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści