Przejdź do treści głównej

Kujawsko-pomorskie

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) jako cel główny wskazuje uczynienie województwa kujawsko-pomorskiego konkurencyjnym i innowacyjnym regionem Europy oraz poprawa jakości życia jego mieszkańców.

Województwo kujawsko-pomorskie, pod kątem rozwoju gospodarczego, klasyfikowane jest jako należące do grupy województw „odstających”. Są to województwa o niskim średnim tempie wzrostu PKB per capita oraz wykazujące gorsze od średniej krajowej wartości PKB per capita.

Pod względem tworzenia PKB, województwo w 2011 roku zajęło 8 lokatę z 4,5% udziałem. Gospodarka województwa rozwija się, lecz wolniej niż w konkurencyjnych regionach i różnica pomiędzy grupą liderów i województw doganiających, a kujawsko-pomorskim staje się coraz większa.

Osie priorytetowe

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WK-P) obejmuje 12 osi priorytetowych, w ramach których realizowane będą wybrane działania i poddziałania, mające na celu realizację określonych projektów na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego.

Oś priorytetowa 1. Wzmocnienie innowacyjności i konkurencyjności gospodarki regionu – prawie 430 mln euro

Na to by działające w naszym województwie firmy mogły korzystać z najnowszych osiągnięć nauki, a tym samym lepiej radziły sobie na rynku, zostanie przeznaczone co piąte euro z RPO WK-P 2014-2020. Naszym celem jest również takie wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu (inkubatory przedsiębiorczości, fundusze pożyczkowe i poręczeniowe, centra obsługi), by skutecznie wspierały przedsiębiorców, m.in. w działaniach na rynku zagranicznym i w kojarzeniu partnerów biznesowych.

Więcej o osi 1

Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region – ponad 50 milionów euro

Pieniądze te zostaną przeznaczone na rozwój elektronicznych usług publicznych – szczególnie w sferach: administracji, zdrowia i kultury.

Więcej o osi 2

Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie – ponad 282 mln euro

Z jednej strony wspierać będziemy produkcję energii ze źródeł odnawialnych. Z drugiej dofinansujemy inwestycje zmierzające do ograniczenia strat energii w budownictwie oraz zmniejszenie jej zużycia w przedsiębiorstwach. W ramach osi 3 wsparcie będzie można otrzymać również na zakup energooszczędnych i przyjaznych środowisku środków transportu, jak i na budowę ścieżek rowerowych.

Więcej o osi 3

Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku – ponad 118 mln euro

O wsparcie w ramach osi 4 mogą ubiegać się wnioskodawcy planujący inwestycje zwiększające ochronę obszarów zagrożonych powodzią oraz służby ratownicze walczące z tym żywiołem. Chcemy też wspomagać powstawanie infrastruktury do selektywnej zbiórki i przetwarzania odpadów i ich recyklingu. A także budowę i rozbudowę sieci kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków – w aglomeracjach od 2 do 10 tys. RLM.

Więcej o osi 4

Oś priorytetowa 5. Spójność wewnętrzna i dostępność zewnętrzna regionu – prawie 206 mln euro

W ramach osi 5 wspierać będziemy inwestycje drogowe, wpisujące się w Transeuropejską Sieć Transportową (TEN-T). Ale także budowę, modernizację i rewitalizację linii kolejowych i dworców o znaczeniu regionalnym oraz integrację transportu drogowego i kolejowego.

Więcej o osi 5

Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry – EFRR – ponad 241 mln euro

Dofinansowanie uzyskają projekty dotyczące infrastruktury opieki zdrowotnej. Wsparcie w osi 6 przyczyni się także do wzrostu ilości miejsc w żłobkach, przedszkolach i innych placówkach opieki nad dziećmi. Zadbamy również o rozwój infrastruktury szkolnictwa zawodowego, m.in. poprzez modernizację warsztatów szkolnych. Dofinansujemy inwestycje w budownictwo socjalne oraz chronione. Nadto wspierać będziemy procesy rewitalizacyjne zdegradowanych obszarów miejskich.

Więcej o osi 6

Oś priorytetowa 7. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – blisko 40 mln euro

O wsparcie mogą się ubiegać wnioskodawcy, którzy w ramach lokalnych strategii rozwoju planują działania wspierające lokalną przedsiębiorczość oraz rewitalizację obszarów wiejskich.

Więcej o osi 7

Oś priorytetowa 8. Aktywni na rynku pracy – ponad 183 mln euro

Z jednej strony zależy nam, aby matki mogły po urodzeniu dziecka łatwo powrócić na rynek pracy i odnaleźć się na nim. Z drugiej chcemy poprawy warunków życia i pracy osób w wieku 50+., a także zwiększenia szans na znalezienie zatrudnienia przez takie osoby. Wsparcie adresowane jest też do zwalnianych pracowników i właścicieli firm oraz do kadr zarządzających przedsiębiorstw, które zmieniają profil działalności.

Więcej o osi 8

Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo – ponad 124 mln euro

Wspierać będziemy działania prowadzące do aktywizacji społeczno-zawodowej osób, rodzin i grup wykluczonych oraz zagrożonych wykluczeniem. Przyczynią się do tego m.in. środki przeznaczone na rozwój ekonomii społecznej. Naszym celem jest także popieranie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych. Chcemy też zwiększać dostęp do usług opiekuńczych dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Więcej o osi 9

Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja – ponad 131 mln euro

Zależy nam by edukacja na Kujawach i Pomorzu (na wszystkich etapach - od szkół podstawowych, przez gimnazjalne, po ponadgimnazjalne) była ukierunkowana na rozwijanie kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej. A także by zapewniała wsparcie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, w tym niepełnosprawnych. Szczególnie zależy nam także na rozwoju szkolnictwa zawodowego, a zwłaszcza współpracy tego typu placówek z firmami, m.in. przez organizację staży i praktyk zawodowych.

Więcej o osi 10

Oś priorytetowa 11. Rozwój lokalny kierowany przez społeczność – ponad 36 mln euro

W ramach osi 11 wspierać będziemy działania o charakterze środowiskowym – takich jak tworzenie klubów: samopomocy, młodzieżowych i pracy oraz świetlic środowiskowych. Istotne jest to, ze muszą one wynikać z Lokalnych Strategii Rozwoju. O wsparcie mogą się też ubiegać wnioskodawcy działający na rzecz rozwoju gospodarki i przedsiębiorczości społecznej.

Więcej o osi 11

Oś priorytetowa 12. Pomoc techniczna – prawie 60 mln euro

Te środki będą przeznaczone m.in. na działania informacyjne i promocyjne zwiększające wiedzę mieszkańców regionu na temat możliwości uzyskania wsparcia w ramach RPO WK-P 2014-2020, a także celów i korzyści wynikających z wdrażania programu.

Więcej o osi 12

 

Sposób finansowania programu

Regionalny Program Województwa Kujawsko-Pomorskiego finansowany jest z dwóch źródeł: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego. Dofinansowaniu ze środków unijnych towarzyszyć może dofinansowanie pochodzące z budżetu państwa lub budżetu samorządu województwa. W trakcie realizacji programu zaangażowane zostaną dodatkowo środki wnoszone przez podmioty realizujące projekty.

Udział poszczególnych źródeł finansowania w programie dla województwa kujawsko-pomorskiego przedstawia się następująco:

  • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 61%
  • Europejski Fundusz Społeczny: 24%
  • Wkład krajowy z budżetu państwa: 15%

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu, różna jest jego struktura finansowania.
Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W większości projektów objętych unijnym wsparciem wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Ramy realizacji RLKS

Rozwój lokalny kierowany przez społeczność (RLKS) jest oprócz ZIT jednym z instrumentów wspierających rozwój terytorialny w perspektywie finansowej 2014-2020.

Celem RLKS jest zmniejszenie poziomu ubóstwa i wykluczenia społecznego, zwiększenie potencjału gospodarczego oraz aktywności społecznej i zawodowej na obszarach problemowych objętych Lokalnymi Strategiami Rozwoju (LSR). Działania podejmowane w ramach RLKS zaktywizują lokalne społeczności w zakresie kreowania i podejmowania przez nie różnego rodzaju inicjatyw oddolnych i umożliwią podniesienie zdolności do budowania kapitału społecznego, który jest znaczącym czynnikiem w kontekście poprawy konkurencyjności obszarów, na których brakuje miejsc pracy, pogarszają się warunki życia i kumulują się inne problemy społeczne.

Rozwój lokalny kierowany jest przez LGD, składające się z osób reprezentujących lokalne interesy publiczne i prywatne interesy społeczno-gospodarcze. Ważnym warunkiem jest by społeczeństwo obywatelskie i partnerzy z sektora prywatnego posiadali co najmniej 50% udziału w procesach decyzyjnych. Żadna pojedyncza grupa interesów nie powinna posiadać więcej niż 49% głosów.

W ramach Programu instrument RLKS będzie realizowany na obszarach wiejskich, jak i miejskich. Zgodnie z ustaleniami zawartymi w Umowie Partnerstwa 2014-2020 instrument RLKS w regionie realizowany będzie w formule bezpośredniej. Formuła ta polega na możliwości realizacji wielofunduszowych LSR finansowanych w ramach RPO WK-P 2014-2020 oraz innych programów operacyjnych.

W Programie zaplanowano dwie odrębne osie priorytetowe dla wsparcia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność: Oś priorytetowa 7, objęta finansowaniem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, oraz Oś priorytetowa 11, objęta finansowaniem Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wsparcie realizowane będzie na następujących obszarach:
- obszary wiejskie oraz miasta do 20 tys. mieszkańców pełniące rolę centrów społeczno- gospodarczych w danym regionie;
- na obszarach objętych Lokalną Strategią Rozwoju;
(na tych obszarach realizowana będzie interwencja zarówno EFRR, jak i EFS).
- obszary miasta powyżej 20 tys. mieszkańców;
(realizowana będzie tu wyłącznie interwencja EFS).

Na każdym z obszarów wspierane będą również działania związane z tworzeniem struktur RLKS.

 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: www.mojregion.eu

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści