Przejdź do treści głównej

Dolnośląskie

Głównym celem Programu jest wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska zapewniający poprawę poziomu życia mieszkańców przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.

Priorytetem będzie zwiększenie konkurencyjności gospodarki, a co za tym idzie m.in. zmniejszenie bezrobocia. Fundusze Europejskie na Dolnym Śląsku zostaną zainwestowane także m.in. w nowe drogi, nowoczesne, odnawialne źródła energii oraz w działania prospołeczne: edukację i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

Cel ten zostanie osiągnięty poprzez podniesienie konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, poprawę atrakcyjności inwestycyjnej ośrodków miejskich i usprawnienie powiązań między nimi, zwiększenie atrakcyjności osiedleńczej i turystycznej oraz przełamywanie barier strukturalnych na obszarach o niższym potencjale rozwojowym.

Katalog beneficjentów uprawnionych do uzyskania wsparcia jest zróżnicowany w zależności od rodzaju działania/schematu wsparcia. Szczegółowe informacje znajdują się w Szczegółowym opisie osi priorytetowych RPO WD 2014-2020, w rozdziałach opisujących poszczególne osie priorytetowe, działania i poddziałania w ramach programu.

Beneficjenci

Alfabetyczna lista wszystkich podmiotów, które mogą zostać beneficjentami RPO WD:

 • administracja rządowa;
 • Akredytowane Ośrodki Wsparcia Ekonomii Społecznej;
 • domy pomocy społecznej;
 • fundacje;
 • grupy producentów rolnych;
 • instytucje kultury;
 • instytucje kultury, ich związki i porozumienia;
 • instytucje kultury: samorządowe, państwowe oraz współprowadzone z Ministrem właściwym ds. kultury i dziedzictwa narodowego lub inną jednostką samorządu terytorialnego;
 • instytucje otoczenia biznesu;
 • instytucje rynku pracy, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, prowadzące działalność edukacyjno-szkoleniową;
 • jednostki badawczo-rozwojowe;
 • jednostki naukowe;
 • jednostki organizacyjne j.s.t.;
 • jednostki organizacyjne pomocy społecznej;
 • jednostki organizacyjne powołane do wykonywania zadań leżących w kompetencji samorządów (gminne, powiatowe i wojewódzkie samorządowe jednostki organizacyjne);
 • jednostki organizacyjne Służby Więziennej;
 • jednostki samorządu terytorialnego;
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;
 • jednostki samorządu terytorialnego, w tym samorządowe jednostki organizacyjne;
 • jednostki sektora finansów publicznych;
 • konsorcja przedsiębiorstw z jednostkami naukowymi, uczelniami/ szkołami wyższymi lub podmiotami leczniczymi, bądź ze spółkami celowymi tworzonymi przez te podmioty;
 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych
 • lokalne grupy działania (LGD);
 • MŚP;
 • niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • organizacje badawcze i konsorcja naukowe;
 • organizacje pozarządowe;
 • organizacje pracodawców;
 • organy administracji rządowej w zakresie związanym z prowadzeniem szkół;
 • organy prowadzące Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze oraz Młodzieżowe Ośrodki Socjoterapii;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne przedszkola i inne form wychowania przedszkolnego;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe;
 • organy prowadzące publiczne i niepubliczne szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne;
 • osoby prowadzące działalność gospodarczą;
 • ośrodki wsparcia;
 • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych;
 • PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;
 • placówki kształcenia ustawicznego, placówki kształcenia praktycznego oraz ośrodki dokształcania i doskonalenia zawodowego, umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych;
 • placówki systemu oświaty;
 • placówki wsparcia dziennego;
 • podmiot/-y wdrażający instrument finansowy;
 • podmioty (publiczne i prywatne) wykonujące działalność leczniczą – zgodnie z ustawą o działalności leczniczej, udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 • podmioty ekonomii społecznej oraz przedsiębiorstwa społeczne;
 • podmioty lecznicze;
 • podmioty prowadzące działalność oświatową, o której mowa w art. 83a ust. 2. Ustawy o systemie oświaty;
 • podmioty prowadzące działalność w obszarze pomocy społecznej oraz systemu wspierania rodziny i pieczy zastępczej;
 • podmioty prowadzące rodzinne domy pomocy;
 • podmioty świadczące usługi w zakresie gospodarki odpadami w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty świadczące usługi wodno-ściekowe w ramach realizacji zadań jednostek samorządu terytorialnego;
 • podmioty zajmujące się całodobową/ dzienną opieką osób starszych/ przewlekle chorych/ niepełno-sprawnych;
 • podmioty zajmujące się opieką nad dziećmi do 3 roku życia;
 • porozumienia ww. podmiotów;
 • powiatowe urzędy pracy;
 • przedsiębiorcy;
 • przedsiębiorcy będący zarządcami infrastruktury lub świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego na terenach miejskich i podmiejskich;
 • przedsiębiorcy typu spin-off;
 • przedsiębiorstwa energetyczne;
 • przedsiębiorstwa z większościowym udziałem JST;
 • publiczne jednostki naukowe i ich konsorcja;
 • publiczne uczelnie/szkoły wyższe i ich konsorcja;
 • samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;
 • Samorząd Województwa Dolnośląskiego – Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej;
 • samorządy gospodarcze i zawodowe;
 • służby zapewniające bezpieczeństwo publiczne;
 • specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze;
 • specjalne strefy ekonomiczne (SSE);
 • spółdzielnie;
 • spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe;
 • spółki cywilne prowadzące działalność w oparciu o umowę zawartą na podstawie Kodeksu cywilnego;
 • spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki powołane specjalnie w celu prowadzenia działalności polegającej na wynajmowaniu/ leasingu taboru kolejowego (tzw. ROSCO – rolling stock leasing companies): spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • spółki prawa handlowego, w których udział większościowy, tj. ponad 50% akcji, udziałów itp., posiadają jednostki sektora finansów publicznych;
 • stowarzyszenia i organizacje społeczne;
 • szkoły artystyczne;
 • szkoły lub placówki oświatowe;
 • towarzystwa budownictwa społecznego;
 • uczelnie/szkoły wyższe ich związki i porozumienia;
 • wspólnoty mieszkaniowe;
 • wspólnoty samorządowe;
 • zakłady lecznictwa uzdrowiskowego;
 • zakłady poprawcze, schroniska dla nieletnich, ośrodki kuratorskie/ Ministerstwo Sprawiedliwości;
 • zarządcy dróg publicznych;
 • zarządcy infrastruktury (w tym dworcowej) lub przewoźnicy kolejowi zgodnie z ustawą z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz. U. nr 86, poz. 789 ze zmianami) – spółki akcyjne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • zgrupowania i partnerstwa MŚP;
 • związki zawodowe.

Kto skorzysta ze wsparcia pośrednio?

Z Funduszy Europejskich skorzystają również – jako tzw. grupa docelowa lub odbiorcy ostateczni – osoby, instytucje lub grupy społeczne, które nie ubiegają się bezpośrednio o dotację, ale mogą uczestniczyć w projektach realizowanych przez inne podmioty, instytucje itp. W ten sposób można wziąć udział np. w szkoleniach, kursach, studiach, starać się o usługę doradczą dla firmy, dofinansowanie lub pożyczkę na założenie działalności gospodarczej. Tego rodzaju projekty kierowane są przede wszystkim do przedsiębiorców i ich pracowników, osób niepełnosprawnych, bezrobotnych, nisko wykwalifikowanych, osób powracających na rynek pracy po urlopach macierzyńskich, rodzicielskich i wychowawczych oraz osób po 50. roku życia.

Dokładne informacje na temat wsparcia projektów zawiera Szczegółowy opis osi priorytetowych RPO WD 2014-2020. Poniżej przedstawiamy przykładowe rodzaje przedsięwzięć.

Przedsiębiorstwa i innowacje

 • rozbudowa infrastruktury badawczej w jednostkach naukowych i szkołach wyższych;
 • realizacja przez przedsiębiorstwa projektów badawczych – samodzielnie bądź we współpracy z zewnętrznymi podmiotami, m.in.: jednostkami naukowymi, szkołami wyższymi, IOB lub podmiotami leczniczymi;
 • tworzenie i rozbudowa zaplecza badawczo-rozwojowego przedsiębiorstw;
 • rozwój profesjonalnych usług proinnowacyjnych świadczonych przez instytucje otoczenia biznesu;
 • przygotowanie terenów inwestycyjnych, stref aktywności gospodarczej;
 • rozbudowa infrastruktury instytucji otoczenia biznesu wspierającej tworzenie i rozwój MŚP;
 • doradztwo dla MŚP;
 • internacjonalizacja działań MŚP;
 • rozwój produktów i usług w MŚP.

Technologie informacyjno-komunikacyjne

 • rozwój e-usług publicznych oraz tworzenie otwartych zasobów publicznych;
 • przedsięwzięcia z zakresu digitalizacji zasobów i treści, np. kulturowych, naukowych;
 • tworzenie, rozwijanie i integracja baz danych i zasobów cyfrowych wspomagających komunikację między podmiotami, wspomagające procesy decyzyjne w JST.

Gospodarka niskoemisyjna

 • budowa oraz modernizacja infrastruktury służącej do wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych;
 • zwiększenie efektywności energetycznej MŚP (np. zmniejszenie zużycia energii elektrycznej w procesach produkcyjnych);
 • termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • zakup oraz modernizacja niskoemisyjnego taboru szynowego i autobusowego dla połączeń miejskich i podmiejskich;
 • inwestycje ograniczające indywidualny ruch zmotoryzowany w centrach miast, np.: systemy Park&Ride, zintegrowane centra przesiadkowe, wspólny bilet, drogi rowerowe, ciągi piesze;
 • inwestycje związane z energooszczędnym oświetleniem miejskim oraz systemami zarządzania ruchem i energią;
 • modernizacja nieekologicznych systemów grzewczych w budownictwie jednorodzinnym;
 • budowa lub przebudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji i trigeneracji.

Środowisko i zasoby

 • inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi;
 • budowa lub rozbudowa zbiorczych systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych;
 • ochrona, rozwój i udostępnianie zasobów dziedzictwa kulturowego;
 • przystosowanie obiektów zabytkowych do pełnienia nowych funkcji (w szczególności do prowadzenia działalności kulturalnej i turystycznej);
 • tworzenie centrów ochrony różnorodności biologicznej;
 • wyposażenie parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody;
 • projekty dotyczące wykorzystania i udostępnienia lokalnych zasobów przyrodniczych m.in. na cele turystyczne (np. tereny wypoczynkowe, ścieżki rowerowe, ścieżki konne;
 • budowa zbiorników retencyjnych oraz odbudowa lub modernizacja wałów przeciwpowodziowych;
 • działania związane z zapobieganiem suszom.

Transport

 • budowa i przebudowa dróg wojewódzkich w sieci TEN-T;
 • budowa obwodnic lub obejść miejscowości w kategorii dróg wojewódzkich;
 • modernizacja dróg lokalnych związana z węzłami miejskimi sieci TEN-T;
 • modernizacja sieci kolejowej.

Infrastruktura spójności społecznej

 • inwestycje dotyczące infrastruktury społecznej powiązanej z procesem integracji społecznej, aktywizacji społeczno-zawodowej i deinstytucjonalizacji usług (rodzinnych domów pomocy, ośrodków wsparcia, noclegowni itp.);
 • inwestycje dotyczące domów pomocy społecznej;
 • inwestycje dotyczące żłobków, klubów malucha;
 • inwestycje dotyczące adaptacji budynków na mieszkania chronione, wspomagane i treningowe oraz na mieszkania socjalne;
 • modernizacja infrastruktury lecznictwa;
 • rewitalizacja obszarów zdegradowanych;
 • odnowa części wspólnych wielorodzinnych budynków mieszkalnych;
 • inwestycje dotyczące dróg lokalnych (gminnych i powiatowych) w ramach lokalnych programów rewitalizacji.

Infrastruktura edukacyjna

 • inwestycje dotyczące budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • zakup wyposażenia do budynków przedszkolnych oraz innych form wychowania przedszkolnego;
 • poprawa warunków nauczania – zwłaszcza w zakresie zajęć matematyczno-przyrodniczych i cyfrowych – realizowana poprzez inwestycje dotyczące szkół i placówek (w tym zakup wyposażenia);
 • wyposażenie szkół w sprzęt specjalistyczny i pomoce dydaktyczne do wspomagania rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, np. uczniów niepełnosprawnych, uczniów szczególnie uzdolnionych w szkołach podstawowych i gimnazjalnych;
 • inwestycje dotyczące placówek i szkół ponadgimnazjalnych, w tym zawodowych i specjalnych (w tym zakup wyposażenia);
 • budowa nowych obiektów służących praktycznej nauce zawodu, wspieranie ukierunkowanych branżowo centrów kształcenia zawodowego oraz tworzenie w szkołach zawodowych warunków zbliżonych do rzeczywistego środowiska pracy zawodowej pod kątem wyposażenia, doposażenie warsztatów, pracowni itp.

Rynek pracy

 • diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego w regionie;
 • kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie wyboru zawodu zgodnego z kwalifikacjami; i kompetencjami wspieranej osoby lub poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych;
 • nauka aktywnego poszukiwania pracy (zajęcia aktywizacyjne, warsztaty z zakresu umiejętności poszukiwania pracy, konsultacje indywidualne);
 • nabywanie, podwyższanie lub dostosowywanie kompetencji i kwalifikacji, niezbędnych na rynku pracy;
 • bezzwrotne dotacje na podjęcie działalności gospodarczej, w tym pomoc prawna, konsultacje i doradztwo związane z podjęciem działalności gospodarczej;
 • wsparcie zatrudnienia u przedsiębiorcy lub innego pracodawcy, stanowiące zachętę do zatrudnienia, m.in. poprzez pokrycie kosztów subsydiowania zatrudnienia;
 • granty na utworzenie stanowiska pracy w formie telepracy;
 • wsparcie mobilności osób, u których zidentyfikowano problem z zatrudnieniem w miejscu zamieszkania, m.in. poprzez pokrycie kosztów dojazdu do pracy lub wstępnego zagospodarowania w nowym miejscu zamieszkania;
 • doposażanie stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych;
 • tworzenie i rozwijanie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w celu umożliwienia aktywizacji rodziców i opiekunów;
 • opracowanie i wdrożenie programów polityki zdrowotnej ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy,

Włączenie społeczne

 • usługi specjalistycznego poradnictwa (prawnego, rodzinnego, psychologicznego) dla osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym;
 • kursy i szkolenia umożliwiające nabycie, podniesienie lub zmianę kwalifikacji i kompetencji zawodowych oraz rozwijanie umiejętności i kompetencji społecznych, niezbędnych na rynku pracy;
 • zatrudnienie wspomagane obejmujące wsparcie osoby niepełnosprawnej przez trenera pracy/ asystenta zawodowego u pracodawcy;
 • rozwój nowych form i metod wsparcia indywidualnego i środowiskowego na rzecz integracji zawodowej i społecznej (w tym np. środowiskowej pracy socjalnej, centrów aktywizacji zawodowej, animacji lokalnej, streetworkingu, coachingu, treningu pracy);
 • promocja i wsparcie wolontariatu w zakresie integracji osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym;
 • usługi asystenckie i opiekuńcze nad osobami niesamodzielnymi i z niepełnosprawnościami;
 • tworzenie miejsc i świadczenie usług w ramach placówek zapewniających dzienną opiekę nad osobami niesamodzielnymi, w podeszłym wieku i  z niepełnosprawnością;
 • podnoszenie kompetencji i kwalifikacji personelu służb świadczących usługi pieczy zastępczej, w tym kształcenie kandydatów na rodziny zastępcze, prowadzących rodzinne domy dziecka i dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego;
 • opracowanie i wdrożenie programów wczesnego wykrywania wad rozwojowych i rehabilitacji dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i niepełnosprawnych.

Edukacja

 • wyszukiwanie, przygotowywanie i wspieranie lokalnych animatorów, którzy będą prowadzić stałą działalność animacyjną w danym środowisku;
 • wsparcie ekonomizacji podmiotów ekonomii społecznej, niebędących przedsiębiorstwami społecznymi;
 • wsparcie na utworzenie przedsiębiorstwa społecznego;
 • wsparcie tworzenia i funkcjonowania integracyjnych podmiotów ekonomii społecznej (poprzez szkolenia, warsztaty, doradztwo, mentoring, coaching, tutoring, współpraca, wizyty studyjne itp.);
 • tworzenie regionalnych sieci podmiotów ekonomii społecznej (klastry, franczyzy) oraz włączanie podmiotów ekonomii społecznej w istniejące na poziomie regionalnym organizacje branżowe (sieci, klastry);
 • wspieranie realizacji przez podmioty ekonomii społecznej usług użyteczności publicznej;
 • budowanie powiązań pomiędzy nauką, biznesem i ekonomią społeczną na poziomie regionalnym (spotkania, warsztaty, doradztwo, wymiana informacji) w celu nawiązania stałej współpracy.

Sposób finansowania programu

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 składa się z 11 osi priorytetowych, zakładających finansowanie z dwóch uzupełniających się funduszy – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) i Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS):

 • Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: 1 618 916 106 euro,
 • Europejski Fundusz Społeczny: 633 630 483 euro.

Sposób finansowania projektów

W zależności od źródła finansowania, rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różnie kształtuje się struktura jego finansowania.

Dofinansowaniu podlegają jedynie tzw. koszty kwalifikowane, których katalog określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W przypadku większości projektów objętych unijnym wsparciem wymaga się, aby ich realizatorzy uczestniczyli w kosztach realizacji, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy głównie projektów inwestycyjnych, w znacznie mniejszym stopniu – przedsięwzięć miękkich, polegających na realizacji usług wspierających grupy społeczne wymagające pomocy np. na rynku pracy. Minimalny poziom wkładu własnego określany jest dla każdego rodzaju wsparcia i jest uzależniony od przepisów unijnych, dotyczących na przykład pomocy publicznej.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie refundacji (wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez beneficjenta i sfinansowanych z jego własnych środków) lub w formie zaliczki, wypłacanej na poczet planowanych wydatków. Jednak ostateczne rozliczenie dokonywane jest na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.
 

Podstawowe dokumenty

Ważne informacje

Strona programu: rpo.dolnyslask.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści