Przejdź do treści głównej

Program Kreatywna Europa

W perspektywie finansowej 2014–2020 europejskie działania z sektorów kultury, kreatywnych i audiowizualnego są wspierane przez unijny program – Kreatywna Europa. Program ten zawiera trzy komponenty: MEDIA, Kultura oraz część międzysektorową z Instrumentem Gwarancji Sektorów Kultury i Kreatywnych.

Komponenty MEDIA i Kultura są kontynuacją programu MEDIA i programu Kultura realizowanych w latach 2007-2013. Priorytety programu wynikają z analizy obecnej sytuacji europejskich sektorów kultury i audiowizualnego oraz problemów, jakie napotykają twórcy z Europy. Działania dofinansowywane przez program mają na celu poszerzanie kompetencji osób związanych z wymienionymi powyżej sektorami, zachęcanie do skutecznego działania na poziomie ponadnarodowym, strategiczne budowanie i rozwój publiczności, pozyskiwanie nowych odbiorców europejskiej sztuki i filmu oraz zwiększanie dostępu do kultury i utworów audiowizualnych, a także ich promowanie.

Uczestnicy

Program Kreatywna Europa wspiera nie tylko projekty z krajów należących do Unii Europejskiej. O dofinansowanie w ramach poszczególnych schematów i obszarów grantowych mogą ubiegać się także: Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Mołdawia, Macedonia, Serbia, Gruzja, Turcja oraz Ukraina.
Lista krajów spoza UE mogących się ubiegać o dofinansowanie z programu Kreatywna Europa

Struktura

Komponent Kultura

Skierowany jest do publicznych oraz prywatnych instytucji, organizacji i innych podmiotów aktywnie działających w sektorach kultury oraz kreatywnym. Jego celem jest promocja europejskiej kultury i sztuki, zwiększanie mobilności artystów i dzieł europejskich, budowanie współpracy kulturalnej na poziomie ponadnarodowym, rozwijanie europejskiej publiczności oraz dostosowywanie sektorów kultury i kreatywnych do technologii cyfrowych i wdrażania innowacji.

Polskie instytucje i organizacje działające od minimum dwóch lat w sektorach kultury i/lub kreatywnym mają szansę pozyskać granty na międzynarodowe projekty kulturalne.

W ramach komponentu Kultura można ubiegać się o dofinansowanie w ramach czterech obszarów grantowych:

Projekty Współpracy Europejskiej - obszar grantowy wspierający działania kulturalne oparte na współpracy międzynarodowej podmiotów z sektora kultury i/lub kreatywnego. Projekty powinny promować europejskie wartości i przyczyniać się do międzynarodowego obiegu dzieł, osób i ich twórczości.
Zgodnie z założeniami projekt musi w pełni realizować przynajmniej jeden z priorytetów: mobilność transnarodowa, rozwój publiczności, budowanie potencjału.

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z poniższych kategorii:
1. projekty współpracy na mniejszą skalę - projekty realizowane przez lidera i minimum 2 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie; maks. dofinansowanie UE: 200 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 60% całkowitego budżetu projektu; maks. czas trwania projektu: 48 miesięcy.
2. projekty współpracy na większą skalę - projekty realizowane przez lidera i minimum 5 partnerów, z czego każdy z nich musi posiadać siedzibę w różnych krajach biorących udział w Programie; maks. dofinansowanie UE: 2 mln euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu; maks. czas trwania projektu: 48 miesięcy.
3. projekty współpracy związane z Europejskim Rokiem Dziedzictwa Kulturowego 2018 – termin składania wniosków upłynął 22.11.2017 r. Więcej informacji dotyczących kategorii 3.

O granty mogą ubiegać się prywatne i publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną od minimum dwóch lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Kraje uczestniczące: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja i Mołdawia. Od 19 listopada 2015 r. krajem uczestniczącym w Programie jest również Ukraina.

Terminy składania wniosków:
- Projekty współpracy europejskiej kat. 1 i 2 – 18 stycznia 2018 r. o 12.00 czasu brukselskiego
- Projekty współpracy europejskiej kat. 3 – 22 listopada 2017 r. o 12.00 czasu brukselskiego

Tłumaczenia literackie - dofinansowywanie na projekty tłumaczeń z jednego języka europejskiego na inny język europejski oraz promocję książek i ich autorów. Kwalifikowane są języki urzędowe krajów uczestniczących w Programie, łacina i starożytna greka. Kwalifikowana jest tylko beletrystyka (fikcja literacka) niezależnie od gatunku. Głównymi celami wsparcia tłumaczeń literackich są: wspieranie różnorodności kulturalnej i językowej Unii Europejskiej oraz promowanie międzynarodowego obiegu wysokiej jakości utworów literackich.

W zależności od potrzeb, charakteru, celów i priorytetów projektu wnioskodawca ma prawo złożyć wniosek o grant w ramach jednej z kategorii:
1. projekty dwuletnie - projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 3 do 10 książek; maks. dofinansowanie UE: 100 tys. euro, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu; maks. czas trwania projektu: 24 miesiące.
2. umowy ramowe o partnerstwie - projekt powinien zakładać tłumaczenie pakietu od 5 do 10 książek rocznie; maks. dofinansowanie UE: 100 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 50% całkowitego budżetu projektu; maks. czas trwania projektu: 48 miesięcy.

O granty mogą ubiegać się wydawcy lub wydawnictwa zarejestrowane w krajach uczestniczących w Programie, posiadające osobowość prawną od minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Kraje uczestniczące: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja i Mołdawia. Od 19 listopada 2015 r. krajem uczestniczącym w Programie jest również Ukraina. Aktualna lista krajów uczestniczących w programie Kreatywna Europa znajduje się na oficjalnej stronie Agencji wykonawczej.

Terminy składania wniosków: pierwsze półrocze 2018 r.

Platformy europejskie - wsparcie projektów, które przyczyniają się do rozwoju nowych talentów oraz wzmacniają rozpoznawalność i widoczność artystów i twórców sektora kultury i kreatywnego na arenie europejskiej.

Platformy europejskie powinny skupiać się na następujących działaniach priorytetowych:
- wspieranie mobilności i widoczności młodych twórców i artystów na poziomie międzynarodowym,
- rozpowszechnianie dzieł i repertuarów o europejskim charakterze i ich międzynarodowy obieg (tournée, imprezy, festiwale),
- tworzenie strategii komunikacji i promocji członków platformy w tym np. europejskiego znaku jakości,
- rozwój publiczności poprzez szerokie wykorzystanie innowacyjnych metod i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Rodzaje grantów: jednostka koordynująca - jest organem reprezentującym platformę i jej członków określa zestaw kryteriów, które muszą spełnić członkowie, odpowiada za wybór i monitorowanie członków, przydziela dotacje członkom; platformę powinno tworzyć minimum 11 podmiotów z 10 różnych krajów biorących udział w Programie, z czego jeden występuje w roli jednostki koordynującej, a pozostali są członkami platformy; maks. dofinansowanie UE: 500 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu; czas trwania projektu: 48 miesięcy.

W skład platformy powinny wchodzić prywatne i/lub publiczne organizacje oraz instytucje aktywnie działające w sektorze kultury i/lub kreatywnym, które posiadają osobowość prawną on minimum 2 lat (w dniu, w którym upływa termin składania wniosków).

Kraje uczestniczące: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja i Mołdawia. Od 19 listopada 2015 r. krajem uczestniczącym w Programie jest również Ukraina.

Terminy składania wniosków: ostatni termin składania wniosków upłynął 27 kwietnia 2017 r. o godzinie 12:00.

Sieci europejskie - Wsparcie międzynarodowych działań kulturalnych realizowanych przez europejskie sieci współpracy kulturalnej.
Projekt realizowany przez sieć powinien przyczyniać się do realizacji celów i priorytetów: nabywanie umiejętności, kompetencji i wiedzy eksperckiej, wymiana doświadczeń oraz testowanie innowacji, umożliwianie podmiotom działającym w sektorze kultury i kreatywnym działań ponadnarodowych i współpracy międzynarodowej, zacieśnianie współpracy między już istniejącymi sieciami w celu wzmacniania ich struktury organizacyjnej i finansowej, aby żeby uniknąć wykonywania tych samych działań.

Rodzaje grantów: projekty realizowane przez sieci* współpracy kulturalnej istniejące minimum 2 lata, zarejestrowane w jednym z krajów uczestniczących w Programie, zrzeszające przynajmniej 15 organizacji członkowskich z 10 różnych krajów (*sieci są rozumiane jako „ustrukturyzowane grupy organizacji reprezentujące sektor kultury i sektor kreatywny, których celem jest wzmacnianie zdolności tych sektorów do funkcjonowania w wymiarze transnarodowym i międzynarodowym oraz zdolności przystosowywania się do zmian”); maks. dofinansowanie UE: 250 tys. euro rocznie, co może stanowić maksymalnie 80% całkowitego budżetu projektu; czas trwania projektu: 48 miesięcy.

Kraje uczestniczące: państwa członkowskie Unii Europejskiej, Islandia, Norwegia, Albania, Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Macedonia, Serbia, Turcja, Gruzja i Mołdawia. Od 19 listopada 2015 r. krajem uczestniczącym w Programie jest również Ukraina.

Terminy składania wniosków: ostatni nabór wniosków zakończył się 25 listopada 2016 r. – oznacza to, że do końca trwania programu nie będzie już możliwości składania aplikacji.
 

Przydatne publikacje na stronie Creative Europe Desk Polska (punkt krajowy)

Dofinansowane projekty

Jak złożyć wniosek

Wyszukiwarka partnerów

 

Komponent Media

Komponent MEDIA skierowany jest do producentów filmów i gier komputerowych, dystrybutorów, agentów sprzedaży, organizatorów szkoleń, festiwali filmowych, targów branżowych, wydarzeń budujących i rozwijających widownię filmów europejskich oraz projektów współpracy między inicjatywami edukacyjnymi, twórców platform internetowych przeznaczonych dla profesjonalistów z branży audiowizualnej, a także kin promujących filmy europejskie.

Celem komponentu MEDIA jest wsparcie i promocja europejskiej kultury audiowizualnej, zwiększenie cyrkulacji dzieł europejskich, profesjonalizacja sektora audiowizualnego oraz pomoc w stawieniu czoła wyzwaniom rewolucji cyfrowej i globalizacji.

Rodzaje projektów:

Większość możliwość dofinansowania dostępna jest dla podmiotów komercyjnych. W niektórych startować mogą także organizacje non-profit.

Festiwale filmowe - obszar dofinansowania skierowany do organizatorów festiwali filmowych, których przynajmniej 70% prezentowanego repertuaru lub co najmniej 100 tytułów pełnometrażowych (lub 400 tytułów w przypadku festiwali filmów krótkometrażowych) pochodzi z krajów uczestniczących w komponencie MEDIA. Dodatkowo połowa z tych filmów musi pochodzić z innego kraju niż ten, w którym odbywa się wydarzenie. Program festiwalu powinien być narodowo zróżnicowany pod kątem doboru repertuaru – w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Festiwale filmowe, które spełniają poniższe kryteria:

 • co najmniej 70% kwalifikującego się repertuaru przedstawianego publiczności podczas festiwalu lub co najmniej 100 filmów pełnometrażowych (lub 400 filmów krótkometrażowych) musi pochodzić z państw uczestniczących w komponencie MEDIA
 • 50% z tych filmów musi pochodzić z innych państw, niż to, w którym organizowane jest wydarzenie
 •  w repertuarze muszą się znaleźć filmy z przynajmniej 15 różnych krajów uczestniczących w Programie Kreatywna Europa – komponent MEDIA

Poza odpowiednim doborem filmowego menu, organizatorzy festiwalu muszą zaproponować również wydarzenia rozwijające edukację filmową, uwrażliwiające publiczność na kino europejskie i zademonstrować własną strategię budowania i angażowania widowni przed, w trakcie i po zakończeniu wydarzenia. Organizatorzy festiwali powinni móc pochwalić się efektywnością w poszerzaniu kręgu odbiorów europejskich filmów (szczególnie młodych widzów).

Wnioskodawcą może być wyłącznie podmiot europejski, mający siedzibę w państwie uczestniczącym w komponencie MEDIA:

 • prywatne przedsiębiorstwo, organizacja nienastawiona na zysk,
 • stowarzyszenie,
 • organizacja dobroczynna,
 • fundacja,
 • organ samorządu lokalnego,
 • rada miejska itp.

Osoby fizyczne nie mogą ubiegać się o przyznanie dotacji.

Dofinansowanie jest przyznawane w formie bezzwrotnego grantu, wyliczanego na podstawie liczby prezentowanych europejskich filmów, jednak finansowy wkład Unii Europejskiej nie powinien przekraczać 60% kwalifikowanych kosztów przedsięwzięcia. 4 filmy krótkometrażowe (poniżej 50 minut) są liczone jako jeden film pełnometrażowy. Dofinansowanie (ryczałt) wyliczane jest zgodnie z poniższym:

Festiwale filmów pełnometrażowych:
< 40 filmów europejskich = 27 000 euro
41- 60 filmów europejskich = 35 000 euro
61 – 80 filmów europejskich = 41 000 euro
81 – 100 filmów europejskich = 46 000 euro
101 – 120 filmów europejskich = 55 000 euro
121 – 200 filmów europejskich = 63 000 euro
>200 filmów europejskich = 75 000 euro

Festiwale filmów krótkometrażowych:
< 150 filmów europejskich = 19 000 euro
150-200 filmów europejskich = 25 000 euro
>250 filmów europejskich = 33 000 euro

Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Rozwój widowni i edukacji filmowej - celem jest zwiększanie zainteresowania i poprawa dostępu do europejskich dzieł audiowizualnych, głównie poprzez promocję, organizację wydarzeń i festiwali filmowych oraz tworzenie programów edukacji filmowej.

W ramach tego obszaru grantowego można ubiegać się o dofinansowanie dwóch rodzajów działań:

1. Edukacja Filmowa - projekty zapewniające mechanizmy dla polepszenia współpracy między inicjatywami edukacji filmowej w Europie oraz mające na celu zwiększenie efektywności i wymiaru europejskiego tych inicjatyw.
Projekty te mogą na przykład:

 • pomagać „eksportować” udane inicjatywy i działania z jednego kraju do innych, na przykład poprzez wyspecjalizowane działania networkingowe, działania dotyczące dzielenia się doświadczeniami, pomoc techniczną, wymianę materiałów takich jak filmy, materiały edukacyjnetworz
 • tworzyć nowe transgraniczne inicjatywy w zakresie edukacji filmowej promujące wymianę, na przykład poprzez tworzenie i rozwijanie katalogów filmów odpowiednich dla działań edukacji filmowej, w tym materiałów edukacyjnych lub innych narzędzi informacyjnych.

Edukację filmową, kluczowy element edukacji medialnej, można zdefiniować jako „poziom zrozumienia filmu, umiejętność świadomego i dociekliwego wyboru filmów; umiejętność krytycznego oglądania filmu i analizy jego treści, zdjęć i aspektów technicznych; a także umiejętność operowania językiem i technicznymi zasobami filmu w kreatywnej produkcji filmowej”.

2. Rozwój widowni - inicjatywy w zakresie rozwoju widowni skupiające się na innowacyjnych i partycypacyjnych strategiach docierania z europejskimi filmami do szerszej, zwłaszcza młodej, widowni. Oczekuje się, że projekty będą w stanie przedstawić nowe i innowacyjne podejście do rozwoju widowni w erze cyfrowej poza tradycyjnymi festiwalami filmowymi i praktykami dystrybucyjnymi. Projekty powinny obejmować wykorzystanie innowacyjnych i cyfrowych technik i narzędzi promocyjnych, takich jak media społecznościowe, aplikacje dostosowane dla wielu urządzeń, potrafiące skutecznie docierać do szerszej i młodszej widowni.
Kwalifikują się projekty rozwoju widowni:

 • skupiające się na innowacyjnych i partycypacyjnych strategiach docierania z europejskimi filmami do szerszej widowni,
 • skierowane przede wszystkim do młodej widowni,
 • przedstawiające nowe i innowacyjne podejście do rozwoju widowni w erze cyfrowej,
 • wykorzystujące innowacyjne techniki i narzędzia promocyjne, które skutecznie będą docierać do szerszej i młodszej widowni.

Następujące projekty są wyłączone:

 • działania marketingowe i promocyjne pojedynczego filmu
 • typowe działania dystrybucji filmowej i organizacji festiwali, które mogą uzyskać wsparcie w ramach innych obszarów dofinansowania Programu Kreatywna Europa – komponent MEDIA.

Wnioskodawcą musi być konsorcjum (lider projektu i co najmniej 2 partnerów), mających siedzibę w jednym z państw uczestniczących w komponencie MEDIA.

W przypadku działania 1. o dofinansowanie mogą aplikować:

 • organizatorzy inicjatyw i pośrednicy w zakresie edukacji filmowej, w tym instytuty filmowe,
 • instytucji dziedzictwa filmowego,
 • organizatorzy festiwali, klubów filmowych i innych organizacji aktywnych w dziedzinie edukacji medialnej i filmowej, szczególnie wśród dzieci i młodzieży.

W przypadku działania 2. o dofinansowanie mogą aplikować:

 • agenci sprzedaży,
 • firmy dystrybucyjne,
 • organizatorzy festiwali filmowych,
 • nadawcy telewizyjni,
 • kina,
 • platformy internetowe,
 • stowarzyszenia promujące kino europejskie.
Finansowy wkład UE nie może przekroczyć 60% całkowitych kwalifikowanych kosztów działania. Maksymalny czas trwania dofinansowanego działania to 12 miesięcy.

Terminy aplikacji

Dofinansowane projekty

Wyszukiwarka partnerów

Przydatne publikacje na stronie Creative Europe Desk Polska (punkt krajowy)

 

Instrument Gwarancji Finansowych

Wsparcie w zakresie instrumentu finansowego zapewnia Krajowy Punkt Kontaktowy ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

W ramach komponentu międzysektorowego programu Kreatywna Europa uruchomiony został Instrument Gwarancyjny dla Sektorów Kultury i Kreatywnych (Cultural & Creative Sectors Guarantee Facility, CCS GF). Instrument ma zapewnić dostęp do preferencyjnego finansowania zwrotnego dla małych i średnich przedsiębiorstw z sektorów kultury i kreatywnych.

Instrument Gwarancyjny obejmuje gwarancje i regwarancje udzielane przez Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) pośrednikom finansowym – bankom i innym instytucjom oferującym finansowanie zwrotne (kredyty, pożyczki, leasing, poręczenia itp.) dla podmiotów z sektorów kultury i kreatywnych. Gwarancje mają charakter portfelowy, pokrywając do 70% potencjalnej straty pośrednika (obejmującej kwotę główną i odsetki) z tytułu niespłacenia zobowiązania przez pożyczkobiorcę. Gwarancja jest ograniczona (capped) do wysokości 10, 18 lub 25% wartości portfela kwalifikujących się transakcji, w zależności od oczekiwanej szkodowości portfela.

Z finansowania objętego gwarancją mogą skorzystać przedsiębiorstwa z sektora MŚP oraz tzw. „małe przedsiębiorstwa publiczne” (przedsiębiorstwa z udziałem organów publicznych powyżej 25%, pod innymi względami spełniające definicję MŚP), które prowadzą działalność w sektorach kultury lub kreatywnych, planują taką działalność bądź też w ciągu ostatnich dwóch lat przed złożeniem wniosku o finansowanie realizowały projekty z zakresu CCS. Klasyfikacja działalności do sektorów kultury i kreatywnych następuje według katalogu czterocyfrowych kodów NACE (równoważnych z podklasami PKD).

Maksymalna wartość finansowania dla przedsiębiorcy, jakie może zostać objęte gwarancją w ramach instrumentu, to 2 mln euro. Finansowanie może być wykorzystane na:

 • nabycie składników majątku (materialnych i niematerialnych),
 • kapitał obrotowy (np. gap financing, linie kredytowe itp.),
 • przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Gwarancje instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa są udzielane bezpłatnie, a wsparcie UE w ramach instrumentu nie stanowi pomocy publicznej.

Wsparcie doradcze dla pośredników finansowych

W programie Kreatywna Europa dostępne jest także bezpłatne wsparcie doradcze (capacity building) dla pośredników finansowych CCS GF. Wsparcie będzie dotyczyć współpracy z przedsiębiorstwami z sektorów kultury i kreatywnych w zakresie finansowania zwrotnego, w tym w szczególności:

 • oceny ryzyka kredytowego podmiotów z CCS, z uwzględnieniem możliwych zabezpieczeń,
 • modeli biznesowych w poszczególnych CCS,
 • oceny wniosków o finansowanie,
 • promocji oferty w ramach CCS GF,
 • rozszerzania oferty pośredników na nowe CCS / nowe rodzaje działalności.

Celem instrumentu jest wsparcie instytucji finansowych w zrozumieniu specyfiki CCS oraz zachęcenie ich do współpracy z podmiotami z tych sektorów. O wsparcie mogą ubiegać się pośrednicy, którzy podpiszą umowę Gwarancji dla Sektorów Kultury i Kreatywnych.

Łączny budżet Instrumentu Gwarancji Kredytowych oraz wsparcia doradczego to 121 mln euro (przy czym na capacity building zostanie przeznaczone do 10% tej kwoty). Nabór kandydatów na pośredników finansowych (Call for Expression of Interest) został ogłoszony przez Europejski Fundusz Inwestycyjny 18 lipca 2016 r. i będzie trwał do 30 września 2020 r.

Szczegółowe informacje dotyczące instrumentu finansowego programu Kreatywna Europa dostępne są w Krajowym Punkcie Kontaktowym ds. Instrumentów Finansowych Programów UE.

Przydatne adresy:

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.instrumentyfinansoweue.gov.pl.

 

Lista wszystkich projektów dofinansowanych przez Program Kreatywna Europa dostępna jest na stronie Komisji Europejskiej.


Instytucje realizujące program

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Edukacji i Kultury
http://ec.europa.eu/culture
https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe

Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA)
http://eacea.ec.europa.eu/creative-europe

Creative Europe Desk Polska
Al. Ujazdowskie 41
00-540 Warszawa
tel.: 22 44 76 180
e-mail: info@kreatywna-europa.eu

Creative Europe Desk Polska, biuro reprezentujące program Kreatywna Europa w Polsce, na bieżąco dostarcza informacji o Programie, współfinansowanych  projektach oraz promuje działania realizowane przez polskich beneficjentów.
Więcej informacji o działalności biura

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści