Przejdź do treści głównej

Program Europa dla Obywateli

Europa dla obywateli to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji, w realizacji projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego oraz pamięci europejskiej.

Komponenty i działania

KOMPONENT 1. Pamięć europejska
Projekty dotyczące wspólnej historii europejskiej, refleksji nad przyczynami pojawienia się reżimów totalitarnych oraz upamiętniające ich ofiary; działania promujące postawy otwartości i tolerancji. Wnioskodawcami mogą być publiczne samorządy terytorialne/władze lokalne, NGO, instytuty badawcze.
Dowiedz się więcej o komponencie “Pamięć europejska”

KOMPONENT 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
Projekty służące zapewnieniu konkretnego udziału obywateli w procesie kształtowania polityki Unii w dziedzinach związanych z celami programu. Inicjatywy zgłaszane w tym komponencie dotyczyć mogą wpływu na kształtowanie polityki na wszystkich jej poziomach – lokalnych oraz unijnych.
Komponent podzielono na trzy działania, odpowiadające różnym grupom wnioskodawców, okresom realizacji, budżetowi i tematyce realizowanych projektów.

DZIAŁANIE 2.1. Partnerstwo miast
Projekty współpracy pomiędzy jednostkami samorządowymi, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym i unijnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu.
Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety ds. partnerstwa, inne organizacje nienastawione na zysk, reprezentujące samorządy terytorialne.
Dowiedz się więcej o działaniu “Partnerstwo miast”

DZIAŁANIE 2.2. Sieci miast
Długofalowa współpraca władz miejskich i stowarzyszeń jednostek samorządowych, tworzących sieć współpracy wokół zagadnień ważnych dla danych społeczności, w dłuższej perspektywie prowadząca do wypracowania propozycji rozwiązań na poziomie polityki lokalnej oraz unijnej. Wnioskodawcami mogą być miasta/władze miejskie lub ich komitety/sieci miast partnerskich, inne poziomy samorządów terytorialnych/władz regionalnych, federacje/stowarzyszenia samorządów terytorialnych, organizacje nienastawione na zysk reprezentujące samorządy. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: organizacje społeczeństwa obywatelskiego.
Dowiedz się więcej o działaniu “Sieci miast”

DZIAŁANIE 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego
Projekty międzynarodowych partnerstw i sieci organizacji pozarządowych oraz instytucji edukacyjnych, bezpośrednio angażujące obywateli w działania związane ze strategiami UE i kształtowaniem polityki Unii w dziedzinach odpowiadających celom programu. Wnioskodawcami mogą być organizacje nienastawione na zysk, w tym organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, kulturalne i badawcze. JEDYNIE JAKO PARTNERZY: publiczne samorządy terytorialne/władze regionalne; komitety/sieci miast partnerskich.
Dowiedz się więcej o działaniu “Projekty społeczeństwa obywatelskiego”

Granty operacyjne
Granty operacyjne to wsparcie oferowane organizacjom pozarządowym i think tankom działającym na poziomie europejskim w obszarach związanych z celami programu, zgodnie z tematyką komponentów 1. Pamięć europejska i 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie.
Dowiedz się więcej o  “Grantach operacyjnych”

Priorytety na lata 2018-2020

Priorytety programu „Europa dla obywateli” Komisja Europejska określa w odniesieniu do jego celów ogólnych i po przeprowadzeniu konsultacji z Komitetem Programowym. Zachęcamy wnioskodawców do opracowywania projektów zgodnych z celami programu i dodatkowego ukierunkowania ich na aktualne priorytety dla każdego z Komponentów programu.
Pełna treść dokumentu ustanawiającego priorytety na lata 2018-2020 jest dostępna na stronie Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Priorytety 2018-2020 – angielska wersja językowa

KOMPONENT 1. Pamięć o przeszłości Europy
W ramach Komponentu 1. Pamięć o przeszłości Europy w latach 2018-2020 największe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty dotyczące zarówno momentów zwrotnych w najnowszej historii Europy, ich wpływu i znaczenia dla współczesności, jak i kwestii bardziej ogólnych, związanych z przemianami demokratycznymi, budowaniem i wzmacnianiem postaw obywatelskich oraz przeciwdziałaniem ksenofobii, stygmatyzacji i wykluczeniu.

Do priorytetów należą:

 • Upamiętnienie kluczowych punktów zwrotnych w najnowszej historii Europy;
 • Społeczeństwo obywatelskie i aktywność obywatelska w reżimach totalitarnych;
 • Mechanizmy wykluczenia obywateli na przykładzie antysemityzmu, antycyganizmu, ksenofobii, homofobii i innych form nietolerancji: wyciąganie wniosków na przyszłość;
 • Przemiany demokratyczne i przystąpienie do Unii Europejskiej.

KOMPONENT 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie
W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie, w latach 2018-2020 największe szanse na otrzymanie dofinansowania będą miały projekty poruszające następujące kwestie:

 • Debata nad przyszłością Europy i stawienie czoła eurosceptycyzmowi;
 • Wzmacnianie solidarności w czasach kryzysu;
 • Wzmacnianie dialogu międzykulturowego i wzajemnego zrozumienia, zwalczanie stygmatyzacji imigrantów i grup mniejszościowych;
 • 2018: Europejski Rok Dziedzictwa Kulturowego.

Finansowanie

Do dofinansowania przyznanego w ramach programu „Europa dla obywateli” stosują się zasady obowiązujące dla wszystkich dotacji z budżetu Unii Europejskiej, regulacje prawne UE i krajowe oraz ogólnie przyjęte zasady rachunkowości.

Kwota dotacji
W Komponencie 1. Pamięć europejska oraz w działaniach: 2.2. Sieci miast i 2.3. Projekty społeczeństwa obywatelskiego, dofinansowanie przyznawane jest w dwóch transzach – na początku i po zakończeniu realizacji projektu; w Działaniu 2.1. Partnerstwo miast ma ono formę refundacji.
Kwota określona w decyzji o udzieleniu dotacji (lub – w przypadku krajów spoza UE – umowie finansowej) jest kwotą maksymalną, która nie może zostać zwiększona. Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego EACEA określa kwotę końcowej płatności na rzecz beneficjenta na podstawie sporządzonego przez niego sprawozdania końcowego.

Ryczałt
Dofinansowanie projektów realizowanych w ramach programu „Europa dla obywateli” przyznawane jest w formie ryczałtu.

Kryteria przyznawania dotacji
Wnioski o dofinansowanie projektów są poddawane dokładnej ocenie pod względem zgodności z wymogami formalnymi programu, a następnie – zdolności finansowej i operacyjnej wnioskujących organizacji.

Zdolność finansowa
Zdolność finansowa oznacza, że wnioskodawca ma stabilne i wystarczające źródła finansowania, aby utrzymać działalność przez cały okres realizacji projektu. Wnioskodawca składa oświadczenie potwierdzające zdolność finansową. Stanowi ono załącznik do wniosku o dofinansowanie.

Zdolność operacyjna
Zdolność operacyjna oznacza, że wnioskodawca posiada niezbędne kompetencje i motywację do realizacji wnioskowanego projektu. Jest ona oceniana na podstawie doświadczenia wnioskodawcy w zarządzaniu projektami w danej dziedzinie, wykazywanej w odpowiedniej sekcji formularza wniosku. Wnioskodawca razem z wnioskiem o dofinansowanie składa oświadczenie, a w przypadku wniosku o dotację przekraczającą kwotę 60 000 €, Agencja Wykonawcza (EACEA) może wymagać dodatkowych dokumentów potwierdzających.

Ocena jakości
Kwalifikujące się wnioski analizuje Komitet Oceniający, w którego skład wchodzą urzędnicy Komisji Europejskiej i EACEA oraz niezależni eksperci. Jego praca polega na ocenie jakości kwalifikujących się wniosków, a w szczególności – ich zgodności z celami programu „Europa dla obywateli”. Na podstawie wyniku oceny i dostępnych środków budżetowych, Komitet Oceniający proponuje wykaz projektów, które otrzymają dotację.
Kryteria mające zastosowanie przy ocenie jakości wszystkich projektów

Harmonogram składania wniosków 2015-2020

Komponent 1: Pamięć europejska
- 1 marca; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu. TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Komponent 2: Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie

Partnerstwo miast
- 1 marca; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 lipca roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 marca roku następującego po upływie tego terminu
- 1 września; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 stycznia do 30 września roku następującego po upływie tego terminu

Sieci miast
- 1 marca; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 lipca do 31 grudnia roku, w którym przypada termin składania wniosków
- 1 września; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 stycznia do 30 czerwca roku następującego po upływie terminu składania wniosków

Projekty społeczeństwa obywatelskiego
- 1 marca; projekty muszą się rozpocząć w okresie: od 1 sierpnia roku, w którym przypada termin składania wniosków, do 31 stycznia roku następującego po upływie tego terminu. TYLKO JEDEN NABÓR W ROKU!

Wnioski należy złożyć do godz. 12:00 w południe czasu brukselskiego ostatniego dnia składania wniosków. Jeżeli termin składania wniosków przypada w sobotę lub w niedzielę, za ostatni dzień składania wniosków należy uznać pierwszy następny dzień roboczy.
Zgodnie z informacją zawartą w przewodniku programowym, wyniki zostaną opublikowane najpóźniej cztery miesiące po upływie terminu składania wniosków.

Więcej informacji

Najczęściej zadawane pytania

Realizowane projekty

Znajdź partnera do projektu

Jak złożyć wniosek

Szkolenia

Kontakt w Polsce

Punkt Kontaktowy Europa dla obywateli w Polsce (Europe for Citizens Contact Point Poland)
Al. Ujazdowskie 41, 00-540 Warszawa
tel. 22 447 61 16, 22 447 61 74
e-mail: edo@iam.pl
http://europadlaobywateli.pl

Działalność Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli” jest finansowana przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Od 2008 roku Punkt Kontaktowy działa w strukturze Instytutu Adama Mickiewicza.

Zadania Punktu Kontaktowego „Europa dla obywateli”:

 • promowanie programu Europa dla obywateli w Polsce,
 • informowanie potencjalnych beneficjentów o możliwościach finansowania z programu Europa dla obywateli,
 • organizowanie bezpłatnych szkoleń informacyjnych,
 • prowadzenie bezpłatnych konsultacji dotyczących wypełniania wniosków,
 • pośredniczenie w kontaktach między polskimi beneficjentami a organem nadzorującym realizację programu na poziomie europejskim – Agencją Wykonawczą ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego (EACEA),
 • pomoc w poszukiwaniu partnerów zagranicznych do projektów,
 • promowanie i rozpowszechnianie informacji o projektach realizowanych przez polskich beneficjentów w ramach programu Europa dla obywateli,
 • współpraca z innymi Punktami Kontaktowymi w Europie oraz wymiana doświadczeń.
Wyraź opinię 1 0

na skróty / spis treści