Przejdź do treści głównej

Program Erasmus+

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Ma za zadanie wspierać kraje uczestniczące w programie w zakresie efektywnego wykorzystywania potencjału kapitału społecznego oraz promowania idei uczenia się przez całe życie.

Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

Cel

Program Erasmus+ przyczynia się m.in. do:

 • osiągnięcia celów strategii „Europa 2020”;
 • osiągnięcia celów strategicznych ram europejskich współpracy w dziedzinie kształcenia i szkolenia („ET 2020”);
 • osiągnięcia ogólnych celów odnowionych ram europejskiej współpracy na rzecz młodzieży (na lata 2010-2018);
 • rozwoju europejskiego wymiaru sportu zgodnie z planem prac UE w dziedzinie sportu;
 • promowania europejskich wartości zgodnie z art. 2 Traktatu o Unii Europejskiej.

Struktura

 • Akcja 1. Mobilność edukacyjna;
 • Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk;
 • Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk;
 • Sport – akcja zarządzana centralnie na poziomie UE;
 • Program Jean Monnet – akcja zarządzana centralnie na poziomie UE.
Akcja 1. Mobilność edukacyjna

Beneficjenci programu Erasmus+ realizują projekty w zakresie mobilności oraz organizują wydarzenia na dużą skalę w ramach Wolontariatu Europejskiego. Program umożliwia studentom odbycie wspólnych studiów magisterskich, a także korzystanie w trakcie nauki w innym kraju z nisko oprocentowanych pożyczek. Jeśli chodzi o kadrę i osoby pracujące z młodymi ludźmi, Erasmus+ wspomaga rozwój kompetencji zawodowych i językowych oraz umożliwia pogłębienie wiedzy na temat strategii w dziedzinie kształcenia, szkolenia oraz młodzieży. Uczestnicy programu stają się bardziej otwarci na różnorodność kulturową i społeczną.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Oferta Akcji 1. programu Erasmus+ dla sektora:

Edukacja szkolna
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Edukacja dorosłych
Młodzież

Akcja 2. Współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk

Beneficjenci programu Erasmus+ tworzą partnerstwa strategiczne w dziedzinie edukacji, szkoleń i młodzieży; zawierają sojusze na rzecz wiedzy oraz umiejętności sektorowych, a także budują potencjał w dziedzinie młodzieży. Uczestniczące w programie podmioty chętniej wdrażają innowacje: przygotowują atrakcyjniejsze programy kształcenia i szkolenia, szerzej wykorzystują technologie informacyjno-komunikacyjne. Dzięki Erasmusowi+ europejskie instytucje i organizacje częściej korzystają z doświadczeń innych podmiotów, a także rozwijają swój potencjał, co umożliwia im działanie na szczeblu międzynarodowym.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Oferta Akcji 2. programu Erasmus+ dla sektora:
Edukacja szkolna
Kształcenie i szkolenia zawodowe
Szkolnictwo wyższe
Edukacja dorosłych
Młodzież

Akcja 3. Wsparcie w reformowaniu polityk

W dziedzinie reform politycznych organizowane są spotkania z osobami decyzyjnymi w sprawach młodzieży, gromadzona jest wiedza na temat edukacji, szkoleń oraz młodych ludzi, realizowane są tzw. przyszłe inicjatywy, czyli perspektywiczne projekty współpracy, a także prowadzona jest współpraca z organizacjami międzynarodowymi. Dzięki programowi ulepszane są systemy funkcjonujące w obszarze edukacji, szkoleń i młodzieży.

Narodowa Agencja Programu Erasmus+: Oferta Akcji 3. programu Erasmus+ dla sektora: Młodzież

Sport

Beneficjenci programu Erasmus+ Sport prowadzą współpracę partnerską oraz organizują niekomercyjne europejskie imprezy sportowe.

Celami szczegółowymi realizowanymi w ramach programu Erasmus+ w dziedzinie sportu są:

 • eliminowanie transgranicznych zagrożeń dla uczciwości w sporcie, takich jak doping, ustawianie wyników zawodów sportowych i przemoc, a także wszelkiego rodzaju nietolerancji i dyskryminacji;
 • promowanie i wspieranie dobrego zarządzania w sporcie i kariery dwutorowej sportowców;
 • promowanie wolontariatu w sporcie oraz włączenia społecznego, równych szans i podnoszenia świadomości znaczenia aktywności fizycznej poprawiającej zdrowie dzięki większemu udziałowi i równemu dostępowi do sportu dla wszystkich.

Zgodnie z rozporządzeniem ustanawiającym program Erasmus+ szczególny nacisk należy położyć na projekty dotyczące sportu powszechnego. Oczekuje się, że akcje w dziedzinie sportu przyczynią się do rozwoju europejskiego wymiaru sportu poprzez generowanie i rozpowszechnianie doświadczeń i wiedzy na temat różnych zagadnień dotyczących sportu na szczeblu europejskim oraz dzielenie się nimi. Projekty sportowe wspierane w ramach programu Erasmus+ powinny ostatecznie przyczynić się do zwiększenia poziomów uczestnictwa w działalności sportowej, aktywności fizycznej i wolontariacie.

W ramach Erasmus+ Sport będą realizowane trzy typy projektów:

 • Współpraca partnerska – celem są opracowania, przeniesienia lub wdrożenia innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami działającymi w dziedzinie sportu lub poza nią, w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.
 • Współpraca partnerska na mniejszą skalę – stwarza możliwość opracowania, przeprowadzenia i przeniesienia innowacyjnych praktyk w różnych dziedzinach związanych ze sportem i aktywnością fizyczną między różnymi organizacjami i podmiotami, w tym w sposób szczególny między organami publicznymi na szczeblach lokalnym, regionalnym, krajowym i europejskim, organizacjami sportowymi i instytucjami edukacyjnymi.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – celem jest organizacja szeroko zakrojonego europejskiego wydarzenia sportowego.

Dodatkowo w ramach programu Erasmus+ wspierane są akcje na rzecz lepszego wykorzystania wyników badań przy kształtowaniu polityki (badania, gromadzenie danych, ankiety itd.) w celu promowania dialogu z właściwymi europejskimi zainteresowanymi stronami (Forum Sportu Unii Europejskiej, wydarzenia w ramach prezydencji UE, konferencje, spotkania, seminaria itd.). Akcje te będą wdrażane bezpośrednio przez Komisję Europejską lub za pośrednictwem jej agencji wykonawczej.

Wnioski składa się w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Informacje na temat Akcji Sport na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Program Jean Monnet

Uczestnicy programu Jean Monnet zajmują się badaniami i nauczaniem, a także prowadzeniem debaty orientacyjnej ze światem akademickim.

Celem działań „Jean Monnet” jest propagowanie doskonałości w nauczaniu i badaniach w obszarze studiów dotyczących Unii Europejskiej na całym świecie. Działania te mają również sprzyjać promowaniu dialogu między światem akademickim a decydentami, w szczególności w celu zapewnienia wsparcia dla zarządzania politykami UE. Studia dotyczące Unii Europejskiej obejmują naukę o całej Europie ze szczególnym uwzględnieniem zarówno aspektów wewnętrznych, jak i zewnętrznych procesu integracji europejskiej. Dziedzina ta obejmuje również rolę UE w zglobalizowanym świecie, w promowaniu europejskiej aktywności obywatelskiej i dialogu między ludźmi i kulturami.

Główne obszary tematyczne Jean Monnet dotyczą wymiaru UE w dziedzinach:

 • regionalizmu porównawczego,
 • komunikacji i informacji,
 • ekonomii,
 • historii,
 • dialogu międzykulturowego,
 • studiów interdyscyplinarnych,
 • stosunków międzynarodowych i dyplomacji,
 • prawa,
 • polityki i administracji.

Program wspiera następujące akcje:

 • Nauczanie i badania,
 • Wsparcie dla stowarzyszeń z obszaru szkolnictwa wyższego,
 • Debata dotycząca tworzenia polityk ze światem nauki (debata orientacyjna ze światem akademickim).

Wnioski składa się w Agencji Wykonawczej ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego z siedzibą w Brukseli.

Informacje na temat Akcji Jean Monnet na stronie Narodowej Agencji Programu Erasmus+.

Uczestnicy programu

W programie Erasmus+ wnioski o dofinansowanie mogą składać jedynie instytucje lub organizacje. Szczegółowe warunki uczestnictwa osób w projekcie Erasmus+ uzależnione są natomiast od rodzaju danej akcji. W przypadku:

 • projektów istotnych dla szkolnictwa wyższego głównymi grupami docelowymi są studenci szkolnictwa wyższego, nauczyciele i profesorowie, kadra instytucji szkolnictwa wyższego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
 • projektów istotnych dla kształcenia i szkolenia zawodowego głównymi grupami docelowymi są praktykanci i uczniowie w ramach kształcenia zawodowego, specjaliści i osoby prowadzące szkolenia w zakresie szkolenia zawodowego, kadra organizacji kształcenia zawodowego, osoby prowadzące szkolenia i specjaliści w przedsiębiorstwach;
 • projektów istotnych dla edukacji szkolnej głównymi grupami docelowymi są członkowie kadry kierowniczej szkół, nauczyciele i pozostali pracownicy szkół, uczniowie edukacji przedszkolnej, kształcenia podstawowego i średniego;
 • projektów istotnych dla edukacji dorosłych głównymi grupami docelowymi są członkowie organizacji edukacji dorosłych, osoby prowadzące szkolenia, kadra i osoby uczące się w ramach edukacji dorosłych;
 • projektów istotnych dla młodzieży głównymi grupami docelowymi są osoby młode w wieku od 13 do 30 lat, osoby pracujące z młodzieżą, kadra i członkowie organizacji działających w sektorze młodzieży;
 • projektów istotnych dla sportu głównymi grupami docelowymi są specjaliści i wolontariusze w obszarze sportu, sportowcy i trenerzy.

Do krajów uczestniczących w programie należą:

 • 28 państw członkowskich Unii Europejskiej;
 • państwa EFTA/EOG: Islandia, Liechtenstein, Norwegia;
 • państwa kandydujące do UE: Turcja, Była Jugosłowiańska Republika Macedonii.

W programie mogą uczestniczyć również kraje partnerskie.

Budżet

Siedmioletni budżet programu wynosi 14,7 mld euro, co stanowi 40-procentowy wzrost w stosunku do poprzedniej edycji programów unijnych w dziedzinie edukacji.

Zarządzanie programem

Komisja Europejska
Odpowiedzialność za realizację programu Erasmus+ ponosi Komisja Europejska, która na bieżąco zarządza budżetem oraz określa priorytety, cele i kryteria programu. Ponadto instytucja ta ukierunkowuje i monitoruje całościową realizację programu, działania stanowiące kontynuację projektów i ocenę programu na szczeblu europejskim. Do zadań Komisji należy również całościowe nadzorowanie i koordynowanie działalności struktur odpowiedzialnych za realizację programu na szczeblu krajowym.
Strona KE poświęcona programowi Erasmus+

Agencja Wykonawcza
Za realizację scentralizowanych akcji programu Erasmus+ na szczeblu europejskim odpowiada europejska komisyjna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego. Zajmuje się ona zarządzaniem całym cyklem trwania takich projektów (od promowania i analizowania wniosków do rozpowszechniania rezultatów).

Władza krajowa
Nadzór nad programem Erasmus+ w Polsce sprawują wspólnie: Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki.

Narodowa Agencja
Komisja Europejska powierza wykonanie budżetu programu Erasmus+ narodowym agencjom. Zajmują się one promocją i realizacją programu na szczeblu krajowym i działają jako łącznik pomiędzy Komisją Europejską, a organizacjami uczestniczącymi na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym. Do zadań narodowych agencji należy:

 • przekazywanie odpowiednich informacji o programie Erasmus+;
 • prowadzenie przejrzystej i sprawiedliwej selekcji wniosków dotyczących projektów;
 • monitorowanie i ocena realizacji programu w kraju;
 • udzielanie wsparcia wnioskodawcom i organizacjom uczestniczącym w trakcie całego cyklu trwania projektu;
 • skuteczna współpraca z siecią wszystkich narodowych agencji oraz Komisją Europejską;
 • promowanie działań służących rozpowszechnianiu i wykorzystywaniu wyników programu na szczeblu lokalnym i krajowym.

Adresy wszystkich narodowych agencji dostępne są na stronie Komisji Europejskiej. W Polsce funkcję narodowej agencji programu Erasmus+ pełni Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji.

Terminy składania wniosków w 2018 r.

Termin składania wniosków upływa o godzinie 12:00 (w południe) czasu brukselskiego (UTC +1) dla każdej z poniższych dat.

Akcja 1

 • Mobilność osób w dziedzinie młodzieży – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Mobilność osób w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)1 lutego 2018 r.
 • Wspólne programy studiów magisterskich Erasmus Mundus – 15 lutego 2018 r.

Akcja 2

 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r., 4 października 2018 r.
 • Partnerstwa strategiczne w dziedzinie kształcenia i szkolenia (dot. sektorów: Edukacja szkolna, Kształcenie i szkolenia zawodowe, Szkolnictwo wyższe, Edukacja dorosłych)21 marca 2018 r.
 • Sojusze na rzecz wiedzy – 28 lutego 2018 r.
 • Sojusze na rzecz umiejętności sektorowych – 28 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie szkolnictwa wyższego – 8 lutego 2018 r.
 • Budowanie potencjału w dziedzinie młodzieży – 8 marca 2018 r.

Akcja 3

 • Spotkania młodych ludzi z osobami odpowiedzialnymi za wyznaczanie kierunków polityki w dziedzinach związanych z młodzieżą – 15 lutego 2018 r., 26 kwietnia 2018 r. i 4 października 2018 r.

Działania Jean Monnet

 • Katedry, moduły, centra doskonałości, wsparcie dla stowarzyszeń, sieci, projekty – 22 lutego 2018 r.

Działania w dziedzinie sportu

 • Współpraca partnerska – 5 kwietnia 2018 r.
 • Małe partnerstwa współpracy – 5 kwietnia 2018 r.
 • Niekomercyjne europejskie imprezy sportowe – 5 kwietnia 2018 r.

Źródło: Zaproszenie do składania wniosków 2018 – EAC/A05/2017 z dnia 25.10.2017 r. Szczegółowe instrukcje dotyczące składania wniosków można znaleźć w Przewodniku po programie Erasmus+ (wersja ze stycznia 2018 r.).

Dokumenty

Więcej informacji

Kontakt

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
Narodowa Agencja Programu Erasmus+
ul. Mokotowska 43
00-551 Warszawa
tel.: 22 463 10 00
e-mail: kontakt@erasmusplus.org.pl
http://erasmusplus.org.pl

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści