Przejdź do treści głównej

Program Horyzont 2020

Program Horyzont 2020 ma stymulować prowadzenie prac badawczych na najwyższym poziomie, wspierać współpracę międzynarodową i innowacyjne przedsiębiorstwa (80 mld euro).

Program Ramowy Unii Europejskiej Horyzont 2020 jest największym w historii Unii programem w zakresie badań naukowych i innowacji. Swoim zakresem obejmuje trzy dotychczas odrębne programy wspierania badań na poziomie unijnym. Są to:

 • 7. Program Ramowy UE w zakresie badań, rozwoju technologicznego i demonstracji
 • dedykowaną innowacyjności część Programu Ramowego na Rzecz Konkurencyjności i Innowacji (CIP)
 • działania Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT).

W ciągu siedmiu lat (2014–2020) na nowatorskie badania i innowacyjne rozwiązania przeznaczone zostanie łącznie 77 028,3 mln euro.

Struktura

Struktura programu Horyzont 2020 została oparła na trzech zasadniczych, wzajemnie wspierających się priorytetach:

 • Doskonała baza naukowa - ma na celu wzmocnienie jakości bazy naukowej Unii i podniesienie konkurencyjności badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej w skali globalnej.
 • Wiodąca pozycja w przemyśle - ma na celu przyspieszenie rozwoju technologii i innowacji, które zapewnią podstawy działania przedsiębiorstwom przyszłości i pomogą innowacyjnym europejskim MŚP przeobrazić się w wiodące firmy na rynku światowym.
 • Wyzwania społeczne - jest odpowiedzią na priorytety polityki i najważniejsze wyzwania społeczne, określone w strategii „Europa 2020”.

uzupełnionych przez dodatkowe cele szczegółowe:

oraz działania Wspólnego Centrum Badawczego i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii.

Przykładowe zagadnienia przekrojowe w H2020

 • ułatwianie drogi „od pomysłu do przemysłu”
 • interdyscyplinarne i międzysektorowe badania naukowe i innowacje
 • nauki społeczne, ekonomiczne i humanistyczne
 • wspieranie funkcjonowania i realizacji Europejskiej Przestrzeni Badawczej i Unii innowacji
 • poszerzenie uczestnictwa w badaniach naukowych i innowacyjności w UE
 • współpraca z państwami trzecimi
 • zaangażowanie MŚP w badania naukowe i innowacje oraz szersze uczestnictwo sektora prywatnego
 • zwiększenie atrakcyjności zawodu naukowca
 • ułatwianie ponadgranicznej i międzysektorowej mobilności naukowców.

Priorytet Wyzwania społeczne (29 679 mln euro) obejmuje następujące wyzwania:

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 zostały znacząco uproszczone w porównaniu z zasadami obowiązującymi w poprzednich programach ramowych, poprzez wprowadzenie m.in.:

 • jednego poziomu finansowania w projekcie dla wszystkich uczestników
  • podstawowy poziom finansowania dla projektów badawczo-innowacyjnych  – do 100% kosztów kwalifikowanych
  • dla projektów innowacyjnych – do 70% kosztów kwalifikowanych (w przypadku podmiotów prawnych o charakterze niezarobkowym do 100%)
 • stałego ryczałtu na koszty pośrednie w wysokości 25% kosztów kwalifikowanych
 • kwalifikowalności podatku VAT, jeśli beneficjent nie ma możliwości jego odzyskania
 • braku wymogu rejestracji czasu pracy osób pracujących wyłącznie w projekcie
 • szerszej akceptacji zwykłych praktyk księgowych beneficjenta
 • zasady, że czas od zakończenia konkursu do podpisania umowy grantowej nie przekracza 8 miesięcy
 • zmodyfikowanej strategii w zakresie audytów, nakierowanej na zapobieganie nadużyciom
 • zasady otwartego dostępu do publikacji naukowych.

W programie Horyzont 2020 utrzymane zostały generalne zasady uczestnictwa stosowane w poprzednich programach ramowych, tj.:

 • projekty będą realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych z programem ramowym
 • we wskazanych przypadkach projekty mogą być realizowane przez podmioty indywidualne: granty Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), niektóre działania Marii Skłodowskiej-Curie, instrument dla MŚP oraz działania koordynacyjne i wspierające (projekty CSA)
 • najlepsze projekty będą wybierane w drodze konkursowej
 • jakość projektów będzie oceniana przez niezależnych ekspertów
 • podstawowe kryteria oceny  to doskonałość, oddziaływanie i implementacja (w przypadku grantów ERC – tylko doskonałość)
 • projekty muszą mieć wymiar europejski (European added value).

Zasady uczestnictwa

Jak uczestniczyć w programie Horyzont 2020

Participant Portal to strona przygotowana przez Komisję Europejską, którą polecamy zarówno doświadczonym uczestnikom programów ramowych, jak i tym, którzy stawiają pierwsze kroki w staraniach o finansowanie badań naukowych.

To specjalny portal dla uczestników, gdzie znajdą Państwo informację o tym, jak przygotować wniosek i ubiegać się o finansowanie badań UE; jak znaleźć konkurs i partnerów. Znajdą Państwo tam narzędzia, które umożliwią złożenie wniosku, a potem przygotowanie raportu.

Podstawa prawna funckjonowania programu

Oficjalne dokumenty programu H2020 (Official Documents)

Instytucje

Komisja Europejska
Dyrekcja Generalna ds. Badań Naukowych i Innowacji

http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej
Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

www.kpk.gov.pl

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE (KPK) przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych, przedsiębiorstw oraz innych podmiotów w Programie Ramowym Horyzont 2020. Zadaniem KPK jest informowanie o konkursach, organizowanie dni informacyjnych, seminariów, konferencji, prowadzenie strony internetowej, przygotowywanie publikacji i biuletynów. Dla bardziej zaawansowanych beneficjentów proponuje pogłębione usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków oraz mentoring.

Więcej informacji o KPK


Sieć KPK

Publikacje KPK

Kontakt

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści