Przejdź do treści głównej

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych

Europejski program na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych (EaSI) to instrument finansowy UE, który promuje wysokiej jakości i trwałe miejsca pracy. Program ma również zapewnić odpowiednią i godziwą ochronę socjalną, a także przyczynić się do zwalczania wykluczenia społecznego i ubóstwa oraz poprawy warunków pracy.

Struktura i fundusze programu

Programem EaSI bezpośrednio zarządza Komisja Europejska – Dyrekcja Generalna ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego. Obejmuje on trzy unijne programy, które w okresie 2007–2013 były zarządzane oddzielnie: PROGRESS, EURES i instrument mikrofinansowy Progress.

Od stycznia 2014 r. programy te tworzą trzy osie programu EaSI, które wspierają:

Całkowity budżet programu na lata 2014–2020 wynosi 919 469 000 euro w cenach z 2013 r.

Cele EaSI

 • Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za cele UE i koordynacji działania na szczeblu unijnym i krajowym w obszarach zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego
 • Wspieranie budowania odpowiednich systemów zabezpieczenia społecznego i rynku pracy
 • Unowocześnienie przepisów UE i zapewnienie ich skutecznego stosowania
 • Promowanie mobilności pracowników i zwiększenie możliwości zatrudnienia poprzez budowanie otwartego rynku pracy
 • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji oraz dla mikroprzedsiębiorstw, a także zwiększenie dostępu do środków finansowych dla przedsiębiorstw społecznych

Przy osiąganiu powyższych celów w ramach programu EaSI dąży się do:

 • zwracania szczególnej uwagi na grupy w trudnej sytuacji, takie jak osoby młode
 • promowania równości kobiet i mężczyzn
 • zwalczania dyskryminacji
 • promowania trwałych, wysokiej jakości miejsc pracy
 • gwarantowania odpowiedniej i godnej ochrony społecznej
 • zwalczania długotrwałego bezrobocia
 • walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Oś PROGRESS programu EaSI

W ramach osi PROGRESS programu EaSI UE i kraje członkowskie mogą ulepszać swoją politykę w trzech obszarach:

Cele:

 • opracowanie i rozpowszechnianie wysokiej jakości wiedzy w zakresie analiz porównawczych
 • ułatwienie skutecznej i wszechstronnej wymiany informacji, skutecznego i kompleksowego wzajemnego uczenia się oraz skutecznego i pluralistycznego dialogu
 • zapewnienie wsparcia finansowego przeznaczonego na testowanie innowacji w ramach polityki społecznej i polityki rynku pracy
 • zapewnienie organizacjom wsparcia finansowego przeznaczonego na zwiększenie ich możliwości w zakresie opracowywania, promowania i wspierania wdrażania unijnych instrumentów i polityk

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Oś PROGRESS programu EaSI jest otwarta dla wszystkich organów, podmiotów i instytucji, publicznych lub prywatnych, a zwłaszcza dla:

 • organów krajowych, regionalnych i lokalnych
 • służb zatrudnienia
 • wyspecjalizowanych instytucji określonych w prawie Unii
 • partnerów społecznych
 • organizacji pozarządowych
 • instytucji szkolnictwa wyższego i instytutów badawczych
 • ekspertów w dziedzinie oceny, w tym oceny skutków
 • krajowych urzędów statystycznych
 • mediów.

Komisja może wspierać współpracę z organizacjami międzynarodowymi, zwłaszcza z Radą Europy, OECD, MOP, z innymi organami Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz z Bankiem Światowym.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Działania, które będą finansowane, określono w programie prac przyjętym przez komitet ds. programu.

Aby ubiegać się o środki, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert i/lub na zaproszenie do składania wniosków.

Fundusze

Na oś PROGRESS przypada 61 proc. całkowitego budżetu EaSI. Od 15 do 20 proc. z tej puli zostanie przeznaczone na eksperymenty w obszarze polityki społecznej w celu dalszego zwiększania jej potencjału w zakresie zatrudnienia i innowacji społecznych.

Oś EURES programu EaSI

Celem tej osi programu jest wzmocnienie EURES, europejskiej sieci współpracy na rzecz mobilności zawodowej, która udziela informacji, wskazówek i świadczy usługi rekrutacji/pośrednictwa pracy pracodawcom osobom poszukującym pracy i wszystkim obywatelom, którzy chcą skorzystać z praw przysługujących im w kontekście swobodnego przepływu pracowników.

Osią objęte są działania w trzech obszarach tematycznych:

 • przejrzystość ofert pracy, podań o pracę i wszystkich powiązanych informacji dla kandydatów i pracodawców
 • opracowanie usług w zakresie rekrutacji i zatrudniania pracowników
 • partnerstwa transgraniczne.

Cele:

 • zapewnienie, aby oferty zatrudnienia, podania o pracę i odnośne informacje oraz porady, a także wszystkie powiązane informacje były odpowiednio przejrzyste dla ewentualnych kandydatów i pracodawców.
 • wspieranie świadczenia usług EURES propagujących zatrudnienie pracowników na trwałych miejscach pracy wysokiej jakości poprzez zrównoważenie podaży i popytu. Wsparcie powinno być udzielane na wszystkich etapach zatrudnienia, od przygotowania do rekrutacji po pomoc udzielaną po zatrudnieniu.

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Oś EURES jest otwarta dla:

 • organów krajowych, regionalnych i lokalnych
 • służb zatrudnienia
 • organizacji partnerów społecznych i innych zainteresowanych stron

z krajów UE i krajów EOG, zgodnie z Porozumieniem EOG.

Jak ubiegać się o dofinansowanie?

Działania, które będą finansowane, określono w programie prac przyjętym przez komitet ds. programu.

Aby ubiegać się o środki, organizacje kwalifikujące się do udziału w programie muszą odpowiedzieć na zaproszenie do składania ofert i/lub zaproszenie do składania wniosków.

Fundusze

Na oś EURES przypada 18 proc. całkowitego budżetu EaSI.

Kontekst

15 marca 2016 r. Rada przyjęła propozycję Komisji Europejskiej w sprawie wzmocnienia EURES. Sieć zostanie udostępniona dla większej liczby partnerów (np. dla prywatnych służb zatrudnienia), a w portalu mobilności zawodowej EURES publikowanych będzie więcej ofert zatrudnienia. Ponadto, osoby poszukujące pracy i oferty online będą do siebie lepiej dopasowane.

Twoja pierwsza praca z EURES-em

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” to ukierunkowany program wspierania mobilności. Ukierunkowane programy wspierania mobilności mają na celu:

 • obsadzanie wolnych miejsc pracy w określonych sektorach, zawodach, państwach lub grupie państw
 • wspieranie określonych grup pracowników, które są bardziej skłonne do mobilności (np. młodzież).

Na czym to polega?

 • „Twoja pierwsza praca z EURES-em” jest dostępna dla młodych osób poszukujących pracy oraz pracodawców z 28 krajów UE, Norwegii i Islandii.
 • Kandydaci muszą być obywatelami UE i legalnie mieszkać w jednym z jej państw.
 • Program ma pomagać
  • młodym ludziom do 35 roku życia w znalezieniu zatrudnienia, miejsca odbycia stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim
  • pracodawcom w znalezieniu wykwalifikowanych kandydatów, jakich poszukują na trudne do obsadzenia stanowiska.
 • Działania są wdrażane przez konsorcja pod kierownictwem służb EURES i przy udziale co najmniej siedmiu krajów.

Finansowanie

Od 2014 r. program jest finansowany w ramach osi EURES programu EaSI.

Finansowane działań odbywa się za pośrednictwem corocznych zaproszeń do składania wniosków. Więcej informacji można znaleźć w opublikowanych zaproszeniach do składania wniosków (aktualnych lub zamkniętych), a także w wykazie przyznanych dotacji.

Więcej informacji na temat programu „Twoja pierwsza praca z EURES-em”:

- w portalu EURES

- w sprawozdaniach z monitorowania postępów (tylko w języku angielskim

Działanie przygotowawcze „Twoja pierwsza praca z EURES-em”

„Twoja pierwsza praca z EURES-em” była realizowana jako projekt pilotażowy od 2012 r. do połowy 2015 r. To „działanie przygotowawcze” finansowano z budżetu UE (w latach budżetowych 2011–2013).

Jego celem była pomoc młodym obywatelom UE w wieku 18–30 lat w znalezieniu zatrudnienia, miejsca stażu lub praktyki zawodowej w innym państwie członkowskim.

Sprawozdanie z oceny okresowej zawiera przegląd wyników osiągniętych w dwóch pierwszych latach oraz głównych wyzwań w przyszłości. Końcowe sprawozdanie kontrolne za okres 2012-2015 zawiera przegląd wyników działania przygotowawczego (tylko w języku angielskim).

Obecnie przeprowadzana jest ocena ex post, która potrwa do ostatniego kwartału 2016 r. i której celem są:

 • ocena i uzupełnienie wyników przeglądu śródokresowego
 • oraz sprawdzenie kosztów, korzyści i oddziaływania tego programu, a także jego innych przyszłych wariantów.

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej programu EaSI

Oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej wspiera działania w dwóch obszarach tematycznych:

Do 2016 r. instrument mikrofinansowy Progess będzie wdrażany równolegle do osi mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej.

Cele

 • Zwiększenie poziomu mikrofinansów i dostępu do nich dla osób w trudnej sytuacji skłonnych założyć lub rozwijać własne mikroprzedsiębiorstwo
 • Zwiększenie potencjału instytucjonalnego podmiotów oferujących mikrokredyty
 • Wspieranie rozwoju przedsiębiorstw społecznych, zwłaszcza poprzez ułatwianie dostępu do finansowania

Kto może uczestniczyć w działaniach?

Komisja Europejska nie finansuje bezpośrednio przedsiębiorców ani przedsiębiorstw społecznych, ale umożliwia wybranym podmiotom oferującym mikrokredyty i inwestorom finansującym przedsiębiorstwa społeczne w UE zwiększenie środków przeznaczonych na pożyczki.

O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje będące podmiotami publicznymi i prywatnymi ustanowionymi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym, udzielające mikrokredytów osobom oraz mikroprzedsiębiorstwom i/lub finansujące przedsiębiorstwa społeczne w wymienionych wyżej krajach.

Fundusze

Na oś mikrofinansów i przedsiębiorczości społecznej przypada 21 proc. całkowitego budżetu programu EaSI.

 

Podstawa prawna funkcjonowania EaSI

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1296/2013 z dnia 11 grudnia 2013 r. w sprawie programu Unii Europejskiej na rzecz zatrudnienia i innowacji społecznych („EaSI”) i zmieniające decyzję nr 283/2010/UE ustanawiającą Europejski instrument mikrofinansowy na rzecz zatrudnienia i włączenia społecznego Progress

Więcej informacji

Publikacje

Konkursy

Zaproszenia do składania wniosków

 

Strona Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego poświęcona programowi EaSI.

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści