Przejdź do treści głównej

Zasady i procedury w latach 2014-2020

Od czasu przedstawienia wniosku w sprawie kolejnych wieloletnich ram finansowych (WRF) w czerwcu 2011 r. Komisja zaproponowała ponad 120 zmian w celu uproszczenia przepisów dotyczących funduszy UE dla małych i średnich przedsiębiorstw, miast i regionów, studentów, naukowców i innych beneficjentów.

Komunikat "Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014–2020" z 8 lutego 2012 r. przedstawia wszystkie zmiany w jednym dokumencie. Kluczową kwestią jest to, czy Parlament Europejski i państwa członkowskie są gotowe, aby zmniejszyć obciążenia administracyjne spoczywające na beneficjentach funduszy UE, a tym samym ułatwić im życie.

Przepisy UE uzupełnione są jednak często dodatkowymi przepisami na szczeblu krajowym. W związku z tym działania na szczeblu UE mogą być skuteczne jedynie wtedy, gdy będą im towarzyszyły podobne wysiłki na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. Dlatego też Komisja ma nadzieję, że ustawodawcy w Parlamencie Europejskim, w Radzie, jak również w państwach członkowskich uznają uproszczenie przepisów za kwestię kluczową.

Komisja deklaruje swoją gotowość do występowania w obronie planu uproszczenia oraz determinację do podjęcia działań ostrzegających, jeżeli zaistnieje taka potrzeba.

Przykłady uproszczenia dostępu do finansowania:

 • zakup maszyn w szkołach zawodowych sfinansowano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Ta sama szkoła otrzymała dotację na opracowywanie programów nauczania z Europejskiego Funduszu Społecznego. Mimo że obie inwestycje były niezbędne do wprowadzenia nowego programu nauczania, szkoła musiała wypełnić wymagane formalności dwukrotnie. Dzięki naszemu wnioskowi łatwiej będzie można połączyć środki pochodzące z dwóch funduszy, a tym samym szkoła będzie musiała wypełniać formalności tylko raz, co z kolei umożliwi przeznaczenie większej ilości czasu na dodatkowe kształcenie uczniów;
   
 • według obecnie obowiązujących przepisów dokumenty dotyczące projektów współfinansowanych przez UE w ramach polityki spójności należy przechowywać przez okres do 10 lat. W przypadku niektórych projektów czas przechowywania dokumentacji może wynieść 15 lat. Nowe przepisy pozwolą zmniejszyć ten okres do 5 lat. Skutki tego uproszczenia są szczególnie istotne dla mniejszych beneficjentów, takich jak organizacje pozarządowe i MŚP;
   
 • obecnie nie istnieją żadne ograniczenia co do liczby kontroli, którym można poddać dany projekt. Niektórzy beneficjenci EFRR mogą być kontrolowani kilka razy w roku przez krajowy organ kontroli lub Komisję, co jest dość czasochłonne. W związku z tym w kolejnym okresie Komisja proponuje lepsze skoordynowanie z krajowymi organami kontroli. Projekty o wartości poniżej 100 000 EUR będą kontrolowane najwyżej raz w czasie realizacji całego projektu, natomiast większe projekty będą poddawane kontroli nie częściej niż raz w roku;
   
 • w obszarze „Badania naukowe” uzyskanie dotacji trwa przeciętnie 350 dni. Komisja proponuje, aby okres ten zmniejszyć o jedną trzecią (100 dni);
   
 • beneficjent EFS musiał przechowywać bilety autobusowe uczestników szkolenia w celu uzasadnienia wydatków poniesionych w związku z projektem. Niestety po pewnym czasie druk na biletach wyblakł, tak że niemożliwe było udowodnienie poniesionych wydatków. W przyszłości możliwe będzie stosowanie ryczałtu w dużo większym zakresie, więc np. przechowywanie biletów w ogóle nie będzie konieczne. Należy się bowiem skupić na jakości i wynikach projektów.

Przebieg procedury
Komisja opublikowała 29 czerwca 2011 r. wniosek w sprawie wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. W drugiej połowie roku Komisja przedstawiła kompleksowy pakiet 57 wniosków legislacyjnych w sprawie przepisów sektorowych leżących u podstaw wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020. Wraz z przeglądem rozporządzenia finansowego wszystkie te wnioski tworzą zestaw spójnych zasad, których istotną cechą jest m.in. to, że mają uprościć przepisy.

Przy opracowywaniu wniosków Komisja dokonała oceny funkcjonowania istniejących instrumentów i programów w zakresie wydatków oraz przeprowadziła szeroko zakrojone konsultacje z obywatelami i zainteresowanymi stronami w celu opracowania takich instrumentów i programów, które najlepiej odpowiadałyby ich potrzebom i trybom działania.

Pełny tekst komunikatu „Plan uproszczenia wieloletnich ram finansowych na lata 2014-2020”
(komunikat dostępny jest tylko w języku angielskim).

Wyraź opinię 0 0