Przejdź do treści głównej

Program Pomoc Techniczna

Program Pomoc Techniczna (PO PT) gwarantuje środki finansowe na obsługę procesu wdrażania polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2014-2020 w Polsce i informowanie o Funduszach Europejskich.

Kto może występować o dotację?

W programie Pomoc Techniczna wszystkie projekty wyłaniane są w trybie pozakonkursowym. Ze względu na charakter projektów pomocy technicznej ich wnioskodawcy są jednoznacznie określeni przed złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu. Beneficjentami Programu Pomoc Techniczna 2014- 2020 są instytucje odpowiedzialne za wdrażanie Funduszy Europejskich.

Wsparcie w programie Pomoc Techniczna przewidziane jest dla instytucji uczestniczących w systemie realizacji polityki spójności w perspektywie 2014-2020 w zakresie:

 • przygotowania,
 • zarządzania,
 • monitorowania,
 • oceny,
 • informacji i komunikacji,
 • tworzenia sieci,
 • rozpatrywania skarg,
 • kontroli i audytu.

Ich pełna lista jest określona w Szczegółowym opisie priorytetów POPT 2014-2020.

Dla kogo są projekty

Realizacja projektów finansowanych z programu Pomoc Techniczna ma służyć beneficjentom Funduszy Europejskich w zakresie:

 • obsługi, 
 • edukacji,
 • informacji i promocji.

Co jest finansowane

Program zapewnia środki na utrzymanie i rozwój potencjału instytucji zaangażowanych w administrowanie Funduszami Europejskimi oraz na wsparcie instytucji odpowiedzialnych za realizację projektów i wsparcia miejskiego w polityce spójności.

W ramach Programu podejmowane będą też działania służące odpowiedniej promocji i informowaniu o Funduszach Europejskich możliwych do pozyskania przez Polskę w latach 2014-2020. Program ma także na celu przygotowanie beneficjentów do wdrażania projektów.

Sposób finansowania programu

Program Pomoc Techniczna finansowany jest z dwóch źródeł:

 • Funduszu Spójności, z którego na Program przeznaczone jest 700,1 mln euro,
 • środków krajowych z budżetu państwa – 123,55 mln euro. 

Zaangażowanie środków krajowych zostało oszacowane przy założeniu maksymalnego poziomu dofinansowania każdego Priorytetu Funduszu Spójności na poziomie 85 proc.

Zaangażowane instutycje

Instytucja Zarządzająca
Za zarządzanie Programem Pomoc Techniczna odpowiada Instytucja Zarządzająca, znajdująca się w strukturach Ministerstwa Rozwoju. Odpowiada ona za sprawną i poprawną realizację programu – zarówno w ujęciu całościowym, jak i na poziomie poszczególnych projektów. Wydaje ponadto wytyczne, zalecenia i podręczniki dotyczące różnych aspektów związanych z realizacją programu oraz prowadzi działania promocyjno-informacyjne.
Zadania Instytucji Zarządzającej programem opisuje szczegółowo Ustawa o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawa wdrożeniowa).

Podstawowe dokumenty

Program Pomoc Techniczna 2014-2020

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Pomoc Techniczna 2014-2020

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści