Przejdź do treści głównej

Program Infrastruktura i Środowisko

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (PO IiŚ) to największy program finansowany z Funduszy Europejskich nie tylko w Polsce, ale i Unii Europejskiej. Główne obszary, na które przekazywane są środki to: gospodarka niskoemisyjna, ochrona środowiska, przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu, transport i bezpieczeństwo energetyczne oraz ochrona zdrowia i dziedzictwo kulturowe.

Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko finansowane są projekty infrastrukturalne, o znaczeniu krajowym lub międzynarodowym. Ze wsparcia możesz korzystać na dwa sposoby: aktywnie – jako realizator lub uczestnik projektów bądź też pasywnie – jako użytkownik infrastruktury, która powstała dzięki dofinansowaniu z Funduszy Europejskich.

Kto może korzystać?

Z Programu Infrastruktura i Środowisko finansowane są różnorodne projekty. W zależności od specyfiki danego rodzaju wsparcia, określany jest typ podmiotów, które mogą z niego korzystać.

Grupy podmiotów uprawnionych do ubiegania się o wsparcie:

 • jednostki samorządu terytorialnego,
 • przedsiębiorstwa realizujące cele publiczne,
 • administracja publiczna,
 • służby publiczne inne niż administracja,
 • instytucje ochrony zdrowia,
 • instytucje kultury, nauki i edukacji,
 • duże przedsiębiorstwa,
 • małe i średnie przedsiębiorstwa,
 • organizacje społeczne i związki wyznaniowe.

Ograniczenia mogą dotyczyć kompetencji i doświadczenia bądź też obszaru prowadzonej działalności.

Obszary tematyczne

Obszary wsparcia i rodzaje projektów możliwych do realizacji w ramach programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020:

1. Zmniejszenie emisyjności gospodarki

 • wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł energii (OZE)
 • poprawa efektywności energetycznej i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, sektorze publicznym i mieszkaniowym
 • promowanie strategii niskoemisyjnych
 • rozwój i wdrażanie inteligentnych systemów dystrybucji

2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu

 • rozwój infrastruktury środowiskowej
 • dostosowanie do zmian klimatu
 • ochrona i zahamowowanie spadku różnorodności biologicznej
 • poprawa jakości środowiska miejskiego

3. Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

 • rozwój drogowej infrastruktury w sieci TEN-T
 • poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego
 • poprawa bezpieczeństwa w ruchu lotniczym
 • transport intermodalny, morski i śródlądowy

4. Infrastruktura drogowa dla miast

 • poprawa dostępności miast i przepustowości infrastruktury drogowej (rozwój infrastruktury drogowej w miastach i tras wylotowych z miast, budowa obwodnic)

5. Rozwój transportu kolejowego w Polsce

 • rozwój kolei w TEN-T, poza siecią i kolei miejskich

6. Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach

 • infrastruktura i tabor dla publicznego transportu zbiorowego w miastach i na ich obszarach funkcjonalnych

7. Poprawa bezpieczeństwa energetycznego

 • rozwój inteligentnych systemów dystrybucji, magazynowania i przesyłu gazu ziemnego i energii elektrycznej
 • budowa i rozbudowa magazynów gazu ziemnego
 • rozbudowa terminala LNG

8. Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

 • inwestycje w ochronę i rozwój dziedzictwa kulturowego oraz zasobów kultury, np. instytucji kultury, szkół artystycznych

9. Wzmocnienie strategicznej infrastruktury ochrony zdrowia

 • wsparcie infrastruktury systemu państwowego ratownictwa medycznego
 • wsparcie infrastruktury szpitali ponadregionalnych i współpracujących z nimi jednostek diagnostycznych w zakresie chorób „aktywności zawodowej” i opieki nad matką i dzieckiem

Sposób finansowania programu

Program Infrastruktura i Środowisko finansowany jest z trzech źródeł:

 • Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, z którego na program przeznaczone jest 4 905,9 mln euro,
 • Funduszu Spójności, kwotą 22 507,9 mln euro,
 • Środków krajowych – publicznych i prywatnych, których minimalne zaangażowanie wynosi 4 853,2 mln euro.

Ostateczne zaangażowanie środków krajowych, głównie prywatnych, w momencie zamknięcia programu będzie znacznie wyższe. Wskazana kwota została wyliczona w oparciu o ogólne zasady unijne, według których minimalny wkład środków krajowych w 15 słabiej rozwiniętych województwach to 15%, a w województwie mazowieckim 20%. Jednak w wielu projektach w tym programie występować będzie pomoc publiczna, co będzie wymagało wyższego wkładu krajowego, wnoszonego przez realizatorów projektów, głównie ze środków prywatnych.

Sposób finansowania projektów

W zależności od rodzaju podmiotu korzystającego ze wsparcia oraz specyfiki projektu różna jest struktura finansowania.

Pierwsza podstawowa zasada mówi, że dofinansowane mogą być jedynie tzw. koszty kwalifikowane. Katalog takich kosztów określony jest dla każdego programu i typu projektu. Jeżeli pojawi się potrzeba zrealizowania działań, które nie znalazły się na liście kosztów kwalifikowanych, należy sfinansować je ze środków własnych.

W części projektów finansowanych w programie Infrastruktura i Środowisko wymagane jest, aby ich realizatorzy partycypowali w kosztach, wnosząc tzw. wkład własny. Zasada ta dotyczy projektów, w których występuje pomoc publiczna.

Beneficjenci otrzymują dofinansowanie w formie:

 • refundacji – wypłacane wsparcie stanowi zwrot całości lub części wydatków rzeczywiście poniesionych przez realizatora projektu i sfinansowanych z jego własnych środków

lub

 • zaliczki – wypłacanej na poczet planowanych wydatków.

Ostateczne rozliczenie dokonywane jest zawsze na podstawie dokumentów wskazujących na faktycznie i prawidłowo poniesione wydatki.

Instrumenty finansowe

W Programie Infrastruktura i Środowisko przewiduje się wykorzystanie instrumentów finansowych, tj. zwrotnej formy wsparcia dla wybranych obszarów wsparcia, które są ważne z punktu widzenia zmniejszenia emisyjności gospodarki (działanie 1.2 oraz poddziałania 1.3.2; 1.7.1; 1.1.1). Połączenie formy zwrotnej i bezzwrotnej finansowania pozwoli na większe zaangażowanie środków publicznych i prywatnych w realizacji celów programu. Dodatkowo środki publiczne będą mogły być wykorzystywane w dłuższej perspektywie czasu.

Więcej informacji o wykorzystaniu instrumentów finansowych w Programie Infrastruktura i Środowisko

Zaangażowane instytucje

Instytucja Zarządzająca

Instytucją Zarządzającą POIiŚ jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego (obecnie Ministerstwo Rozwoju).

Instytucja Zarządzająca programem może powierzyć część swoich zadań Instytucjom Pośredniczącym, zachowując pełną odpowiedzialność za ich wykonanie. Zadania Instytucji Zarządzającej programem wynikają z przepisów ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (tzw. ustawy wdrożeniowej).

Instytucja Zarządzająca Programem Infrastruktura i Środowisko - Ministerstwo Rozwoju, Departament Programów Infrastrukturalnych, tel.: 22 273 77 01, faks: 22 273 89 09.

Instytucja Pośrednicząca

Zakres obowiązków Instytucji Pośredniczącej określa porozumienie z Instytucją Zarządzającą. Są to zadania związane z wdrażaniem części programu, w której specjalizuje się dana instytucja.

Dla PO IiŚ funkcję Instytucji Pośredniczącej pełnią: Centrum Unijnych Projektów TransportowychMinisterstwo ŚrodowiskaMinisterstwo EnergiiMinisterstwo ZdrowiaMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Instytucja Wdrażająca

Instytucja Pośrednicząca może przekazać Instytucji Wdrażającej zadania w zakresie bezpośredniej obsługi przyznawania wsparcia, czy kontroli realizacji projektów. Funkcję Instytucji Wdrażającej mogą pełnić na przykład jednostki podległe ministerstwom lub agencje rozwoju przedsiębiorczości czy rozwoju regionalnego.

W przypadku PO IiŚ funkcję Instytucji Wdrażających pełnią: Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Instytut Nafty i Gazu - Państowy Instytut BadawczyWojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w KatowicachCentrum Koordynacji Projektów Środowiskowych.

Eksperci

Na potrzeby oceny wniosków o dofinansowanie z Programu Infrastruktura i Środowisko powoływani mogą być eksperci. Są to osoby posiadające specjalistyczną wiedzę w dziedzinach, których dotyczy przewidziane w programie wsparcie. Ich zadaniem jest uczestnictwo w weryfikacji projektów i zapewnienie rzetelnej i bezstronnej oceny.

Więcej informacji i wykaz kandydatów na ekspertów Programu Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Punkty informacyjne

Za funkcjonowanie Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich odpowiada Ministerstwo Rozwoju.

Przydatne linki

Podstawowe dokumenty

Program Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Zaktualizowany Załącznik 12.2 Wykaz Dużych Projektów

Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Wszystkie dokumenty na stronie PO IiŚ

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści