Przejdź do treści głównej

Parlament Europejski

Parlament Europejski jest organem ustawodawczym UE. Posłowie wybierani są w wyborach bezpośrednich co pięć lat Ostatnie wybory odbyły się w maju 2014 r.

Informacje ogólne

 • Rola: Wybierany w bezpośrednich wyborach organ ustawodawczy UE, posiadający funkcje nadzorcze i budżetowe
 • Skład: 751 posłów
 • Przewodniczący: Martin Schulz
 • Rok ustanowienia: 1952 r. – jako Wspólne Zgromadzenie Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali; 1962 r. – jako Parlament Europejski; pierwsze wybory bezpośrednie odbyły się w 1979 r.
 • Siedziba: Strasburg (Francja), Bruksela (Belgia), Luksemburg
 • Strona internetowa: Parlament Europejski


Czym zajmuje się Parlament Europejski?

Parlament Europejski pełni trzy podstawowe funkcje.

Funkcja ustawodawcza:

 • uchwala, wraz z Radą UE, przepisy prawa europejskiego, w oparciu o wnioski ustawodawcze Komisji Europejskiej,
 • podejmuje decyzje w sprawie umów międzynarodowych,
 • podejmuje decyzje w sprawie rozszerzenia UE,
 • bada roczny plan prac Komisji i występuje do Komisji o przedłożenie wniosków ustawodawczych.

Funkcja nadzorcza:

 • sprawuje nadzór demokratyczny nad pozostałymi instytucjami europejskimi,
 • wybiera przewodniczącego Komisji i zatwierdza skład Komisji; może uchwalić „wotum nieufności”, zmuszając Komisję do dymisji,
 • udziela absolutorium z wykonania budżetu, tzn. zatwierdza prawidłowe wykonanie budżetu,
 • rozpatruje petycje od obywateli oraz powołuje komisje śledcze,
 • omawia kwestie dotyczące polityki pieniężnej z Europejskim Bankiem Centralnym,
 • kieruje zapytania do Komisji i Rady,
 • monitoruje wybory.

Funkcja budżetowa:

 • wraz z Radą ustanawia budżet UE,
 • zatwierdza długoterminowy budżet UE, tzw. wieloletnie ramy finansowe.

Skład

Liczba posłów do PE z każdego kraju jest w przybliżeniu proporcjonalna do liczby jego ludności. Zastosowanie ma zasada degresywnej proporcjonalności: żaden kraj nie może mieć mniej niż 6 lub więcej niż 96 posłów do PE, a całkowita liczba posłów nie może przekroczyć 751 (750 plus przewodniczący). Posłowie zasiadają w PE nie według kraju pochodzenia, lecz według przynależności politycznej.

Przewodniczący reprezentuje Parlament w relacjach z pozostałymi instytucjami UE, jak również w stosunkach ze światem zewnętrznym. Przewodniczący ma ostatnie słowo w sprawie budżetu.

W jaki sposób działa PE?

Prace Parlamentu przebiegają w dwóch etapach:

 • Komisje parlamentarne – przygotowanie aktów prawnych
  Istnieje 20 komisji parlamentarnych oraz dwie podkomisje, które specjalizują się w konkretnych obszarach działalności UE. Komisje analizują wnioski ustawodawcze; posłowie i grupy polityczne mogą wprowadzać do nich poprawki lub zadecydować o odrzuceniu danego projektu ustawodawczego. Kwestie te są również omawiane w ramach grup politycznych.

 • Sesje plenarne – uchwalanie prawa
  Podczas sesji plenarnych wszyscy posłowie zbierają się w sali obrad i głosują w sprawie proponowanych przepisów i poprawek. Zwykle odbywają się one w Strasburgu (cztery dni w miesiącu). Czasami w Brukseli odbywają się dodatkowe sesje.


Każdy obywatel może wezwać Parlament Europejski do przyjęcia stanowiska w danej sprawie i złożyć petycję (drogą pocztową lub elektroniczną).
Petycje mogą dotyczyć wszystkich spraw, które wchodzą w zakres działalności UE.

Petycję może złożyć każda osoba posiadająca obywatelstwo jednego z krajów UE lub przebywająca legalnie na terytorium UE. Prawo do złożenia petycji przysługuje także przedsiębiorstwom i organizacjom, które posiadają siedzibę w UE.

Można również skontaktować się bezpośrednio z posłem reprezentującym dany kraj lub z Biurem Informacyjnym Parlamentu Europejskiego w swoim kraju.

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści