Przejdź do treści głównej

Organizacje jako beneficjenci dofinansowania

Organizacje pozarządowe w sposób oczywisty kwalifikują się do otrzymania znacznej części pieniędzy z budżetu Unii, ponieważ są aktywne w wielu obszarach objętych jej polityką.
Często pojawiające się w przeróżnych dokumentach określenia „organizacje pozarządowe” czy „organizacje społeczeństwa obywatelskiego” nie są terminami prawnymi. Jest to po prostu wygodny dla Komisji Europejskiej termin na określenie organizacji, które mają następujące cechy:
 • nie mają na celu przynoszenia zysku (choć mogą zatrudniać pracowników za wynagrodzeniem i prowadzić działalność przynoszącą dochody, nie rozprowadzają zysków wśród członków);
 • działają na zasadzie dobrowolności;
 • muszą być w pewnym stopniu sformalizowane lub zinstytucjonalizowane (np. działać na podstawie statutu lub innych dokumentów wyznaczających ich zadania, cele i zakres działania);
 • odpowiadają przed członkami i darczyńcami;
 • są niezależne, w szczególności od władz publicznych, partii politycznych lub organizacji komercyjnych;
 • nie są nastawione na osiąganie własnych celów: ich celem jest służenie wybranym grupom społecznym lub społeczeństwu jako całości.
Konkretne kryteria decydujące o tym, czy dana organizacja uznawana jest za kwalifikującą się do pozyskania funduszy UE, zawarte są w poszczególnych zaproszeniach do składania wniosków.
 

Praktyczne informacje istotne dla organizacji pozarządowych

 • Wymogi dotyczące dokumentacji uproszczonej mają zastosowanie do mniejszych dotacji (do 60 000 euro).
 • Organizacje będące beneficjentami muszą współfinansować swoje projekty z własnych zasobów, dochodów generowanych przez projekty lub wkładów innych darczyńców („współfinansowanie”).
 • Aby uzyskać znaczące płatności na początku projektu („płatności zaliczkowe”), niektórzy beneficjenci, tacy jak NGO-sy, mogą zostać zobowiązani do zapewnienia gwarancji finansowych.
 • Organizacje muszą dostarczyć sprawozdanie z audytu w przypadku ubiegania się o dotacje w wysokości 750 000 euro lub więcej na konkretne projekty lub w przypadku dotacji w wysokości 100 000 euro lub wyższej na finansowanie swoich kosztów operacyjnych.
 • Wnioskodawcy otrzymują wyraźne informacje dotyczące prawdopodobnego czasu niezbędnego do oceny ich wniosku oraz do sfinalizowania umowy.
 • Procedurę składania wniosków można podzielić na dwa odrębne etapy, co umożliwia odrzucanie wniosków, które nie mają szans powodzenia, na wczesnym etapie, w oparciu o krótki opis projektu. Wnioskodawcy muszą zatem przygotować szczegółowy wniosek tylko jeśli mają szansę uzyskać dotację.
 • Proste zasady regulują zakupy dokonywane przez beneficjentów w celu realizacji projektów. W przypadku zakupów na kwotę poniżej 60 000 euro beneficjenci muszą przestrzegać dwóch podstawowych zasad: należytego zarządzania finansami i braku konfliktu interesów.

Wsparcie finansowe dla organizacji pozarządowych według obszaru działalności (informacja na stronie Komisji Europejskiej).

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści