Przejdź do treści głównej

Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym złożonym z przedstawicieli samorządów lokalnych i regionalnych w Unii Europejskiej.

Informacje ogólne

  • Rola: Organ doradczy reprezentujący europejskie władze regionalne i lokalne
  • Przewodniczący: Markku Markkula (FI/PPE), członek Rady Miasta Espoo, Finlandia
  • Członkowie: 350 członków ze wszystkich państw członkowskich UE
  • Rok ustanowienia: 1994
  • Siedziba: Bruksela (Belgia)
  • Strona internetowa: Komitet Regionów

Komitet Regionów jest organem doradczym UE złożonym z wybranych na szczeblu lokalnym i regionalnym przedstawicieli ze wszystkich 28 państw członkowskich. Za pośrednictwem Komitetu Regionów mają oni możliwość wymiany opinii na temat aktów prawnych UE, które mają bezpośredni wpływ na regiony i miasta.

Czym zajmuje się Komitet Regionów?

Dzięki tej instytucji regiony i miasta mogą formalnie wypowiedzieć się w procesie stanowienia prawa przez UE, zapewniając uwzględnienie stanowiska i potrzeb władz lokalnych i regionalnych.

  • Komisja Europejska, Rada UE i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii Komitetu Regionów w ramach procesu stanowienia prawa w sprawach dotyczących samorządów lokalnych i regionalnych, na przykład w kwestiach opieki zdrowotnej, edukacji, zatrudnienia, polityki społecznej, spójności gospodarczej i społecznej, transportu, energii i zmian klimatu;

  • jeżeli tego nie dopełnią Komitet Regionów może wnieść sprawę do Trybunału Sprawiedliwości;

  • po otrzymaniu przez Komitet Regionów wniosku ustawodawczego przygotowuje i przyjmuje on opinię, a następnie przedkłada ją odpowiednim instytucjom UE;

  • Komitet Regionów wydaje również opinie z własnej inicjatywy.

Skład

Komitet składa się zwybranych w drodze wyborów przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych. Każdy kraj wyznacza swoich członków, którzy są mianowani na odnawialną pięcioletnią kadencję przez Radę UE. Liczba członków z poszczególnych państw zależy od liczby ludności danego kraju.

Członkowie z jednego kraju tworzą delegację krajową, która odzwierciedla polityczną, geograficzną i regionalną bądź lokalną sytuację danego kraju.

Każdy członek może być również członkiem grupy politycznej w ramach Komitetu Regionów. Obecnie w Komitecie Regionów działa pięć grup politycznych odzwierciedlających szereg poglądów politycznych: Europejska Partia Ludowa (PPE), Partia Europejskich Socjalistów (PES), Porozumienie Liberałów i Demokratów na rzecz Europy (ALDE), Przymierze Europejskie (EA) oraz Europejscy Konserwatyści i Reformatorzy (EKR). Członkowie mogą również zadecydować, że nie będą należeć do żadnego ugrupowania (członkowskie niezrzeszeni).

Komitet Regionów wyznacza spośród swych członków przewodniczącego na okres dwóch i pół roku.

Jak działa Komitet Regionów?

Komitet Regionów mianuje sprawozdawcę (jeden z członków Komitetu), który zasięga opinii zainteresowanych stron i przygotowuje opinię. Tekst opinii jest poddawany pod dyskusję i przyjmowany przez komisję Komitetu Regionów odpowiedzialną za dany obszar polityki. Opinię przedkłada się następnie wszystkim członkom do głosowania na posiedzeniu plenarnym, podczas którego wprowadza się do niej zmiany i przyjmuje się ją w drodze głosowania. Na końcu wspólnie uzgodniona opinia zostaje przekazana wszystkim zainteresowanym instytucjom UE.

Co roku odbywa się do 6 sesji plenarnych, podczas których przyjmuje się opinie dotyczące od 50 do 80 projektów legislacyjnych UE.

Znaczenie Komitetu Regionów dla obywateli UE

Komitet zachęca do uczestniczenia w polityce UE na wszystkich poziomach, począwszy od władz regionalnych i lokalnych do indywidualnych obywateli. Władze regionalne i lokalne, stowarzyszenia, organizacje pozarządowe, eksperci i naukowcy mogą uczestniczyć w przeprowadzanych online ankietach, konsultacjach i wydarzeniach. Do konkursu o tytuł Europejskiego Regionu Przedsiębiorczości mogą stawać wszystkie regiony o kompetencjach politycznych, a konkursy Komitetu na pracę doktorską skierowane są do środowisk akademickich.

Komitet Regionów ustanowił szereg sieci, aby umożliwić wszystkim regionom i miastom wymianę informacji o najlepszych praktykach, współpracę i przyczynianie się do debaty UE na tematy takie jak: wzrost gospodarczy i zatrudnienie, zwalczanie zmiany klimatu, współpraca transgraniczna, rozwój i zasada pomocniczości.

Władze lokalne i regionalne mogą również podpisać Kartę wielopoziomowego sprawowania rządów w Europie, która przyczynia się do wspierania legitymizacji i odpowiedzialności miast i regionów w zakresie wdrażania polityki UE w sprawach społecznych.
 

Komitet Regionów w sieciach społecznościowych:

 

Wyraź opinię 0 0

na skróty / spis treści